دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره رضایت شغلی کارکنان

دانلود پایان نامه

فرضیه چهارم 82

4-3-1-5- آزمون فرضیه پنجم 82
4-3-1-6- آزمون فرضیه ششم 83
4-3-1-7- آزمون فرضیه هفتم 83
4-3-1-8- آزمون فرضیه هشتم 84
4-3-3- یافته ها و تحلیلهای رگرسیونی چند متغیره تحقیق 84
4-5- خلاصه و نتیجه گیری 87
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 90
5-2- نتایج تئوریکی فرضیات و مقایسه نتایج با پیشینه تجربی تحقیق 90
نتیجه گیری 93
پیشنهادات راهبردی 95
پیشنهادات پژوهشی 96
محدودیتهای تحقیق 97

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منابع فارسی 99
منابع انگلیسی 106

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول2-1: نحوه استخراج متغیرهای تحقیق 53
جدول 3-1 : ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای مختلف تحقیق 66
جدول 3-2 :گویه های سنجش متغیر مشارکت اجتماعی 68
جدول 3-3 :گویه های سنجش متغیر سرمایه اجتماعی 69
جدول 3-4:گویه های سنجش متغیر اعتماد به مافوق (سرپرست) 70
جدول 3-6 :گویه های سنجش متغیر اعتماد به سازمان 71
جدول 3-5:گویه های سنجش متغیر رضایت شغلی 72
جدول (4-1): آمارههای توصیفی مربوط به سن پاسخگویان 76
جدول(4-2): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 77
جدول (4-3): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 77
جدول (4-4): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 78
جدول (4-1): آمارههای توصیفی مربوط به سن پاسخگویان 78
جدول(4-8): آمارههای توصیفی رضایت شغلی 79
جدول (4-9): نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سن و رضایت شغلی 80
جدول (4-10): نتایج آزمون t مربوط به رابطه بین متغیر جنسیت و رضایت شغلی 81
جدول (4-11): نتایج آزمون آنالیز واریانس بین میزان تحصیلات و رضایت شغلی 81
جدول (4-13): نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سابقه شغلی و رضایت شغلی 82
جدول (4-14): نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی 82
جدول (4-15): نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین مشارکت اجتماعی و رضایت شغلی 83
جدول (4-16): رابطه بین متغیرهای اعتماد به همکاران و رضایت شغلی 83
جدول (4-17) رابطه بین متغیرهای اعتماد به مافوق(سرپرست) و رضایت شغلی 84
جدول (4-23) تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره متغیرهای مستقل و رضایت شغلی 86
جدول (4- 24) نتایج حاصله از رگرسیون چند متغیره فرضیه های تحقیق 86
چکیده پایان نامه
نام خانوادگی : خوش نیام
نام : زینب
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: اداره امور مالیاتی شهر اهواز)
استاد راهنما: دکتر عبدالرضا نواح استاد مشاور : دکتر معصومه باقری
درجه تحصیلی : کارشناسی ارشد رشته: گرایش: جامعه شناسی
محل تحصیل : دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشکده : اقتصاد و علوم اجتماعی
تاریخ فارغ التحصیلی: 5/11/1393 تعداد صفحه : 109
مفاهیم کلیدی: رضایت شغلی، سرمایه اجتماعی، اعتماد به مافوق.
چکیده
هدف مطالعه حاضر، بررسی عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان (مورد مطالعه: اداره امور مالیاتی شهر اهواز)می باشد. روشتحقیق، پیمایشی و با ابزار پرسشنامه اطلاعات لازم جمعآوری شده است. نمونه تحقیق شامل 236 نفر از کارمندان اداره امور مالیاتی است که از طریق نمونهگیری خوشهای انتخاب شدهاند. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که بین تمامی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای سن، جنسیت، تحصیلات و سابقه شغلی با رضایت شغلی رابطه معنیداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که دو متغیر سرمایه اجتماعی و اعتماد به افوق معنادار بوده اند که در مجموع 70 درصد از تغییرات مربوط به رضایت شغلی را این دو متغیر تبیین می کنند.
پیشگفتار
