منابع پایان نامه ارشد درمورد نرم افزار، پژوهشگران، کارشناسان

محصولات جدید و بهبود یافته است. در سی سال اخیر پژوهشهای زیادی بر روی اثربخشی فرآیندهای توسعهی محصول جدید انجام شده و مدل های گوناگونی جهت سیستماتیک کردن این فرآیندها ارائه شده است. در فرآیند توسعهی محصول مقدار زیادی از دانش سازمانی ایجاد، ذخیره، بازیابی و مورد استفاده قرار می گیرد. از اینرو بسیاری از پژوهشگران، این فرآیند را به شدت دانشی می دانند و داشتن سیستم مدیریت دانش را عامل مهمی در کاهش عدم اطمینان این فرآیند و موفقیت عملکرد محصولات جدید محسوب می کنند.
در این مقاله نقش مدیریت دانش و عوامل کلیدی موفقیت در عملکرد فرآیند توسعهی محصولات جدید نرم افزاری، بر اساس مطالعه شرکت های نرم افزاری استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش نوع پیمایشی همبستگی است که بر این اساس اطلاعات جمع آوری شده 43 شرکت از طریق پرسشنامه، مورد تحلیل قرار گرفته است و نتایج دلیلی را مبنی بر رد فرضیه های سه گانه ی این پژوهش نشان نداد.
در پایان پیشنهادهایی بر اساس نتایج حاصل ارائه شده است. این تحقیق برخلاف سایر تحقیقات که به آنها اشاره شد، دارای دو فرضیه اصلی می‌باشد که رابطه مستقیم استراتژی تمرکز و استراتژی منبع بر عملکرد توسعه محصول جدید را بررسی می‌کند. این فرضیات شامل موارد ذیل میباشد، استراتژی تمرکز تأثیر معناداری بر عملکرد NPD در شرکتهای دانش‌بنیان تولید کننده نرم افزار دارد و استراتژی منبع تأثیر معناداری بر عملکرد NPD در شرکتهای دانش‌بنیان تولید کننده نرم افزار دارد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق هر دو فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفته اند.
5-4: پیشنهادات
پیشنهادهای پژوهش به دو دسته پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده تقسیم میشود.
5-4-1: پیشنهادهای کاربردی
* آموزش مدیران ارشد، مدیران پروژه و کارشناسان شرکتهای زنجیره تأمین نسبت به مفاهیم و رویکردهای جدید در مورد مدیریت دانش و شیوه های جدید مدیریت محصول. این آموزش ها می تواند از طریق کانال های رسمی مرتبط با این صنعت و به عنوان یک اجبار یا یک امتیاز، تدوین و برگزار شود. پارک علم و فنآوری، سازمان فنی و حرفه ای و سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان متولیان این بخش پیشنهاد می شود.
* ایجاد یک فضای رقابتی برای الزام استفاده از مدلهای مدیریت دانش و هم چنین عدم مداخله دولت و سیاست گذاریها و ایجاد یک فضای خصوصی و باز رقابتی میتواند میل به استفاده از این سلاح استراتژیک را افزایش دهد.
* استفاده از روش ها و شیوههای علمی مدیریت پروژه و تا حد ممکن استخدام فرد متخصص در مدیریت و کنترل پروژه های پژوهشی یا ارائه آموزش های تخصصی در این حوزه به کارشناسان با مدیران شرکت ها و همچنین تشکیل تیم های چند وظیفه ای که ترکیبی از نیروهای متخصص در تمیمی حوزه های کسب و کار شرکت هستند و هدایت آنها در راستای تحقق اهداف پروژه های توسعه محصول شرکت.
* طراحی و اجرای مکانیزم های مستندسازی از یافته ها و تجربههای اعضای شرکت ها در طول انجام پروژه و استفاده از ابزارهای مناسب مانند سیستم های اطلاعاتی جهت ثبت، نگهداری و بازیابی آنها و تعهد سازمان به ارزیابی دوره ای از میزان دانش سازمانی و ارائه گزارش های مکتوب از آن.
* به کار گیری روش های سیستماتیک و مدل های موجود در زمینه توسعه محصول جدید و بومی کردن هریک از مراحل آن با ویژگی ها و خصوصیات سازمان، محیط کسب و کار، رقبا و…
* طراحی و به کارگیری شیوههای پاداش دهی و تشویقی به کارکنانی که تعهد و تلاش زیادی در گسترش و تسهیم دانش در سطح سازمان به کار می برند.
