منابع و ماخذ مقاله the، and، میکنم.

احساس درماندگی میکنید؟
9-آیا خانه ماندن را به بیرون رفتن و کارهای دیگری انجام دادن ترجیح میدهید؟
10-آیا احساس میکنید مشکل حافظهتان بیشتر از سایر مشکلاتتان است؟
11-آیا فکر میکنید زنده بودن لذت بخش است؟
12-آیا در وضعیت فعلی خود احساس بی ارزشی زیادی میکنید؟
13-آیا احساس با انرژی بودن میکنید؟
14-آیا احساس میکنید موقعیت شما ناامید کننده است؟
15-آیا فکر میکنید حال و روز اکثر آدمها از شما بهتر است؟
ب-پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان
مقیاسِ اضطرابِ آشکار فرم y-1 از STAI
راهنمایی: این پرسشنامه شامل جملههایی است که مردم برای شرح و توصیف خود به کار میبرند. هر جمله را با دقت بخوانید و سپس گزینهای را که بیانگر احساس فعلی شما در این لحظه است برگزینید. هیچ پاسخی به عنوان پاسخ غلط و یا صحیح قلمداد نمیشود. لذا بهترین گزینهای که احساس شما را توصیف میکند، با زدن یک ضربدر مشخص کنید.
خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد
1- احساس آرامش میکنم.
2- احساس امنیت میکنم.
3- احساس تنش میکنم.
4- احساس میکنم در فشار روحی هستم.
5- احساس آسودگی میکنم.
6- احساس آشفتگی میکنم.
7- نگران پیشامدهای ناگواری هستم.
8- احساس رضایت خاطر میکنم.
9- احساس ترس میکنم.
10- احساس راحتی میکنم.
11- به خودم اطمینان دارم.
12- اعصابم ناراحت است.
13- احساس بیقراری میکنم.
14- نمیتوانم تصمیم بگیرم.
15-آرامش جسمی دارم.
16-احساس میکنم قانع هستم.
17- نگران هستم.
18- افکار مغشوشی دارم.
19- احساس میکنم ثابت قدم هستم.
20- شاداب و سرحال هستم.
مقیاس اضطرابِ پنهان فرم y-2 از STAI
راهنمایی: این پرسشنامه شامل جملههایی است که مردم برای شرح و توصیف خود به کار میبرند. هر جمله را با دقت بخوانید و سپس گزینهای که احساس معمولی شما در اغلب اوقات بیان میکند، برگزینید.
برای انتخاب هر گزینه زمان زیادی را صرف نکنید. بهترین گزینهای که احساس شما را توصیف میکند را با زدن یک ضربدر مشخص کنید.
تقریباً هرگز گاهی اوقات بیشتر اوقات تقریباً همیشه
21-شاداب و سرحال هستم.
22- احساس میکنم عصبانی و بیقرار هستم.
23- احساس میکنم از خودم رضایت دارم.
24-آرزو میکنم میتوانستم به اندازه دیگران خوشحال باشم.
25- احساس میکنم واماندهام.
26- احساس میکنم راحت هستم.
27-آرام، خونسرد و ملایم هستم.
28-احساس میکنم مشکلات به قدری روی هم انباشته شده است که نمیتوانم بر آنها غلبه کنم.
29- درباره چیزی که واقعاً مهم نیست بیش از حد نگرانم.
30- خوشحالم.
31- افکار پریشانی دارم.
32- به خودم مطمئن نیستم.
33- احساس امنیت میکنم.
34- به آسانی تصمیم میگیرم.
35- احساس بیکفایتی میکنم.
36-خرسند هستم.
37-یک فکر بیاهمیت از ذهنم میگذرد و آزارم میدهد.
38- نومیدی من به حدی است که نمیتوانم آن را از ذهنم بیرون کنم.
39-شخص ثابت قدمی هستم.
40- وقتی به رغبتها و تمایلات گذشته خود میاندیشم دچار تنش و آشفتگی میشوم.