رضایت شغلی، جایگاه ویژهای در مطالعات مدیریت منابع انسانی و رفتار انسانی دارد؛ زیرا این ساختار میتواند در جهت پیشبینی رفتارهای سازمانی در آینده نظیر ترک شغل، تأخیر، کمکاری، غیبت و … مؤثر باشد و در نهایت بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر بسزایی داشته باشد. براساس مطالعات انجام شده هرچه سازگاری و تناسب بین شخصیت و شغل بیشتر باشد، رضایت شغلی بیشتری را در پی خواهد داشت و هرچه این سازگاری و همخوانی کمتر باشد، رضایت شغلی کمتری فراهم خواهد بود، رضایت شغلی باعث میشود بهرهوری فرد افزایش یابد؛ از زندگی راضی باشد و مهارتهای جدیدی شغلی را بسرعت آموزش ببیند (دستورانی و پوریوسف، 1391).
به عبارت دیگر میتوان گفت که بیگمان نیروی انسانی ماهر و کارآمد یکی از مهمترین ابزارها برای رسیدن به هدفهای سازمان است زیرا نیروی انسانی نقشی مهم در افزایش و کاهش بهرهوری سازمان دارد یعنی اگر سازمان از بیشترین سرمایه و بهترین فناوری و امکانات برخودار باشد، اما فاقد نیروی انسانی مولد و با انگیزه باشد، به هدف خود نخواهد رسید (استوار و امیرزاده خاتونی، 87).
رساله حاضر در پنج فصل تدوین شده است.
فصل اول به کلیات تحقیق که شامل : طرح مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و ذکر اهداف کلی و جزئی اختصاص یافته است.
در فصل دوم مبانی نظری و پیشینهی تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این فصل از تحقیق حاضر به سه بخش تقسیم شده است. در بخش نخست برخی مبانی نظری موجود در مورد شغل و رضایت شغلی، در بخش دوم، به مبانی نظری مروبط به سرمایه اجتماعی اشاره شده است. بخش سوم، به بررسی پیشینه داخلی و خارجی در خصوص موضوع مورد نظر اختصاص یافته است. در بخش پایانی نیز، چارچوب نظری ، مدل تحقیق و فرضیاتی که از این چارچوب و مدل استخراج شده است. ارائه می گردد.
در فصل سوم به روششناسی تحقیق اخصاص یافته است. در این فصل پس از توضیح روش تحقیق، معرفی ابزار و شیوه جمعآوری اطلاعات،جمعیت آماری ،شیوه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه و همچنین پس از تعیین روایی و پایایی اندازه گیری،نحوه پردازش اطلاعات خواهیم پرداخت. در پایان تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ارائه خواهد گردید.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت.در این بخش به توصیف نمونه و پردازش اطلاعات به دست آمده ،به تحلیل توصیفی تک متغیرها و ارائه نتایج توصیفی متغیرهای زمینهای همچون (سن، جنس، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل) میپردازیم. و بعد برای پی بردن به تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها (رابطه متغیرهای مستقل و وابسته) از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندمتغیره،تحلیل واریانس ،تحلیل مسیر استفاده شده است.
در فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای تحقیقات بعدی اختصاص یافته است.
فصل اول
«کلیات تحقیق»
1- 1- مقدمه
محیط کار انسان به مثابه منزل دوم او می باشد و چه بسا کسانی بیشتر ساعات شبانه روز خود را در محیط کار به سر میبرند بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز بایستی همچون خانه بر آورنده حداقل نیاز های روحی و روانی افراد باشد تا ضمن کسب در آمد وارتقای سطح دانش و مهارت حرفهای خود به خدمتی صادقانه و موثر بپردازند لذا لازم است تصمیم سازان عوامل موثر بر رضایتمندی کارکنان را به ترتیب اولویت شناسایی نموده و برای افزایش میزان رضایتمندی در سازمان خود راه کارهای عملی اتخاذ و اجرا نمایند (اسکندری شهرکی، 1391).
آن دسته از کارکنان و مدیرانی که در سازمان، از وضعیت خود رضایت دارند، باقی می مانند و با علاقه و انگیزه بیشتر ی اهداف شغلی , فردی و سازمانی را دنبال می کنند. هر چه کارکنان از شغل خود و جنبه های موثر بر آن راضی تر باشند به همان اندازه در پیشبرد اهداف سازمان تلاش بیشتری از خود بروز می دهند همچنین تنوع فعالیتها و آزادی برای اجرای کار تاثیر زیادی در رضایت شغلی دارد (کیت دیوس و نیواستورم , 1375 : 130).
