Category Archives: پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه ارشد درباره گروه کنترل، نقش برجسته، متغیر مستقل

بنابراین قبل از استفاده از گل باید کاملاً یکنواخت و نرمی آن متناسب و فاقد حباب هوا باشد(گرجستانی،1379:23). این عمل نیز امکان لمس بیشتر گل را برای کودک فراهم میآورد و به کودک این اجازه را... متن کامل

تحقیق درمورد استان ایلام

سردمعتدل واقع شده که از ویژگیهای اقلیمی نسبتاً سرد بودن هوا در زمستان و معتدل بودن‌آن در تابستان است. بنا به تعریف در شرایط نسبتاً سرد علیرغم آنکه در شب‌های فصل زمستان برای گرم نگه... متن کامل

تحقیق درمورد هنرهای زیبا، طراحی شهری، زبان فارسی، پهلوی اول

محتواهای گوناگون فرهنگی است . فرهنگ ضمنی شامل شکل های ناب و فرهنگ آشکار در برگیرنده محتوا و ساختار است به هر حال بیشتر مردم شناسان آمریکایی با قضایایی که هر سکوتیس در مورد نظریه... متن کامل

پایان نامه رایگان با موضوع تحلیل داده، داده های حرارتی، تاثیرپذیری، اکسیداسیون

فتوگرافی چند منظوره را برای تجزیه های حرارتی تفاضلی (DTA) بکار برد. در سال 1915 هوندا49 اصول وزن سنجی حرارتی پیشرفته را با استفاده از ترازوی حرارتی گزارش نمود. اولین وزن سنجی حرارتی تجاری... متن کامل

پایان نامه رایگان با موضوع رگرسیون خطی

صورت احتساب مدل های F، تخریب حرارتی حالت جامد فقط می توان مکانیسم و پیشرفت واکنش را به مقدار کمپلکس ربط داد. ولی در صورت صرفنظر کردن از مدل های F، تخریب حرارتی حالت جامد از مکانیسم A2... متن کامل

پایان نامه رایگان با موضوع پرتوی ایکس

(α) گفته میشود برگردانده میشوند. گسترهی تغییرات α از صفر تا یک است و مقیاسی از پیشرفت واکنش بهصورت تابعی از زمان یا دما میباشد. در تکنیک TGA همدما، α در هر لحظه از رابطهی زیر بهدست... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های تهیه، واکنشگر، بررسی، تثبیت

که در ناحیه UV- Visible جذب می‌دهند، رنگ ساز نامیده می‌شوند. جذب توسط یون‌های کمپلکس در مولکول‌های معدنی جاذب، مشابه ترکیبات آلی است ولی در مورد این ترکیبات ماکزیمم جذب پهن و ساختار... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های کمترین مربعات جزئی، روش حداقل مربعات، نمونه برداری

ک تابعی از زمان در نوارهای طیفی می باشند.اسکن در سرعت ثابت برابر است با :dA/dt=sو همچنین برای اولین مشتق به این صورت می باشد :dA/dt=1/s dA/dt ... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های حسگرهای، شیمیایی، نوری، آنالیت

معنی‌دار بودن یا نبودن مقدار PRESS از F-test استفاده می‌شود. هالند و توماس به طور تجربی دریافتند که مقدار F در احتمال 75% انتخاب خوبی است. در عمل آن تعداد فاکتورهایی برای PRESS انتخاب می‌شود... متن کامل

پایان نامه با کلید واژه های چند متغیره، تحلیل کیفی، محیط زیست، شبیه سازی

وجود دارد. جمع آوری ماتریس‌های بدست آمده برای K نمونه مختلف، منجر به تولید آرایه سه بعدی (K×J×I)X می‌شود، که با روش‌های نظیر PARAFAC آنالیز می‌‌گردد ]8. وجود دستگاه‌هایی با قابلیت... متن کامل