مقاله با موضوع انحرافات اجتماعی

دانلود پایان نامه

……………………………….43
روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….43
حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………………..43

روایی (اعتبار) ابزار ………………………………………………………………………………………………………………………………..43

پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار …………………………………………………………………………………………………………………..43
فنون مورداستفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………….44
تعاریف نطری و عملیاتی متغیر وابسته و مستقل ……………………………………………………………………………..45
فصل چهارم _ یافته های تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………..50
تحلیل یافته ها و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………….66
فصل پنجم _ نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………..75
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….80
محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….82
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………83

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-4)توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان سن……………………………………………………………..51
جدول(2-4) توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب وضعیت تاهل………………………………………………………..52
جدول(3-4) توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب وضعیت اشتغال……………………………………………………53
جدول (4-4) توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب نوع شغل……………………………………………………………….54
جدول(4-5) توزیع جمعیت مورد مشاهده بر حسب میزان درآمد…………………………………………………………..55
جدول (4-6)توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب سابفه اعتیاد در خانواده…………………………………………56
جدول( 4-7)توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب داشتن دوستان معتاد…………………………………………..57
جدول (4-8)توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب نحوه معاشرت با دوستان معتاد…………………………….58
جدول( 4-9)توزیع جمعیت موردمشاهده برحسب معاشرت با دوستان معتاد………………………………………..60
جدول (4-10)توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب مدت آشنایی با دوستان معتاد…………………………..62
جدوال (4-11)توزیع جمعیت موردمشاهده برحسب نحوه دسترسی به مواد مخدر……………………………….64
جدوال (4-12)توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب برچسب خوردن…………………………………………………65
جدول (4-13)نتایج آزمون رگرسیون سهولت دسترسی به مواد مخدر …………………………………………………67
جدول (4-14)نتایج آزمون رگرسیون معاشرت با دوستان و همسالان معتاد ……………………………………….69
جدول (4-15)نتایج آزمون رگرسیون وضعیت اشتغال …………………………………………………………………………..70
جدول (4-16)نتایج آزمون رگرسیون برچسب زنی از طرف جامعه……………………………………………………….72
جدول (4-17)نتایج آزمون رگرسیون وجود فرد معتاد در خانواده…………………………………………………………73
فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار (4-1)توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب سن ……………………………………………………………………51
نمودار (4-2)توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب وضعیت تاهل ……………………………………………………52
نمودار (4-3)توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب وضعیت اشتغال ………………………………………………..53
نمودار (4-4)توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب نوع شغل ……………………………………………………………54
نمودار (4-5)توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب میزان درآمد ………………………………………………………55
نمودار (4-6)توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب سابفه اعتیاد در خانواده……………………………………..56
نمودار( 4-7)توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب داشتن دوستان معتاد………………………………………..57
نمودار (4-8)توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب نحوه معاشرت با دوستان معتاد………………………….59
نمودار( 4-9)توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب معاشرت با دوستان معتاد…………………………………….61
نمودار (4-10)توزیع جمعیت مورد مشاهده برحسب مدت آشنایی با دوستان معتاد…………………………..63

