مقاله رایگان درباره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، تجزیه واریانس

ردیف تمیزکن و میزان بقایای اولیه بر شاخص کیفیت تغذیه (درصد) میانگین بدون ردیف تمیزکن با ردیف تمیزکن میزان بقایا 808/50a 083/35C 533/66A بقایای بسته بندی شده 606/43b 387/25D 825/61B بقایای دست... متن کامل

مقاله رایگان درباره انحراف معیار، تجزیه واریانس

ت نخورده 575/3a 360/2b میانگین میانگین های با حروف کوچک و بزرگ مشابه به ترتیب برای اثرات اصلی و برهمکنش در هر ردیف و ستون با هم اختلاف معنی داری ندارند (دانکن 5% ). شکل 4-1: اثر برهمکنش نسبت... متن کامل

مقاله رایگان درباره اندازه گیری، تجزیه واریانس، نرم افزار

شعاع n (rpm):بر پیش دورانی سرعت V=2πrn/60=(2π×0.19×n)/60 7/3.6 n97.8 rpm در نتیجه سرعت دورانی پیش بر بیشتر از 98 دور بر دقیقه در نظر گرفته شد. برای بررسی اثر تغییر سرعت دورانی پیش بر، سه سرعت... متن کامل

مقاله رایگان درباره اندازه گیری، هیدرولیک، حداکثر قدرت

3-14: پمپ هیدرولیک چرخنده خارجی با جابجایی ثابت 3-4-6-2- انتخاب هیدروموتور همانطور که در بخش قبل تعیین شد، حداکثر دبی عبوری پمپ و در نتیجه هیدروموتور باید برابر 57 لیتر در دقیقه باشد و... متن کامل

مقاله رایگان درباره هیدرولیک، اندازه گیری، استان فارس

3-1). بنابراین با چرخش پی تی او در دور استاندارد 540 علاوه بر به حرکت در آمدن پروانه مکنده، پمپ هیدرولیک هم به حرکت در می آید که در نتیجه آن پمپ هیدرولیک روغن را از مخزن گرفته و سپس آن را... متن کامل

مقاله رایگان درباره هیدرولیک، اندازه گیری، نیروی کشش

نشده توسط این پیش بر حداقل بود. مقدار گشتاور لازم برای برش خاک و بقایا در عمق کاری 70 میلی متر برای پیش بر با قطر 508 میلی 55 نیوتون- متر گزارش شد. در سال 2007، Bianchini و همکاران به مقایسه سه نوع... متن کامل

مقاله رایگان درباره نیروی کشش، اندازه گیری، عوامل موثر

کاهش می دهد (Tanaka et al, 1997). به طور کلی کاشت عمق کاشت 2 اینچ (5 سانتی متر) برای ذرت در اکثر حالت های خاکورزی مناسب است اما زمانی که کشت زودتر انجام می شود و دمای خاک کم است عمق کاشت کمتر در... متن کامل

مقاله رایگان درباره اندازه گیری، انحراف معیار، عوامل موثر

ی مناسب جهت کاشت همزمان با حفظ مقدار زیادی بقایای گیاهی در بین ردیف های کاشت برای کاهش فرسایش خاک است (Bundy, 2001) 5-خاکورزی مالچ: شامل هر نوع سیستم خاکورزی به غیر از بی خاکورزی و خاکورزی... متن کامل