منابع مقاله با موضوع دانشجویان دختر

دانلود پایان نامه

جامعه آماری 69

حجم نمونه و روش نمونه گیری 69
خصوصیات آزمودنی ها 70
طرح پژوهش 70
ابزار پژوهش 71
نحوه انجام پژوهش 74
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش 76
الف) یافته های توصیفی 77
ب) یافته های استنباطی مربوط به فرضیه های پژوهش 79
ج) یافته های جانبی 81
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 83
بحث و نتیجه گیری 84
محدودیت های پژوهش 89
پیشنهادات پژوهش 90
منابع 91
پیوست ها 102
چکیده لاتین 109

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه

جدول 2-1: مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف 31
جدول 3-1: توزیع دانشجویان برحسب جنسیت 70
جدول 3-2: توزیع دانشجویان برحسب وضعیت تاهل 70
جدول4-1: میانگین و انحراف معیار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان 77
جدول4-2: میانگین و انحراف معیار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر 78
جدول4-3: میانگین و انحراف معیار تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان مجرد و متاهل 78
جدول 4-4: رابطه تاب آوری با سلامت روان دانشجویان 79
جدول 4-5: رابطه هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان 80
جدول4-6: ربطه چندگانه بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان 80
جدول4-7: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) هوش معنوی، تاب آوری و سلامت روان دانشجویان دختر و پسر 81
جدول4-8: نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) هوش معنوی، تاب آوری و سلامت روان دانشجویان متاهل و مجرد 82

چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد بود. نمونه پژوهش شامل 225 نفر از دانشجویان بود که به صورت خوشه ایی چند مرحله ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003)، پرسشنامه هوش معنوی امرام و درایر (2007) و پرسشنامه سلامت روان 25-SCL پاسخ دادند. طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تاب آوری با سلامت روان دانشجویان رابطه مثبت معناداری وجود دارد و بین هوش معنوی با سلامت روان رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان رابطه چند گانه وجود دارد و هوش معنوی بهترین پیش بینی کننده سلامت روان دانشجویان می باشد.

کلید واژگان: تاب آوری، هوش معنوی، سلامت روان

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه
بدون شک کسب علم مهمترین و زیر بنایی ترین فعالیت های انسان است که نقش بسیار اساسی در زندگی فرد و همچنین، ایجاد فرهنگ و تمدن و پیشرفت وی دارد. توانایی کسب علم از پیشرفته ترین و ضروری ترین توانمندی یا فعالیت های پیچیده و عالی ذهن انسان است که اساس پیشرفت علمی وی را فراهم نموده و موجب شده تا به تمدن پیشرفته ای دست یابد. شرایط محیطی و فردی در تسهیل این مقوله نقش بسزایی دارند (شاوران و همکاران،1387).