The effectiveness of cognitive group therapy on reducing depression and anxiety in the Kermanshah older women
Abstract
Background: Depression and anxiety among the elderly, especially women, are the most common mental disorders. The present study was conducted to investigate the effectiveness of cognitive group therapy on reducing depression and anxiety in the Kermanshah older women.
Materials and Methods: The study was a semi-experimental design with pre-posttest design with control group. 30 elderly women were selected based on the available sampling in a boarding center for the elderly, “Kermanshah Mehre Neikan” and assigned to the experimental and control groups, randomly. The instruments used were the geriatric depression scale (GDS), State and Trait Anxiety Inventory (STAI) for Spielberger and the demographic questionnaire. Ten sessions of cognitive group therapy with Ferry method was administered to experimental group as biweekly; While the control group did not receive the intervention. At the end of the intervention, both groups were evaluated again by the tests. The data were analyzed using analysis of covariance.
Results: The data showed cognitive group therapy is effective on reducing depression, state and trait anxiety in older women (P0/001).
Conclusion: According to the effectiveness of cognitive group therapy on reducing depression and anxiety in older women, apparently can be used to cognitive group therapy for reducing depression and anxiety in older women.
Key words: Depression, Anxiety, Cognitive therapy, Elderly, Women.
1 . world health organization
2 . Ingersoll
3 . Silverman
4 . Havm-Nies
5 . DeGroot
6 . Suinn
7 . Kaplan
8 . Sadock
9 . Chop
10 . Lang
11 . Stein
12 . Fuintes
13 . Cox
14 . Sara
15 . Rosemarie
16 . Martin
17 . Rohsenow
18 . Williams
19 . Watt
20 . Cappeliez
21 . Zalaquett
22 . Stens
23 . cognitive – behavioral therapy
24 . interpersonal therapy
25 . brief dynamic therapy
26 . reminiscence therapy
27. Stark
28 . Reynolds
29 . Kaslow
30 . Rudolph
31 . Hammen
32 . Burge
33 . Kendal
34 . McCarthy
35 . Stafford
36 . Barron
37 . Thomeer
38 . Hollon
39 . Beck
40 . Roth
41 . Fonagy
42 . Reinecke
43 . Ryan
44 . DuBois
45 .Free
46 . Montgomery
47 . Coppeliz
48 . Lorentzen
49 . Bogwald
50 . Hoglend
51 . Phares
52 . Trull
53 . Zhou
54 . He
55 . Gao
56 . Yuan
57 . Feng
58 . Zhang
59 . Jones
60 . Beck-Little
61 . Sherina
62 . Rampal
63 . Mustaqim
64 . Unützer
65 . Patrick
66 . Simon
67 . Grembowski
68 . Walker
69 . Rutter
70 . Neupert
71 . Almeida
72 .Turk Charles
73 . Rober
74 . Lumry
75 . state- trait anxiety inventory
76 . Speilberger
77 . Stanhope
78 . Lancaster
79 . Gidens
80 . Mishara
81 . Raydel
82 . Koeing
83 . McCllough
84 . Larson
85 . Sigelman
86 . Shaffer
87 . Bridt
88 . Phipps
89 . Long
90 .Woods
91 . Brunner
92 . Suddarth
93 . Murray
94 . Zentner
95. Haight
96 . Schmidt
97 . Burnside
98 . Achenbaum
99 . immunity theory
100 . neoplastic
101 . Matteson
102 . McConnel
103 . Logan
104 . Dawkins
105 . deoxyribonucleic acid(DNA)
106 . ribonucleic acid(RNA)
107 . Bihhings
108 . Stokes
109 . free radical theory
110 . colagen theory
111 . disengagement theory
112 . Kozier
113 . Erb
114 . Cummings
115 . Henry
116 . Bengston
117 .Hochschild
118 . activity theory