چکیده:
پیش زمینه و هدف: یکی ازمسایلی که پدیده ی اعتیاد را پیچیده ترکرده است موضوع عودآن است،چرا که بیشترمعتادان پس ازترک به سمت مصرف مجدد مواد مخدر روی می آورند. هدف از این تحقیق شناخت عوامل اجتماعی موثر بربازگشت زنان به اعتیاد می باشد .
مواد و روش کار: روش تحقیق پیمایشی بوده وجامعه اماری دراین تحقیق شامل دوگروه آزمایش وگواه می باشد. روش نمونه گیری دراین تحقیق به صورت تمام شماری بوده ونمونه تحقیق شامل 140 نفر زنان که سوءمصرف موادمخدر دارندو 140 نفر زنانی که یک سال ازقطع مصرف انها گذشته است . به منظور پردازش وتجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارspss استفاده شده،جهت ازمون فرضیات از آزمونهای آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و رگرسیون استفاده شده است .
یافته ها: نتایج این تحقیق نشان میدهدکه دسترسی به موادمخدر،معاشرت بادوستان وهمسالان معتاد،وضعیت اشتغال،برچسب زنی ازطرف جامعه و وجود فردمعتاد درخانواده بر بازگشت زنان به اعتیاد تاثیردارد.
بحث ونتیجه گیری: برای پیشگیری ازبازگشت به سوءمصرف موادمخدر تامین مشاور متخصص برای مراکزترک اعتیاد،نظارت دقیقتر نیروی انتظامی واهالی محل براماکن توزیع موادمخدر،جلوگیری ازتردد فرددرحال ترک درمحلهای سابق مصرف موادمخدر،جلوگیری ازمعاشرت فرددرحال ترک بادوستان معتاد،تمرکز بیشتر بر برنامه های درمانی ترک اعتیاد ضروری به نظر میرسد.
کلمات کلیدی : اعتیاد ,بازگشت به اعتیاد ، زنان، عوامل اجتماعی
فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه:
بحران اعتیاد به موادمخدر معضلی است که اکنون بسیاری از جوامع جهان را مبتلا کرده است . ایران نیز مدتهاست که با این بحران دست و پنجه نرم میکند و این مسله برای گروه های مختلف مردم مشکل ایجاد نموده و حاکی از بروز یک مشکل جدی در سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی است .علل شیوه اعتیاد پیچیده و متعدد است و بنا بر ویژگیهای جوامع مختلف تفاوتهای قابل ملاحظهای دارد . تاثیرات سوءمصرف موادمخدر مشکلات زیادی به وجود میآورد بسیاری از عوارض آن دهها سال بعد ظاهر میشود و عواقب و خسارتهای اقتصادی ، اجتماعی و روانی آن بر کسی پوشیده نیست .
اعتیاد یک مسئله بزرگ بهداشتی و بلایی اجتماعی و دارای جنبه‌های متعدد اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی ، روانی ، اخلاقی و حقوقی است. اعتیاد یک بیماری روانی، اجتماعی و اقتصادی است که از مصرف غیرطبیعی و غیرمجاز برخی مواد مانند الکل، تریاک، حشیش و… ناشی می‌شود و باعث وابستگی روانی یا فیزیولوژیک فرد مبتلا (معتاد) به این مواد می‌شود و در عملکرد جسمی، روانی و اجتماعی وی تأثیرات نامطلوب بر جای می‌گذارد.
پدیده اعتیاد در اولین مرحله ،انسانیت انسان را سلب مینماید. فرد معتاد ، کسی است که ابعاد وجودی خود را کاملا از دست داده است. او به بیماری مبتلا گردیده است که اگر درمان نشود و یا قابل علاج نباشد ، نه تنها جسم او ، بلکه روح وشخصیت او از گردونه و مدار جامعه انسانی خارج میگردد. او دیگر هیچ درکی از مفهوم انسانیت که ارزشهای چون کرامت و کرامت انسانی را با خود دارد ، نخواهد داشت . تمامی استعدادها و تواناییهای روحی ، فکری و جسمی او به همراه دود برخواسته از مواد افیونی ، نابود گردیده است. فرد معتاد از آنجایی که شخصیت و بودن خود را کاملا ازدست داده است ، دیگر برای خانواده ، جامعه ، کشور و هم نوعان هیچ ارزش و اعتباری قایل نمیباشد. اعتیاد به موادمخدر در اولین قدم ” جان ” و ” جسم ” فرد را قربانی و نابود میسازد.
پدیده اعتیاد در جهان امروز به صورت یک معضل باعث از هم پاشیده شدن بسیاری از خانواده ها ، به انحراف کشیده شدن بسیاری از جوانان و نوجوانان ، شیوع بسیاری از بیماریها و ضررهای فراوان اقتصادی و مرگ ومیر گردیده است . پدیده اعتیاد در تمامی جوامع بشری ، از منظر جامعه شناختی نوعی انحراف تلقی میگردد. کسانی که به این انحراف مبتلا میباشند دچار نوعی رفتار و تصور بیمارگونه و نابهنجار در جامعه هستند. وجود یک انحراف و نابهنجاری در جامعه میتواند نظم اجتماعی را دچار اخلال نماید. اخلال نظم اجتماعی میتواند ابعاد گوناگونی را شامل شود. بنا بر این شکلگیری کتلهای از افراد که در برخی از جوامع به گروه های بزرگ و قابل توجه معتادان تبدیل شدهاند ، میتواند ساختار ، هنجارها و نظم اجتماعی را دچار اخلال سازد. آسیبی که اعتیاد به اعتبار و حیثیت جامعه وارد میسازد جبران ناپذیر میباشد. در منظر و افکار عمومی ، همانگونه که فرد معتاد از چشم ها افتاده و فاقد اعتبار است ؛ همینگونه جامعهای که دچار آفت اعتیاد گردد و سلامت خود را از دست بدهد ، از چشم انداز دیگر جوامع خواهد افتاد ، اعتبار و حیثیت لازم را دیگر نخواهد داشت.