دانشجویان از اقشار مستعد و برگزیده جامعه و سازندگان آینده کشور خویش هستند و سطح سلامت و کیفیت زندگی آنها تاثیر بسزای در یادگیری و افزایش آگاهی علمی و موفقیت تحصیلی شان خواهد داشت. دانشجویان به دلیل موقعیت اجتماعی- روانی که دارند زندگی پر چالشی را تجربه می نمایند (حلاجانی، 1389).
در دانشجویان که قشر پویا و زیر بنایی علمی جامعه هستند مسئله سلامت روان یک مسئله مهم و جدی است و سلامت روان جنبه ای از مفهوم کلی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی است که علیرغم تلاش هایی که از سوی پیشگامان سلامت روانی در جهان به منظور تأمین هر چه بیشتر سلامتی انسان ها به عمل آمده است هنوز معیار قاطعی در زمینه تعریف و مصداق کامل سلامتی روانی در افراد وجود ندارد. سلامت روانی علاوه بر بدن سالم، به محیط و شرایط زندگی سالم نیاز دارد (خدا رحیمی، 1374).
سلامت روان در تحول شخصیت واحد نقش بنیادین دارد. تصور تحول موزون انسان بدون وجود سلامت روان غیر ممکن است. بی شک عوامل متعددی بر سلامت روان تأثیر می گذارند که فهرست کردن همهی آنها دشوار است، چرا که وجود تفاوتهای فردی ممکن است به تنوع در عوامل مؤثر بر سلامت روان بیانجامد. با این حال یافتههای حاصل از پژوهشها در زمینه های زیست شناسی و علوم اجتماعی دانش ما را دربارهی عواملی که ممکن است سلامت روان را تحت تأثیر قرار دهند وسعت بخشیدهاند (برنا و سواری،1387).
سلامت روان مفهوم چند بعدی می باشد و با ابعاد گوناگون شناختی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی در تعامل است. دو متغیری که در این پژوهش ارتباط آن ها با سلامت روان در دانشجویان بررسی می گردد، تاب آوری از ابعاد روانشناختی و هوش معنوی از بعد معنویات است.
تاب‌آوری در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم پا به عرصه ادبیات روانشناسی تحولی نهاد و انقلابی نو در نحوه نگرش ایجاد نمود و جایگاه ویژه‌ای در حوزه‌های روانشناسی تحول، روانشناسی خانواده و بهداشت روانی یافته است. به ‌طوری که هر روز بر شمار پژوهش‌های مرتبط با این سازه افزوده می‌شود (حسینی،1391).
در سال های اخیر تاب آوری یکی از متغیر های نوین مهم در امر محیط های تحصیلی و شغلی محسوب می شود که شناسایی این سازه بینشی دگرگون و امیدوار کننده ایجاد نموده و به قابلیت تطابق انسان در مواجه با بلایا یا فشارهای جانکاه، غلبه یافتن و حتی تقویت شدن بوسیله آن اشاره می نماید. این خصیصه با توانایی درونی شخص و مهارت های اجتماعی و تعامل با محیط حمایت می شود، توسعه می یابد و به عنوان یک ویژگی مثبت متبلور می گردد (دینر و همکاران، 2009، به نقل از فقیهی،1391).
از طرفی نیز هوش معنوی متغیر دیگری است که در این پژوهش ارتباط آن با سلامت روان دانشجویان بررسی می گردد. معنویت، نیاز فرا رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن با کسی غیر از خود فرد است. این آگاهی ممکن است منجر به تجربهای فراتر از خود شود (کرچتون ،2008).
در برخی دیدگاه‌ها بر جنبه‌های عاطفی و رفتاری هوش معنوی تأکید شده است. هوش معنوی به‌ عنوان انتخاب بین روح و نفس و هم‌ چنین، به ‌عنوان داشتن عملکرد عاقلانه و توأم با عطوفت همراه با حفظ صلح درونی و بیرونی در هر شرایطی تعریف شده است. در این‌گونه تعاریف بر جنبه‌های تعالی‌جویانه، درستکارانه و مهرورزانه‌ی هوش معنوی تأکید گردیده است (مرعشی، 1390).
بنابراین بنا به آنچه گفته شد جامعه دانشجویی با توجه به اینکه زیربنای علمی و توسعه علمی کشور می باشد پژوهش در راستای بررسی عواملی که با سلامت روان ارتباط دارد و زمینه آن را تسهیل می کند، می تواند گام مهمی در فراهم آوردن جامعه علمی با صلابت باشد. لذا پژوهش در راستای رابطه ابعاد شناختی و معنوی با سلامت روان دانشجویان می باشد.
بیان مسئله
اصطلاح سلامت روانی، اصطلاحی است که از آن برای بیان و اظهار کردن هدف خاصی برای جامعه استفاده میشود. هر فرهنگی براساس معیارهای خاص خود به دنبال سلامت روان است و سلامت روان قسمتی از سلامت کلی است (عطاری و شفاعی،1392).
منظور از سلامت روان، سلامت ابعاد خاصی از انسان مثل هدفش، ذهنش، حالت و فکر می باشد. از طرف دیگر سلامت روان روی سلامت فیزیکی هم تأثیر دارد. بسیاری از پژوهشهای اخیر مشخص کردند که یک سری اختلالات فیزیکی و جسمی به شرایط خاص روانی مرتبط هستند. یک فرد زمانی سلامت روانی دارد که با شناخت و حفظ ویژگیهای شناختی خود را با محیط تطبیق دهد (جوکار و سمنگان،1389).
سلامت روان را نباید به عنوان حالت آسایش ایده آل که از طریق حذف کامل بیماری به دست می آید در نظر گرفت بلکه سلامتی روشی برای زندگی است که از طریق آن انسان نا کامل بتواند در مواجهه با این دنیای نا کامل بدون اینکه متحمل درد و ناراحتی بشود به موفقیت هایی هم دست پیدا کند (جوهری نیا،1385).
در جامعه دانشجویی که پویایی و انسجام آنها می تواند زمینه ساز پیشرفت و تعالی کشور شود عوامل متعددی بر سلامت روان دخالت دارند. دو عامل مهم که در سلامت روان جامعه دانشجویی نقش بسزایی را ایفا می نمایند، تاب آوری دانشجویان در مواجهه با مشکلات و هوش معنوی آن ها می باشد.