نیروی انسانی ماهر و کارآمد، پربهاترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هر کشور است. بسیاری از کشورها به رغم کمبود منابع طبیعی در نتیجه داشتن نیروی انسانی کارآزموده و به کارگیری کارایی آنها به رفاه و آسایش رسیدهاند و با گامهای بلند و استوار، مسیر پیشرفت و ترقی را طی میکنند(مشبکی، 1377). مطالعات نشان میدهد که حتی با وجود سرمایه و امکانات قوی، وجود نیروی فعال، شاداب و دارای احساس رضایت از شغل است که میتواند به تحقق بهینه اهداف سازمان کمک کند. رضایت شغلی امری است که رسیدن به بهینه اهداف سازمان کمک کند. رضایت شغلی امری است که رسیدن به ارزشهای مهم شغلی را فراهم میکند. از این رو یکی از عوامل مؤثر در موفقیت هر سازمان، رضایت شغلی کارکنان آن سازمان است (مرآیی، 1379).
در بحث رضایت شغلی، بی علاقگی به کار، ناتوانی در تأمین نیازهای فیزیولوژیک، نداشتن امنیت شغلی، عدم رضایت از نحوه مدیریت سازمان بر کارایی افراد و در نهایت بر کارایی و بهره وری سازمان، اثر منفی دارد و مانع رشد و توسعه لازم برای آن سازمان میشود. کارایی سازمانها و کارکنان آنها نیز عامل مهمی در جلب رضایت و اعتماد مردم نسبت به طرحها و برنامههای اجرایی این برنامه است (شفیع آبادی، 1380). لذا با توجه به مطالب مطرح شده، هدف اصلی تحقیق حاضر آن است که عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهر اهواز را شناسائی و راهکارها و پیشنهاداتی جهت افزایش میزان رضایتمندی کارمندان و بسترسازی علل مرتبط با آن ارائه نماید.
1-2- بیان مسأله
یکی از موضوعات مورد توجه در مدیریت نیروی انسانی در سازمان، تأمین نیروهای افراد و ایجاد انگیزه برای بالا بردن کیفیت کار آنان است. شغل هر فرد باید تأمین کننده قسمتی از نیازهای مادی، روانی و اجتماعی او باشد. اما برخی از انسانها به علت مشکلات اقتصادی، ضعف مدیریت، عدم برنامه ریزی صحیح و به ویژه توجه نکردن به لزوم ارضاء نیازهای اساسی دچار احساس نارضایتی شغلی شدهاند. افزایش رضایت شغلی باعث برانگیخته شدن کارکنان به کار بیشتر میشود و با افزایش رضایت کارکنان میتوان خدمات بهتری ارائه نمود (مهنه و اسدیان، 1384).
نیروی انسانی در سازمانها از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از مسائل مهمی که در هر سازمان باید مورد توجه قراگیرد، خشنودی و رضایت شغلی کارکنان آن است که ارکان ضروری رضایت از زندگی و از مهمترین متغیرهای رفتار سازمانی به حساب میآید(مرایی، 1389). رضایت شغلی به حالتی مطبوع، عاطفی و مثبت، حاصل از ارزیابی شغل یا تجارب شغلی اطلاق میشود. همچنین رضایت شغلی به طرز تلقی کارکنان نسبت به شغل و سازمان بستگی دارد و وقتی میگوییم فردی دارای رضایت شغلی بالاست، منظور این است که در مجموع شغل خود را دوست دارد و برای آن ارزش قائل است(مجیدی، 1380).
عوامل مختلفی از جمله عوامل اجتماعی، نوع محیط کار و روابط انسانی حاکم بر محیط کار در میزان رضایت شغلی کارکنان مؤثر است (هرلیگل، 1999). علاوه بر این، برخی ویژگیهای فردی مانند سن، تحصیلات و سابقه خدمت بر رضایت شغلی اثر دارند و توجه به این امر نه تنها به شناخت ماهیت رضایت شغلی و فهم بهتر رفتار کمک خواهد کرد، بلکه امکان آن را نیز فراهم میسازد(امتحان، 1381). احساس رضایت از شغل بر اثر مشاهده پیشرفت یا انجام برخی مسئولیتهای اجتماعی و به ظهور رساندن تواناییها و رغبتهای فردی نیز انسان دست میدهد(چاندریاک، 2006).
امروزه شرط بقای هر سیستم سازمانی، توجه عمیق و کافی نمودن به نیورهای انسانی موجود در سازمان و تلاش برای پدید آوردن زمینه های ارزشی تحت عنوان « کارمندان ما ارزشمندترین داراییهای ما هستند» مدنظر میباشد(عسکریان، 1368). با توجه مطالب ذکر شده، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن که عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر رضایت شغلی کارمندان اداره امور مالیاتی شهر اهواز کدامند؟
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