در واقع اعتیاد به عنوان یک مشکل همه جانبه دامن گیر اجتماعات انسانی گردیده است . اعتیاد در لغت به معنی خود را به عادتی نکوهنده وقف کردن است به عبارت دیگر ابتلا اسارت آمیز به مادهای مخدر که از نظر جسمی یا اجتماعی زیان آور شمرده میشود اعتیاد نام دارد . اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی است که ریشه در عوامل اجتماعی و روانی مختلفی دارد و متقابلا بر روان فرد و اجتماع تاثیر میگذارد به عبارت دیگر بین اعتیاد ، جامعه و فرد رابطه ای بسیار نزدیک وجود دارد و عمق فاجعه آن گاه ظهور پیدا میکند که بدانیم بلای مذکور نقش موثر خود را بر روری افراد فعال و موثر جامعه ایفا میکند (اسعدی : 1382 ، ص 8 ).
اعتیاد موقعیت و منزلت اجتماعی فرد را تنزل میدهد و او را نزد دیگران به عنوان فردی معرفی میکند که بی عاطفه ، فاسد و دارای شخصیت نامتعادل و ناموزون است . نظام خانواده را متلاشی مینماید ، درآمد خانواده و جامعه را تقلیل میدهد و بخش قابل توجهی از آن را تلف مینماید . فرد معتاد نسبت به قوانین اجتماعی و دستورات دینی بیتفاوت میکردد و این مسله زمینه ارتکاب بسیاری از انحرافات را از سوی وی فرآهم میکند . از این رو اعتیاد زنان تاثیرات بسیار مخربی بر جامعه باقی خواهد گذاشت . اعتیاد زنان آسیبهای جبران ناپذیری بر افراد جامعه وارد میسازد که جبران بسیاری از آنها ناممکن است . اولین دلیل بیتوجهی به اعتیاد زنان شاید بالا بودن اعتیاد در مردان باشد و اینکه سوءمصرف موادمخدر همچنان در مردان شایعتر از زنان است. بر اساس آمار جهانی اعتیاد در زنان عوارض خطرناکتری نسبت به مردان ایجاد میکند به عنوان مثال فاصله زمانی اولین تجربه مصرف موادمخدر تا تزریق موادمخدر در زنان به طور متوسط 2 سال و در مردان حدود 8 سال است به این ترتیب زنان 6 سال زودتر از مردان به ورطه وابستگی شدید کشیده میشوند که طبعا درمان سختتر و عوارض جسمی ، روانی و اجتماعی آن نیز به مراتب بیشتر است. ( ابراهیمی :1385 ، ص4 ).
طرح مسله :
رفتارهای اجتماعی زاده روابط و هنجارهای اجتماعی است و این هنجارها با سه ویژگی اجبار ، عمومیت و خارجی بودن جامعه را اداره نموده و نظم اجتماعی را برقرار میکنند . تضعیف هر یک از این ویژگیها اختلال هنجاری و بی نظمی را به همراه خواهد داشت . انحرافات اجتماعی پدیدههایی متنوع ، نسبی و متغییرند و بر حسب زمان و مکان و فرهنگهای مختلف اجتماعی نسبی هستند (احمدی : 1384 ، ص 20). بکر در تعریف از شناخت کجرویها معتقد است که کجروان افرادی هستند که بر آنان برچسب کج روی خورده و تعیین آن بر عهده مردم است و نتیجهای که بدست میآید این است که افراد را وادرا میکند که از قوانین و آیینها پیروی کنند ( فرجاد :1374 ، ص 40) . در صورتی که انحراف در جامعه به صورت الگو درآید و نزد مردم اشائه یابد و درونی شود رفته رفته ناهنجاریها تبدیل به هنجار گشته و یک ارزش اجتماعی تلقی شود و وجدان جمعی هم آن را نکوهش نکند به ناگزیز پیامد آن هرج و مرج و سقوط جامعه خواهد بود . «با پیدایش و رشد فمنسیم مطالعه جنسیت و انحرافات اجتماعی وجرائم زنان درکانون توجه مطالعات جامعه شناختی قرار گرفت.تا دهه هفتاد میلادی به دلیل نرخ پایین وقابل اغماض جرایم زنان نسبت به جرایم مردان موضوع جنسیت وانحرافات اجتماعی کمتر مورد علاقه جامعه شناسان قرار میگرفت با آزاد شدن زنان از خانواده سنتی ، کاهش محدودیتهای اجتماعی ، توسعه جنشهای اجتماعی زنان و ورود زنان به بازار کار رفتار زنان ومردان به یکدیگر نزدیک شد ودنبال آن جرایم زنان افزایش یافت»(احمدی1384:ص210).اعتیاد ازآن موارد میباشد.
اعتیاد وسوءمصرف موادمخدر به مثابه یک مسئله اجتماعی پدیدهای است که همراه با آن توانایی جامعه در سازمانیابی وحفظ نظم موجود از بین میرود ، عملکرد بهنجار حیات اجتماعی مختل میگردد ، وباعث دگرگونی ساختاری در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی وفرهنگی یک اجتماع میشود (میری آشنایی 1385:ص41).
استفاده از موادمخدر توسط زنان آنان را با داغ اجتماعی مواجه میسازد که خود زمینه را

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان روانشناسی : احساس ارزشمندی-خرید پایان نامه کامل

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دیدگاهتان را بنویسید