تاب آوری یکی از سازه های اصلی شخصیت است و برای فهم انگیزش، هیجان و رفتار مفهوم سازی شده است (بلاک ،2002).
تاب آوری ظرفیتی ذاتی نیست بلکه رفتار تاب آورانه اکتسابی است. در حقیقت فرایند زندگی است، فرایندی که در آن، هر کس می تواند بر تنش ها و رویدادهای ناگوار غلبه کند و نتیجه فرایندی تاب آفرینانه در زندگی واقعی است. این سازه تنها پایداری در برابر آسیب ها یا شرایط تهدید کننده نیست بلکه شرکت فعال و سازنده فرد در محیط است. عدم گسترش تاب آوری می تواند ایجاد کننده تجارب منفی باشد و علت ناسازگاری، تحمل کم و عدم تطابق با شرایط محیطی و استرس زا را باعث شود و در نهایت طیف سلامت روان را برهم زند (استیو ،2011).
یکی دیگر ابعادی که بر سلامت روان تاثیر دارد هوش معنوی است. هوش معنوی نوعی هوش است که بوسیله آن می توانیم مشکلات مبنا و ارزش را حل کنیم. هوشی که افراد را قادر می سازد تا زندگی را به صورت گسترده تر و غنی تر ببینند و مسیر فعالیت هایشان را تشخیص دهند و باعث می گردد که مسیر زندگی پر معناتر شود(مارشال ،2000، به نقل از سعیدی،1391).
از عوامل دیگر مؤثر بر کاهش مشکلات زندگی، معنویت و گرایش های معنوی است. معنویت، به ‌عنوان یک هوش، بیانگر مجموعه‌ای از توانایی‌ها و ظرفیت‌ها و منابع معنوی است که کاربرد آن موجب افزایش انطباق‌پذیری و در نتیجه ارتقای سلامت روان افراد می‌شود (کینگ ، 2008، به نقل از موسوی و تامولی،1391).
بنابراین می توان گفت، با توجه به اینکه جامعه دانشجویی پویایی می باشد، انسجام روانی آن ها می تواند زمینه ساز پیشرفت کشور شود، لذا سلامت روان آن ها و شناسایی عواملی که با آن مرتبط اند می تواند در راستا کاهش چالش های روانی- اجتماعی جامعه دانشجویی کمک شایانی نماید. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد صورت خواهد پذیرفت.
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهمیت این موضوع زمانی مشخص است که به این نکته توجه شود که بر طبق آمار و ارقام موجود، کشور ایران یک کشور جوان بوده و بخش عمده جمعیت آن، متشکل از جمعیت جوان و نوجوان و جوانان می باشد. با توجه به تمام این مسائل اهمیت سلامت روان دانشجویان بیش از پیش مشخص می شود. این گروه به دلیل شرایط سنی و موقعیت های خاص اجتماعی در معرض استرس های فراوان می باشند (خلیلی،1392).
دانشجویان به دلیل شرایط سنی و موقعیت های خاص اجتماعی در معرض استرس های فراوان می باشند و توجه به اینکه سلامت روان دانشجویان بیش از پیش اهمیت دارد و چه عواملی سلامت روان دانشجویان را افزایش می دهد مهم و ضروری تلقی می شود (احمد زاده،1391).
یکی از ابعادی مهم و تاثیر گذار بر سلامت روان میزان تاب آوری دانشجویان است. زیرا که تاب آوری به افراد توانایی می بخشد تا با مشکلات و ناملایمات زندگی شغلی و تحصیلی روبرو شوند بدون اینکه دچار آسیب شوند و حتی این موقعیت ها را فرصتی برای ارتقا و رشد شخصیت خود مورد استفاده قرار دهند (کامرون و دیگران، 2009، به نقل از شاکری نیا و محمدپور، 1389).
از طرف دیگر بعد معنوی در رشد سلامت روان اهمیت فراوانی دارد زیرا بحران معنا و احساس پوچی موجب عدم استحکام در برابر مشکلات، چالش ها، رویدادها و حوادث زندگی می شود و سلامت نفس و روان را به مخاطره می اندازد. لذا بررسی هوش معنوی از ضروریات هر جامعه ای می باشد (سعیدی،1391).
دانشجویان به دلیل موقعیت اجتماعی- روانی که دارند زندگی پر چالشی را تجربه می نمایند لذا سلامت روان آن ها می تواند بر عملکرد تحصیلی آنها نقش داشته باشد. پژوهش هایی که این راهکارها را در جهت افزایش سطح سلامت روان در جامعه دانشجویی صورت می پذیرند به متولیان امر الخصوص دانشگاه ها بازخورد مناسبی جهت افزایش سطح سلامت روان دانشجویان می دهد و دانشگاه ها با بهره گرفتن از این راه کارها می توانند زمینه افزایش سطح سلامت روان دانشجویان را فراهم آورند و موجبات پیشرفت و تعالی های متعدد در عرصه های گوناگون شوند. لذا دانشگاه ها با افزایش سلامت روان دانشجویان می توانند در ابعاد گوناگون موفقیت های علمی فراوانی را بدست آورند. بنابراین پژوهش در این زمینه مهم و ضروری تلقی می گردد.
اهداف پژوهش
هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد می باشد. اهداف فرعی پژوهش شامل:
تعیین رابطه تاب آوری با سلامت روان دانشجویان؛
تعیین رابطه هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان؛
تعیین رابطه چندگانه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان؛
مقایسه تاب آوری، هوش معنوی و سلامت روان دانشجویان از لحاظ جنسیت و تاهل.
فرضیه‏های تحقیق
فرضیه اول: بین تاب آوری با سلامت روان دانشجویان رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم: بین هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم: بین تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان رابطه چندگانه وجود دارد.

