منابع پایان نامه ارشد درمورد پژوهشگران، بهره بردار، عملکرد بازار

زمستان 1392
معاونت پژوهش و فن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد میگردیم اصول زیر را در انجام فعالیتهای پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخلفی نکنیم:
1- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه، همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمانها و کشور کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریمها و حرمتها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب نگار خطیبی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته / دکتری تخصصی در رشته مدیریت صنعتی گرایش مالی که در تاریخ 09/11/1392 از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان “بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید (مطالعه موردی: زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان)” با کسب نمره و درجه
دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم:
1) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
2) این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و… از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک
تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: نگار خطیبی
تاریخ و امضاء:
تشکر و قدردانی:
حمد و سپاس خدای را که توفیق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. در اینجا بر خود لازم می دانم از تمامی اساتید بزرگوار، به ویژه اساتید دوره کارشناسی ارشد که در طول سالیانه گذشته مرا در تحصیل علم و معرفت و فضائل اخلاقی یاری نموده اند تقدیر و تشکر نمایم.
از استاد گرامی و بزرگوار جناب آقای دکتر محسن شفیعی نیک آبادی که راهنمایی اینجانب را در انجام تحقیق، پژوهش و نگارش این پایان نامه تقبل نموده اند نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم.
از استاد گرامی و بزرگوار جناب آقای دکتر صانعی به عنوان مدیر گروه مدیریت که با راهنمایی خود مرا مورد لطف قرار داده اند کمال تشکر را دارم.
از مسئولین و کارکنان محترم شرکت عقاب افشان که نهایت همکاری و لطف را با اینجانب داشته صمیمانه تشکر می نمایم.
همچنین از سرکار خانم مائده دهقان به دلیل یاری ها و راهنمایی های بیچشمداشت ایشان که بسیاری از سختی ها را برایم آسانتر نمودند سپاسگزارم.
تقدیم به:
ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است.
به استوارترین تکیه گاهم، دستان پرمهر پدرم
به سبزترین نگاه زندگیم، چشمان مادرم
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطرهای از دریای بیکران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم.
امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما
ره آوردی گران سنگ تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم، باشد که حاصل تلاشم نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید.
بوسه بر دستان پرمهرتان.
فهرست مطالب
فصل اول: ‌ع
کلیات تحقیق ‌ع
1-1: مقدمه 2
1-2: بیان مسئله 2
1-3: اهمیت و ضرورت موضوع 6
1-4: مدل مفهومی پژوهش 7
1-6: فرضیه های پژوهش 9
1-7: جامعه و نمونه آماری 9
1-8: روش شناسی پژوهش 10
1-9: قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی 10
1-10: تعاریف عملیاتی واژگان پژوهش 11
1-10-1: مدیریت دانش: 11
1-10-2: فرآیند: 11
1-10-3: قابلیت نوآوری: 11
1-10-4: عملکرد بازار: 11
1-10-5: توسعه محصول جدید: 11
1-10-6: عملکرد توسعه محصول جدید: 13
1-10-7: زنجیره تأمین: 13
1-11: ساختار فصل های پژوهش 13
فصل دوم: 15
مبانی نظری و پیشینه پژوهش 15
2-2: مدیریت دانش 18
2-2-1: داده ها، اطلاعات و دانش: 20
2-2-2: دانش پنهان و آشکار 21
2-2-3: عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش 21
2-2-4: استراتژی های مدیریت دانش 22
2-2-5: فرآیندهای مدیریت دانش 24
2-3: عملکرد توسعه محصول جدید 35
2-3-1: الف) توسعه ی محصول جدید 35
2-3-2: ب) اهداف فرایند توسعه محصول 36
2-3-3: مقایسه الگوهای توسعه محصول 39
2-3-4: عوامل موفقیت پروژه های توسعه محصول جدید (NPD) 43
2-3-5: عملکرد توسعه محصول جدید 44
2-4: تحقیقات مرتبط خارجی 46
2-5: تحقیقات مرتبط داخلی 48
2-6: جمع بندی 50
فصل سوم: 51
روش شناسی پژوهش 51
3-2: موضوع و روش تحقیق 61
3-3: جامعه آماری 62
3-4: نمونه آماری و روش نمونه گیری 62
3-5: متغیرهای تحقیق 63
3-6: ابزار گردآوری اطلاعات 64
3-7: روایی و پایایی ابزار سنجش 65
3-8: فرضیههای تحقیق 68
3-9: روش تجزیه و تحلیل داده ها 69
3-9-1: تحلیل عاملی تأییدی 70
3-9-2: تعیین برازش مدل 72
3-9-3: آزمون فرضیات پژوهش از طریق تحلیل مسیر 73
3-10: جمع بندی 73
فصل چهارم: 75
تجزیه و تحلیل 75
داده های پژوهش 75
4-1: مقدمه 77
4-2- تجزیه و تحلیل آمار توصیفی 77
4-2-1- جنسیت 79
4-2-2- وضعیت تحصیلی 79