* دولت می تواند به جای حمایت تعرفه ای مشارکت فعالی در زمینههای تحقیق و توسعه، کسب، توزیع و کاربری که در آن دانش به دست آمده برای توسعه ی محصول جدید داشته باشد
* ارائه سیستم های نرم افزاری یکپارچه جهت ارزیابی و تحلیل عملکرد اقدامات مدیریت دانش و بررسی دوره ای رشد اقدامات مدیریت دانش در داخل سازمان و در میان اعضای زنجیره.
* توجیه مدیران ارشد سازمان های فعال در صنعت خودرو در مورد سوددهی بلند مدت پیاده سازی مدیریت دانش و اصلاح دید آنها در مورد سرمایه گذاری در مجموعه اقدامات در جهت توسعه محصول جدید.
5-4-2: پیشنهادهای برای پژوهشگران آینده
* تأثیر استراتژیهای سازمانی از قبیل منابع انسانی، تولید، بازاریابی در توسعه محصول جدید را مورد بررسی قرار دهید.
* فرآیندهای مدیریت دانش در توسعه محصول جدید با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه مورد بررسی قرار دهید.
* رتبه بندی معیارهای عملکر توسعه محصول جدید در سایر صنایع مورد بررسی قرار دهید.
* به محققان آتی پیشتهاد می گردد که این تحقیق را در سایر صنایع مورد بررسی قرار دهید.
5-5: محدودیت های پژوهش
در این قسمت، پژوهشگر کلیه عواملی را که ممکن است قابلیت تعمیم پذیری یافتههای پژوهش را کاهش داده باشند، تفسیر و فهرست بندی می کند (دلاور، 1381).
برخی از اساسیترین محدودیت های پژوهش حاضر به شرح زیر است:
* این پژوهش در بین شرکتهای زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان در بازهی زمانی مشخص صورت گرفته است، در صورتی که این مطالعه بین نمونهای صنعت مشابه و یا در بازهی زمانی دیگری انجام گیرد، ممکن است یافتههای متفاوتی در مورد تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید بدست آید.
* با توجه به اینکه این پژوهش در صنعت اتوبوس سازی انجام شده در تعمیم یافتههای پژوهش به دیگر صنایع جانب احتیاط رعایت شود.
* پژوهش های مرتبط با موضوع این پژوهش بسیار کم انجام شده است.
* در راستای اجرای پرسشنامه همانند سایر پرسشنامههای مطرح شده در علوم انسانی صداقت پاسخگویی سایر افراد نمونه از جمله محدودیتهای دیگر این پژوهش میباشد. البته سعی شده است با ارائه توضیحات لازم توسط پرسشگر در زمینه هدف پژوهش اعتماد افراد جلب گردیده و از این طریق زمینه صراقت پاسخگویی آنان فراهم آید.
1. توربان، افرایم، (2006)، فناوری اطلاعات در مدیریت، ترجمه حمیدرضا ریاحی، انتشارات دانشگاه پیام نور.
2. دفت و ریچارد آل، (1385)، تئوری و طراحی سازمان، ترجمه دکتر علی پارساییان و دکتر سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی.
3. سرلک، محمدعلی و فراتی، حسن، (1390)، سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته، انتشارات دانشگاه پیام نور.
4. شفیعی نیکابادی، محسن، (1391)، چارچوبی برای فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین، پژوهشگاه علوم و فن آوری اطلاعات ایران.
5. شفیعی نیکابادی، محسن، فیضی، کامران، الفت، لعیا، محمدتقی، تقوی فرد، (1390)، ساختاری چند بعدی جهت تبیین اثر فرهنگ سازمانی و فرهنگ زنجیره تأمین بر انتقال، اشتراک و توزیع دانش در زنجیره تأمین صنعت خودروسازی: با تأکید بر بهبود عملکرد زنجیره تأمین، پژوهشگاه علوم و فنآوری اطلاعات ایران.
6. صباغچی، سارا و قاضی نوری، سید سپهر و الهی، شعبان، (1390)، انتخاب ابزارهای مدیریت دانش در توسعه محصول جدید نرم افزاری.