مطلب مرتبط :   مهارت های اجتماعی

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعریف مفهومی تاب آوری
مارش (1996) تاب آوری را به عنوان توانایی عبور از دشواری ها و غلبه بر شرایط در زندگی تعریف می کند. همچنین، والرر (2001) تاب آوری را سازگاری مثبت فرد در واکنش به شرایط ناگوار تعریف می کند.
گارمزی و ماستن (1991، به نقل از سامانی و همکاران،1386) تاب آوری را‌ یک فرآیند، توانایی، یا پیامد سازگاری موفقیت‌آمیز با شرایط تهدیدکننده، تعریف نمود‌ه‌اند.

تعریف عملیاتی تاب آوری
منظور از تاب آوری در پژوهش حاضر نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه 26 سوالی کونور و دیویدسون (2003) کسب می نمایند.
تعریف مفهومی هوش معنوی
هوش معنوی به عنوان یک هوش ذاتی انسانی، توانایی عمل همراه با آگاهی و ترحم را دارد. در عین حالی که سلامت و آرامش درونی و بیرونی (بردباری) را صرف نظر از شرایط حفظ میکند (مک گوار ، 1993، به نقل از سعیدی،1391).
تعریف عملیاتی هوش معنوی
در این پژوهش، منظور از هوش معنوی نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه‌ی هوش معنوی که توسط امرام و درایر (2007) طراحی شده است، بدست می آورد.
تعریف مفهومی سلامت روان
کارشناسان سازمان بهداشت جهانی، سلامت فکر و روان را چنین تعریف مینماید، سلامت روانی عبارت میباشد از سلامت فکر و روان، قابلیت برقراری رابطه هماهنگ و موزون با دیگران، تغییر و اصطلاح محیط فردی و اجتماعی، حل تضادها مشکلات و تمایلات فردی به طور منطقی، عادلانه و مناسب (میلانیفر، 1373؛ به نقل از جوکار و سمنگان،1389).
جاهودا (1982، به نقل از برنا و سواری،1387) در تعریف سلامتروانی میگوید: سلامتروانی عبارت است از واکنشهای مطلوب، متناسب، مستقر انسانی در موقعیتهای مختلف، که راهنمای تحولات رفتاری فرد در برابر ناراحتیها و فشارهای درونی، بیرونی باشد.
همچنین، ساعتچی (1375، به نقل از برنا و سواری،1387) سلامت روانی را داشتن سازگاری کافی و احساس خوب بودن از دیدگاه روان شناختی، متناسب با معیارهای قابل قبول روابط انسانی و جامعه میداند.
تعریف عملیاتی سلامت روان
در پژوهش حاضر منظور

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره اختلالات شخصیت

دیدگاهتان را بنویسید