سرمایه های انسانی بزرگ ترین ذخایر بالقوه هر کشورند. با اطلاع یافتن از ویژگیهای شخصیت و شناخت علایق و نگرشهای افراد در زمینه فعالیتهای گوناگون، میتوان هدایت صحیح را اعمال کرد و حداکثر رضایتمندی از انجام فعالیت را برای فرد به وجود آورد و علاوه بر تأمین بهداشت روانی، مانع از هدر رفتن نیروی انسانی شد(مصطفایی و روشن، 1389). به عبارت دیگر، عاملهایی متعددی بر افزایش کارایی افراد در سازمان تأثیر گذار است، یکی از عاملهایی که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد هوش هیجانی است(استوار،امیرزاده و خاتونی، 1389).
ارزشیابی وضعیت کلی افراد نسبت به شغلشان نشان میدهد وقتی فرد در محیط کارش با عوامل متعددی سرو کار دارد، میکوشد شغلی را انتخاب کند که علاوه بر تأمین نیازهای مادی از نظر روانی نیز او را ارضا کند. از طرفی خود نیز دارای شخصیتی منحصر به فرد است، بنابراین گماردن افراد در مشاغل مناسب و بررسی خصوصیات آنها امری لازم است. در غیر این صورت، موفقیتهای سازمان و رسیدن به اهداف را کند میکند(میشل، 1995). برای رسیدن به موفقیتهای شغلی در کارکنان باید به عواملی مثل رضایت شغلی آنها توجه داشت که بر کارایی و بهرهوری سازمان و کارکنان و جلب اعتماد مردم به طرحهای اجرائی مؤثر است(امتحان، 1381). رضایت شغلی یکی از اساسی ترین متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار سازمان به حساب میآید و آثار آن، پا را فراتر از محیط سازمان میگذارد و زندگی شخصی و اجتماعی کارکنان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد(رابینز، 1998).
از سوی دیگر، تحقیقی که تمامی متغیرهای تحقیق را به صورت یکجا مورد بررسی و مطالعه قرار داده باشد، بسیار اندک است. همچنی رضایت شغلی بیشتر از دیدگاه روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته و کمتر پژوهشی از دیدگاه جامعهشناسی به آن نگریسته است. براین اساس، بررسی عوامل اجتماعی – فرهنگی مؤثر بر رضایت شغلی در بین کارکنان اداره امور مالیاتی شهر اهواز میتواند به کاهش برخی مشکلات سازمانی کمک کند و به ارتقای سطح عملکرد افراد و رضایتمندی کارکنان اداره مالیاتی شهرستان اهواز بینجامد.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی
بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان اداره امور مالیاتی شهر اهواز
1-4-2- اهداف جزئی
بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز
بررسی رابطه بین اعتماد به سازمان و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز
بررسی رابطه بین اعتماد به مافوق (سرپرست) و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز
بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز
بررسی رابطه بین سن و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز
بررسی رابطه بین جنسیت و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز
بررسی رابطه بین سابقه شغلی و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز
بررسی رابطه بین میزان تحصیلات و رضایت شغلی کارکنان ادره امور مالیاتی شهر اهواز
فصل دوم
«مبانی نظری و پیشینه پژوهش»
1-1- مقدمه
این فصل از تحقیق حاضر به 5 بخش تقسیم شده است. در بخش نخست برخی مبانی نظری موجود در مورد شغل و رضایت شغلی، در بخش دوم، به مبانی نظری مروبط به سرمایه اجتماعی اشاره شده است. بخش سوم، به بررسی پیشینه داخلی و خارجی در خصوص موضوع مورد نظر اختصاص یافته است. در بخش پایانی نیز، چارچوب نظری ، مدل تحقیق و فرضیاتی که از این چارچوب و مدل استخراج شده است. ارائه می گردد.
1- شغل و رضایت شغلی
تعریف «شغل»
«شغل» از نظر لغوى، به معناى به کار واداشتن کسى است و آنچه مایه مشغولیت مى باشد. از طریق اشتغال، فرد فعّالانه در جریان تولید و خدمات مشارکت مى کند و پاداشى نقدى یا جنسى دریافت مى دارد. (شفیع آبادی، 1386). کار و شغل فعالیتى بدنى یا فکرى در جهت تولید و خدمت است. به طور کلى، کار فعالیتى است که از کسى خواسته شده و در مقابل آن، به وى مُزد پرداخت مى شود(زندی پور، 1389). به طورخلاصه، مى توان گفت: شغل یعنى کارى

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد سلامت سازمانی-خرید و دانلود فایل

دیدگاهتان را بنویسید