119 . substitutin theory
120 . continuty theory
121 . exchange theory
122 . interaction theory
123 . Erickson
124 . Allport
125 . pulsion
126 . auto_objectivation
127 . penetration(insight)
128 . sens delhumour
129 . Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder(DSM)
130 . Clark
131 . Born
132 . Loo
133 . Blackburn
134 . Cottraux
135 . Chaplin
136 . Davison
137 . Kring
138 . Neal
139 . Huber
140 . mania
141 . melancholia
142 . Celsus
143 . Falert
144 . Kalbum
145 . cyclothymic
146 . Kraepelin
147 . Sarason
148 . Comer
149 . psycoanalysis
150 . separation
151 . the loss
152 . anger
153 . Freud
154 . Abraham
155 . Sue
156 . Sacco
157 . inept
158 . dysfunctional negative manner
159 . dissatisfaction
160 . automatic thoughts
161 . repetitve
162 . Kriss
163 . input
164 . hardware
165 . software
166 . output
167 . stinulus
168 . schema
169 . Neisser
170. Bower
171 . arbitrary inference
172 . selective abstraction
173 . overgeneralization
174 . personalization
175 . Abramson
176 . Teasdale
177 . Rotter
178 . Skevington
179 . Williams
180 . dread
181 . fear
182 . antious
183 . contriction
184 . narrowness
185 . helplessness
186 . May
187 . Pieron
188 . Laphon
189 . panic
190 . agoraphobia
191 . phobia
192 . sociophobia
193 . obsessive-compulsive disorder
194 . posttraumatic stress disorder
195 . generalized anixety
196 . reality anxiety
197 . neurotic anxiety
198 . moral anxiety
199 . Atkinson
200 . Hilgard
201 . id
202 . instinct
203 . ego
204 . super ego
205 . Schultz
206 . Klein
207 . Spitz
208. self- regulation
209 . self-control
210 . Loreta
211 . sympathetic
212 . parasympathetic
213 . self- disclosure
214 . trait-state
215 . Burns
216 . cognitive therapy
217 . biased
218 . idiosyncratic
219 . Leahy
220 . Husserl
221 . phenomenology
222 . constructivist
223 . Shaw
224 . Emery
225 . Greenberg
226 . Wright
227 . New man
228 . Liese
229 . Sperry
230 . Dattilio
231 . Freeman
232 . Morrison
233 . Salkovskis
234 . Ehlers
235 . Reilly-Harrington
236 . Gyulai
237 . Ludgate
238 . White
239 . Castaldo
240 . Friedberg
241 . McClure
242 . Laidlaw
243. Thompson
244. Dick-Siskin
245 . Gallagher-Thompson
246 . Greenberger
247 . Padesky
248 . Steer
249 . Neenan
250 . Dryden
251 . Butler
252 . Hope
253 . Weishaar
254 . Oei
255. Beckham
256 . Barber
257 . DeRubeis
258 . Brewin
259 . Evans
260 . accomodation
261 . activation & deactivation
262 . compensatory
263 . Kuri
264 . Gibson
265 . Mishel
266 . Levin
267 . Applebaum
268 . Grey
269 . Wild
270 . Stott
271 . Liness
272 . Deale
273 . Jarrett
274 . Minhajuddin
275 . Kangas
276 . Friedman
277 . Callan
278 . Strunk
279 . Brotman
280 . McManus
281 . Peerbhoy
282 . Larkin
283 . Ahmed
284 . Westra
285 . Mortberg
286 . Sundin
287 . Wistedt
288 . Paykal
289 . Anderson
290 . Zimand
291 . Hodges
292 . Rothbaurn
293 . Scott
294 . Palmer
295 . Teasdale
296 . Hayhurst
297 . Blanch
298 . Rousaud
299 . Hautzinger
300 . Mart?nez
301 . Peri
302 . Andrés
303 . Murphy
304 . Sahakian
305 . Ladouceur
306 . Dugas
307. Freeston
308. Léger
309 . Gagnon
310 . Thibodeau
311 . Foa
312 . Hamblin
313 . Scogin
314 . Corbishley
315 . Stradling
316 . Shea
317 . Elkin
318 . Imber
319 . Sotsky
320 . Watkins
321 . Collins
322 . Yesavage
323 . Segal
324. Gail
325 .

دیدگاهتان را بنویسید