دانلود پایان نامه ارشد با موضوع support، Prevention، Variable

diagnosing PKU disease on the patients’ families in the city of Tehran.
Supervisor:
Dr. Omid Aliahmadi
Advisor:
Dr. Hossein Asadi
Researcher:
Ali Zolfaghari
(Winter 2015)
1 . Social support
2 appraisal support
3 instrumental support
4 informational or appraisal support
5 validational support
6 Primordial prevention
7 Primary Prevention
8 Secondary Prevention
9 Tertiary Prevention
10life conduct
11 life chances
12 . Dependent Variable
13 . Independent Variable
14 . Measure
15 . Variable Errors
16 . Cronbach’s Alpha
17 . Stratified Random Sampling
18 . Strata
—————
————————————————————
—————
————————————————————
‌أ
125

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درموردسلامت روان، اطلاعات مربوط، سطح معنادار

دیدگاهتان را بنویسید