دسترسي به منابع مقالات : اثر دو نوع برنامه تمرینی ۴ هفته ای مقاومتی و پلیومتریک بر عملکرد …

اکتبر 20, 2020 0 Comments

ابتدا آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در مورد تفاوت بین گروهها در پیش آزمون اجرا گردید که تفاوت معنیداری نشان نداد (۰۸۶/۰=p ;686/2=29،۲F).
آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیریهای تکراری برای قدرت بیشینه اجرا شد که نتایج نشان داد که اثر زمان معنی دار بود (۰۰۰/۰=p ;907/45=27،۱F) ، و همچنین اثر متقابل زمان × گروه معنی دار بود (۰۰۳/۰=p ;413/7=27،۱F). برای تشخیص تغییرات درون گروهی از پیش آزمون به پس آزمون در هر یک از گروه ها از آزمون t جفت شده استفاده شد و نتایج نشان داد که:
در گروه ۱ (گواه) از پیش آزمون به پس آزمون رکورد قدرت بیشینه از ۴۴/۴۵ ± ۱۶۱ به ۷۲/۳۹ ± ۱۶۵ رسید و ۴۱/۴ درصد افزایش یافت که این افزایش معنیدار نبود (۱۲۱/۰=p ;714/1- =9t).
در گروه ۲ ( پلیومتریک) از پیش آزمون به پس آزمون رکورد قدرت بیشینه از ۳۱/۳۲ ± ۱۲۵ به ۶۲/۲۹±۱۳۰ رسید و ۸۳/۴ درصد افزایش یافت که این افزایش معنیدار بود (۰۱۵/۰=p ;000/3- =9t).
در گروه ۳ ( قدرتی) از پیش آزمون به پس آزمون رکورد قدرت بیشینه از ۰۱/۳۱ ± ۱۳۲ به ۰۰/۲۹ ± ۱۴۵ رسید و ۱۴/۱۱ درصد افزایش یافت که این افزایش معنیدار بود (۰۰۰/۰=p ;060/8- =9t) (نمودار ۳-۳).
نمودار۳-۳ میانگینهای قدرت بیشینه(دینامومتر) در پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه
* افزایش معنیدار نسبت به پیش آزمون
آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت معنیداری بین درصد تغییرات سه گروه از پیش آزمون به پس آزمون را نشان داد (۰۴۷/۰=p ;423/3=29،۲F).
برای مشخص شدن دقیق تفاوتها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتیجه نشان داد تغییرات قدرت بیشینه از پیشآزمون به پسآزمون بین گروهها معنیدار نبود. درصد تغییرات قدرت بیشینه از پیش آزمون به پس آزمون در هر یک از گروهها در نمودار ۳-۴ مشاهده میشود.
نمودار۳-۴ درصد تغییرات قدرت بیشینه(دینامومتر) از پیش آزمون به پس آزمون در هر سه گروه
* تفاوت معنیدار نسبت به دیگر گروهها
۳-۳-۳- اثر برنامههای تمرینی ۴ هفتهای مقاومتی و پلیومتریک بر چابکی
ابتدا آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در مورد تفاوت بین گروهها در پیش آزمون اجرا گردید که تفاوت معنیداری نشان نداد (۵۶۹/۰=p ;576/=29،۲F).
آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیریهای تکراری برای چابکی اجرا شد که نتایج نشان داد که اثر زمان معنی دار بود (۰۰۰/۰=p ;144/25=27،۱F)، و همچنین اثر متقابل زمان × گروه معنی دار بود (۰۰۰/۰=p ;22/14=27،۱F). برای تشخیص تغییرات درون گروهی از پیش آزمون به پس آزمون در هر یک از گروه ها از آزمون t جفت شده استفاده شد و نتایج نشان داد که:
در گروه ۱ (گواه) از پیش آزمون به پس آزمون زمان چابکی از ۳۹/ ± ۹۹/۱۱ به ۳۶/ ± ۹۵/۱۱ رسید و ۳۵/۰ درصدکاهش یافت که این کاهش معنیدار بود (۰۱۴/۰=p ;057/3=9t).
در گروه ۲ ( پلیومتریک) از پیش آزمون به پس آزمون زمان چابکی از ۴۳/ ± ۹۷/۱۱ به ۲۶/ ± ۶۴/۱۱ رسید و ۶۷/۲ درصدکاهش یافت که این کاهش معنیدار بود (۰۰۲/۰=p ;269/4=9t).
در گروه ۳ ( قدرتی) از پیش آزمون به پس آزمون آزمون زمان چابکی از ۵۲/ ± ۷۹/۱۱ به ۵۱/ ± ۷۷/۱۱ رسید و ۱۸/۰ درصدکاهش یافت که این کاهش معنیدار بود (۰۱۳/۰=p ;091/3=9t) (نمودار ۳-۵).
نمودار۳-۵ میانگینهای چابکی در پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه
* کاهش معنیدار نسبت به پیش آزمون
آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت معنیداری بین درصد تغییرات سه گروه از پیش آزمون به پس آزمون نشان داد (۰۰۰/۰=p ;726/15=29،۲F).
برای مشخص شدن دقیق تفاوتها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتیجه نشان داد تغییرات چابکی از پیشآزمون به پسآزمون بین گروه پلیومتریک با تغییرات گروههای گواه (۰۰۰/۰=p) وقدرتی (۰۰۰/۰=P) تفاوت معنی دار است اما بین تغییرات گروه گواه با تغییرات گروه قدرتی (۹۳۸/۰=p) تفاوت معنی دار نمیباشد. یعنی تمرینات پلیومتریک به طور معنیدار بیش از تمرینات قدرتی و تمرینات فوتبال باعث بهبود چابکی شده است.
