منبع پایان نامه ارشد با موضوع گسلش، بررسی، تکلیف،

دانلود پایان نامه

فرزند و مشکلات جاری، 3- ربط دادن جایگاه همشیره ها، ترتیب تولد، شخصیت و اثر آن بر مشکل فعلی در زمان حال، 4- ارائه تکلیف، 5- بازخورد
( جلسه ششم
موضوع جلسه: گسلش عاطفی
1- ارایه منطق گسلش عاطفی، 2- بررسی اثر گسلش عاطفی بر روابط زناشویی، 3- تعیین فهرست جامعی از رفتارهای خاص زوجین، به عنوان رفتارهای گسلش عاطفی، 4- ارایه راههایی برای مقابله با گسلش عاطفی، 5- بررسی رابطه گسلش عاطفی و اضطراب و دلبستگی با خانواده مبدا، 6- ارائه تکلیف، 7- بازخورد
( جلسه هفتم
موضوع جلسه: فرایند انتقال چند نسلی و نسل نگار
1- بحث در مورد فرایند انتقال چند نسلی، 2- بررسی رابطه ارتباط فرایند انتقال چند نسلی با مشکل فعلی مراجع، 3- آموزش فن نسل نگار جهت روشن شدن مشکل مراجع و عینیت دادن به آن، 4- چگونگی انتقال خود تفکیکی در چند نسل به خانواده حاضر
5- راههای کاربردی پیشگیری از مشکلات مرتبط، 5- ارائه تکلیف، 6- بازخورد.
( جلسه هشتم

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهمواد شوینده، مدل سازی، مواد غذایی

دیدگاهتان را بنویسید