4-3 : نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی 80
4-3-1: سابقه کاری 80
4-3 -2: نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری 81
4-3-3 وضعیت متغیرهای تحقیق 81
4-3-4- وضعیت متغیر مدیریت دانش 82
4-3-5- وضعیت متغیر عملکرد توسعه محصول جدید 84
4-3-6- وضعیت ابعاد متغیر مدیریت دانش 84
4-4: نمودار راداری متغیرهای تحقیق 86
4-4-1- وضعیت ابعاد متغیر عملکرد توسعه محصول جدید 86
4-5: نمودار راداری متغیرهای تحقیق 88
4-6- آزمون فرضیات تحقیق 88
4-6-1: آزمون کفایت نمونه گیری 88
4-6-2 تحلیل عاملی تأییدی 89
4-6-2-1- مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر مدیریت دانش 89
‌4-6-2-3- مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر درونزای تحقیق 96
4-6-2-4- مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیرهای درونزای تحقیق 98
4-6-2-5- همبستگی بین متغیرها 99
4-6-3- مدل معادلات ساختاری 100
4-6-3-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق 101
4-6-3-2- آزمون فرضیات فرعی تحقیق 102
4-7- آزمون‌های برازندگی مدل 105
جمع بندی فصل 106
فصل پنجم: 108
نتیجه گیری و پیشنهاد 108
5-1: مقدمه 111
5-2: نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق 111
5-3: مقایسه با سایر تحقیقات 116
5-4: پیشنهادات 117
5-4-1: پیشنهادهای کاربردی 117
5-4-2: پیشنهادهای برای پژوهشگران آینده 118
5-5: محدودیت های پژوهش 119
منابع و مأخذ 120
فهرست جداول
جدول 1-2 انواع فرآیندهای مدیریت دانش(جمع آوری توسط شفیعی نیکابادی، 1391) 24
جدول 2-2: شاخصهای فرآیند کسب، خلق و تولید دانشدر زنجیره تامین (جمع آوری توسط شفیعی نیکابادی 1391) 26
جدول 2-3: شاخصهای فرآیند سازماندهی، نگهداریو انبار در زنجیره تامین (جمع آوری توسط شفیعی نیکابادی1391) 29
جدول2-4 : شاخصهای فرآیند انتقال، اشتراکو توزیع در زنجیره تامین (جمع آوری توسط شفیعی نیکابادی، 1391) 30
جدول2-5 شاخصهای فرآیند استفاده، کاربرد و بهره برداری در زنجیره تامین (جمع آوری توسط شفیعی نیکابادی 1391) 32
جدول 2-6: شاخصهای فرآیند ارزیابی و بازخور در زنجیره تامین جمع آوری توسط شفیعی نیکابادی 1391) 35
جدول 2-7 :پژوهش های کاربردی در زمینه فرایند توسعه محصول جدید 43
جدول2-8 : ون پای ونگ(2009) 45
جدول 3-1 مشخصه پرسشنامه اصلی مورد بررسی 64
جدول 3-2 : ضریب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد تحقیق 66
جدول 3-3 برخی از آزمونهای برازندگی مدل در معادلات ساختاری(هومن، 1387) 72
جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 79
جدول 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی 80
جدول 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری 81
جدول 4-4- آماره های یک نمونه ای 82
جدول 4-5- آزمون یک نمونه ای 82
جدول 4-6- آماره های یک نمونه ای 84
جدول4-7- آزمون یک نمونه ای 84
جدول 4-8- آماره های یک نمونه ای 85
جدول 4-9- آزمون یک نمونه ای 85
جدول 4-10- آمار های یک نمونه ای 86
جدول4-11- آزمون یک نمونه ای 87
جدول4-12: آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت 88
جدول 4-13 : همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق 100
جدول 4-14 : شاخص های برازش مدل 106
جدول 5-1: نتایج فرضیات تحقیق 114
فهرست اشکال
شکل 2-1:ارتباط بین داده ها، اطلاعات و دانش(توربان و افرایم، 2006) 20
شکل2-2:چرخه سیستم مدیریت دانش(توربان و افرایم، 2006) 23
شکل 3-2 فرآیندهای اصلی مدیریت دانش 25
شکل 4-2 : مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر مدیریت دانش در حالت اعداد معناداری 92
شکل 4- 3 : مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیر مدیریت دانش در حالت تخمین استاندارد 94
شکل 4- 4 : مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیر مدیریت دانش در حالت اعداد معناداری 95
شکل 4- 5 : مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر عملکرد توسعه محصول جدید در حالت تخمین استاندارد 97
شکل 4- 6 : مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر عملکرد توسعه محصول جدید در حالت اعداد معناداری 97
شکل 4- 7 : مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیر عملکرد توسعه محصول جدید در حالت تخمین استاندارد 98
شکل 4-8 : مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیر عملکرد توسعه محصول جدید در حالت اعداد معناداری 99
شکل 4-9 : تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد 101
شکل 4-10 : تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت اعداد معناداری 102
شکل 4-11 : تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد (فرضیات فرعی) 103
شکل 4-12 : تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت اعداد معناداری (فرضیات فرعی) 104
فهرست نمودارها

دیدگاهتان را بنویسید