درصد تغییرات چابکی از پیش آزمون به پس آزمون در هر یک از گروهها در نمودار ۳-۶ مشاهده میشود.
نمودار۳-۶ درصد تغییرات چابکی از پیش آزمون به پس آزمون در هر سه گروه
* تفاوت معنیدار نسبت به دیگر گروهها
۳-۳-۴- اثر برنامههای تمرینی ۴ هفتهای مقاومتی و پلیومتریک بر توان انفجاری پایینتنه
ابتدا آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در مورد تفاوت بین گروهها در پیش آزمون اجرا گردید که تفاوت معنیداری نشان نداد (۱۴۰/۰=p ;119/2=29،۲F).
آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیریهای تکراری برای توان انفجاری اجرا شد که نتایج نشان داد که اثر زمان معنیدار بود (۰۰۰/۰=p ;547/70=27،۱F)، و همچنین اثر متقابل زمان × گروه معنیدار بود (۰۰۷/۰=p ;087/6=27،۱F). برای تشخیص تغییرات درون گروهی از پیش آزمون به پس آزمون در هر یک از گروهها از آزمون t جفت شده استفاده شد و نتایج نشان داد که:
در گروه ۱ (گواه) از پیش آزمون به پس آزمون رکورد توان انفجاری از ۷۳/۴ ± ۳۰/۴۵ به ۸۵/۳ ± ۲۰/۴۶ رسید و ۱۷/۲ درصد افزایش یافت که این افزایش معنیدار بود (۰۴۱/۰=p ;377/2- =9t).
در گروه ۲ ( پلیومتریک) از پیش آزمون به پس آزمون رکورد توان انفجاری از ۴۱/۶±۷۰/۴۳ به ۸۱/۵±۶۰/۴۶ رسید و ۹۷/۶ درصد افزایش یافت که این افزایش معنیدار بود (۰۰۰/۰=p ;474/10- =9t). در گروه ۳ ( قدرتی) از پیش آزمون به پس آزمون توان انفجاری از ۹۴/۹±۲۰/۵۰ به ۳۹/۸ ± ۹۰/۵۲ رسید و ۱۲/۶ درصد افزایش یافت که این افزایش معنیدار بود (۰۰۲/۰=p ;386/4- =9t) (نمودار
۳-۷).
نمودار۳-۷ میانگینهای توان انفجاری در پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه
* افزایش معنیدار نسبت به پیش آزمون
آنالیز واریانس یک طرفه تفاوت معنیداری بین درصد تغییرات سه گروه از پیش آزمون به پس آزمون نشان داد (۰۱۰/۰=p ;448/5=29،۲F).
برای مشخص شدن دقیق تفاوتها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتیجه نشان داد تغییرات توان انفجاری از پیشآزمون به پسآزمون بین گروه پلیومتریک با تغییرات گروه گواه (۰۱۲/۰=p) و تغییرات گروه گواه با تغییرات گروه قدرتی (۰۴۴/۰=p) تفاوت معنیدار است اما بین تغییرات گروه پلیومتریک با تغییرات گروه قدرتی (۸۴۶/۰=p) تفاوت معنیدار نمیباشد. یعنی تمرینات پلیومتریک و قدرتی به طور معنیداری بیش از تمرینات فوتبال باعث افزایش توان انفجاری شده است.
درصد تغییرات توان انفجاری از پیش آزمون به پس آزمون در هر یک از گروهها در نمودار ۳-۸ مشاهده میشود.
نمودار۳-۸ درصد تغییرات توان انفجاری از پیش آزمون به پس آزمون در هر سه گروه
* تفاوت معنیدار نسبت به دیگر گروهها
۳-۳-۵- اثر برنامههای تمرینی ۴ هفتهای مقاومتی و پلیومتریک بر توان هوازی
ابتدا آزمون آنالیز واریانس یک طرفه در مورد تفاوت بین گروهها در پیش آزمون اجرا گردید که تفاوت معنیداری نشان نداد (۸۳۰/۰=p ;188/=29،۲F).
آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیریهای تکراری برای توانهوازی اجرا شد که نتایج نشان داد که اثر زمان معنیدار بود (۰۰۱/۰=p ;004/15=27،۱F) ، و همچنین اثر متقابل زمان × گروه معنی دار بود (۴۳۰/۰=p ;871/0=27،۱F). با توجه به اثر متقابل معنی دار زمان × گروه برای تشخیص تغییرات درون گروهی از پیش آزمون به پس آزمون در هر یک از گروه ها از آزمون t جفت شده استفاده شد و نتایج نشان داد که:
در گروه ۱ (گواه) از پیش آزمون به پس آزمون رکورد توانهوازی از ۷۲/۲ ± ۵۸/۵۶ به ۳۹/۲ ± ۹۹/۵۶ رسید و ۹۹/۰ درصد افزایش یافت که این افزایش معنیدار بود(۰۴۸/۰=p ;293/2- =9t). در گروه ۲ (پلیومتریک) از پیش آزمون به پس آزمون رکورد توانهوازی از ۲۷/۴ ± ۴۷/۵۵ به ۸۸/۳ ± ۱۸/۵۶ رسید و ۶۷/۱ درصد افزایش یافت که این افزایش معنیدار بود (۰۳۳/۰=p ;512/2- =9t).
در گروه ۳ ( قدرتی) از پیش آزمون به پس آزمون رکورد توانهوازی از ۰۱/۵ ± ۱۸/۵۶ به ۵۹/۴ ± ۵۰/۵۶ رسید و ۹۷/۰ درصد افزایش یافت که این افزایش معنیدار نبود (۰۸۱/۰=p ;964/1- =9t) (نمودار ۳-۹).
نمودار۳-۹ میانگینهای توانهوازی در پیش آزمون و پس آزمون در هر گروه

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.