7. کلانتری، خلیل، (1388)، پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی – اقتصادی، نشر فرهنگ صبا، چاپ سوم.
8. کلاین، پل، (1391)، راهنمای آسان تحلیل عاملی، ترجمه: صدرالسادات، سید جلال و مینایی، اصغر، انتشارات سمت، چاپ دوم.
9. مانیان، امیر، (1390)، نقش مدیریت دانش در عملکرد فرایند توسعه محصول جدید پژوهشی پیرامون شرکت های SME صنعت نرم افزار استان یزد، مدیریت فناوری اطلاعات.
10. مؤمنی، منصور، (1387)، تحلیل های آماری با استفاده از SPSS، انتشارات کتاب نو.
11. هومن، حیدرعلی، (1388)، استنباط آماری در پژوهش رفتاری، انتشارات سمت، چاپ چهارم.
Reference
1. Alavi, M; DLeidner, (1999), Knowledge management Systems: Emerging Views and Practices from the field, Proceedings of 32 and Annual HICSS, Maui.
2. Akhavan, P; Jafari, M and Fathian, M, 2006, Critical success factors of knowledge management systems: a multi-case analysis , Department of Industrial Engineering, vol. 18 No. 2, p. 97-113.
3. Alcami, R and Chiva-Gomez, R, (2004), Linking operations strategy and product innovation: an empirical study of Spanish ceramic tile producers, Research Policy, Vol. 33 No. 5, pp. 829-39.
4. Balasubramaniam .R and amrit tiwana, (1999), Supporting Collaborative Process Knowledge Management in New Product Development Teams, Decision Support Systems,vol. 27,pp. 213-235
5. Bierly, P., Chakrabarti, A. (1996), Generic knowledge strategies in the U.S. pharmaceutical industry, Strategic Management Journal, Vol. 17.
6. Bierly, P., Daly, P. (2002), The strategic management of intellectual capital and organizational knowledge, Edited by: chan Wie choo & Bontis, N. Oxford university press.
7. Bhatt, G. (2002), Management strategies for individual knowledge and organizational knowledge, Journal of Knowledge Management, Vol. 6, Issue, 1 pp31-39.
8. B. McHugh. J (2009), Knowledge Management, New Product Developme and Nonprofit Publishing, Journal of knowledge management.
9. Booz Allen, H. New Product Management for the 1980s. New York: Booz-Allen & Hamilton Inc; 1982.
10. Choi, B., & Lee, H. (2002). Knowledge management strategy and its link to knowledge creation process, Expert system with application, 23, 173-187.
11. Clark K, Wheelwright S.C. Managing New Product and Process Development. Free Press 1993; NY: 457-480.
12. Cooper R.G; Edgett S.J and Kleinschmidt E.J.Benchmarking NPD practices-1. Research Technology Management 2004; 47 (1): 31.
13. Cooper R.G, Kleinschmidt E.J. New products: what separates winnersfrom losers Journal of Product Innovation Management 1987; 4:169-84.
14. Cooper, R.G., (1990), Stage-gate systems: a new tool for managing new products, Business Horizons, Available at: www. Stage-gate systems.com.
15. Defee, C.C., & Stank, T. P. (2005) Applying strategy-structure-performance paradigm to the supply chain environment.
16. De Pablos, Ordonez, P (2002), Strategies for management and organizational learning: typologies of knowledge strategies in the Spanish manufacturing industry from 1995 to 1999, Journal of Knowledge Management, Vol 6, No 1.
17. Ernst Holger. Success factors of new product development: a reviewof empirical literature. International Journal of Management Reviews2002; 4(1): 1-40.
18. Holt G.D., Love P.E.D, Li H., (2000), The learning organization: toward a paradigm for mutually beneficial strategic construction alliances, International journal of project management, 18, pp. 415-421.
19. Hsing hung chen and he-yau kang and xiaoqiang, (2008), Developing new products with knowledge management methods and process development management in a network, Computers in Industry 59, PP. 242-253.
20. Jung, D.I., Chow, C. and Wu, A., 2003, The role of transformational leadership in enhancing organizational innovation: hypotheses and some preliminary findings, The Leadership Quarterly, Vol. 14 No. 2003, pp. 525-44.
21. Kannan, M; radhika jain and balasubramaniam R,

دیدگاهتان را بنویسید