دسترسي به منابع مقالات : اثر دو نوع برنامه تمرینی ۴ هفته ای مقاومتی و پلیومتریک بر عملکرد فوتبالیست‌های پسر ۱۵ …

اکتبر 20, 2020 0 Comments

تمرینات پلایومتریک مستلزم تعادل وزن بدن ، تمرین نوع پریدن و استفاده از چرخه کشش– کوتاهتر شدن عضله است. چرخه کشش– کوتاه شدن عضله توانایی سیستم عصبی عضلانی برای تولید بیشترین فشار در کمترین زمان را بهسازی میکند به طور خلاصه میتوان گفت: تمرینات پلیومتریک پلی است میان قدرت و سرعت (۴۶). با توجه به این از تمرینات پلیومتریک برای افزایش عملکرد حرکات ورزشی و خصوصاً توانایی پریدن به صورت عمودی، فراوان استفاده میشود (۴۱).
۴-۳-۵- اکسیژن مصرفی بیشینه (vo2max)
یافتههای پژوهش این بود که توان هوازی آزمودنیها در گروه گواه و گروه پلیومتریک اثر معنیداری را نشان داد. توان هوازی در گروه پلیومتریک افزایش ۳۳/۱ درصدی، در گروه گواه افزایش ۷۴/ درصدی داشت که معنیدار میباشد اما در گروه قدرتی تفاوت معنیداری مشاهده نشد. بین گروهها توان هوازی بین هیچ یک از گروهها تفاوت معنیداری مشاهده نشد. در خصوص اثر تمرین موازی پلایومتریک و قدرتی و همچنین تمرینات اختصاصی فوتبال بر vo2max مطالعات مدونی در این رابطه نشده است اما مطالعات دولزال و همکاران (۱۹۹۸)، گلوواکی و همکاران (۲۰۰۳) با پژوهش حاضر همخوانی دارند. اما با نتایج پژوهش قهرمانلو (۱۳۸۶)، نیکسرشت (۱۳۸۷)، ونگ (۲۰۰۹)، گراول (۲۰۰۰)، بل (۲۰۰۰)، پارک (۲۰۰۳)، که بیان کردهاند تمرینات توانی و قدرتی میتوانند همراه تمرینات فوتبال اجرا شوند و بدون اینکه در ظرفیت هوازی تداخل ایجاد کنند، مخالف و نا همسو میباشد. احتمالاً در این پژوهش، گروه قدرتی به دلیل اینکه حجم کمتری از تمرین به فعالیتهای هوازی پرداخته شده توان هوازی این گروه تفاوت معنیداری به همراه نداشته است.
تمرین قدرتی، عملکرد قدرتی را از طریق سازگاریهای عصبی، افزایش فراخوانی تارهای عضلانی و افزایش حجم عضلانی بهبود میبخشد، بدون اینکه افزایش در vo2max و ظرفیت تولید انرژی هوازی صورت دهد که بدلیل رقیق شدن آنزیمهای چرخه کربس باعث کاهش در توان هوازی میگردد (۵۱). بر اساس یافتههای پژوهش حاضر ترکیب تمرین قدرتی با بازی فوتبال عامل بازدارندهای در افزایش توان هوازی بوده و با کمی احتیاط میتوان بیان داشت که این روش تمرینی نمیتواند موجب بهبود توان هوازی فوتبالیستهای نوجوان شود. احتمالاً تمرین مقاومتی ممکن است از طریق هایپرتروفی عضلانی و رقیق کردن آنزیمهای چرخه کربس باعث کاهش توان هوازی گردد. به نظر میرسد افزایش معنیدار توان هوازی در دو گروه پلایومتریک و گواه بدلیل فعالیتهای استقامتی بیشتر و سازگاریهای آنزیمی است و کسب توان هوازی بالاتر در این دو گروه تمرینی دربر گیرنده حرکات انفجاری و توانی بیشتر بوده است. بنابراین انجام تمرینات اختصاصی فوتبال با پلایومتریک آثار مثبت بیشتری بدنبال دارد.
۴-۴- نتیجه گیری
با توجه به یافته های پژوهش موجود چنین استنباط می شود که تمرینات با وزنه و پلیومتریک همراه با بازی فوتبال طی چهار هفته و هفتهای سه جلسه با یک رشد فزاینده تدریجی میتواند تاثیر قابل ملاحظه ای روی فاکتورهای توان انفجاری، قدرت بیشینه، سرعت و چابکی عضلات داشته باشد. نتایج این پژوهش روی فوتبالیستهای نوجوان نیز این موضوع را تائید میکند. از این رو میتوان با توجه به شرایط و امکانات موجود، در برنامه های ورزشی – که نیاز به قدرت و توان دارند – از هریک از تمرینات با وزنه و پلیومتریک به جای دیگری و یا بطور توامان بهره برد. مطالعات نشان میدهد که تمرینات پلایومتریک برای بهبود توان انفجاری، سرعت، چابکی و توانهوازی ورزشکاران مفید هستند.
۴-۵- پیشنهادات پژوهشی
۴-۵-۱- پیشنهادات برخاسته ار تحقیق
با توجه به نتایج تحقیق برای کمک به مربیانی که در زمینه تمرینات تاکتیکی و تکنیکی همراه با تمرینات پلیومتریک و با وزنه را انجام می دهند و پیشرفت هر چه بهتری تمرینات فوتبال و گرفتن نتایج بهتر به مربیان توصیه می شود :
استفاده از تمرینات قدرتی به عنوان بخشی از برنامه تمرینی فوتبالیستها در جهت افزایش قدرت، سرعت، توان انفجاری.
تمرینات پلیومتریک و قدرتی را بروی فاکتور توان بیهوازی بسنجند.
استفاده از تمرینات ترکیبی متنوع مثل ترکیب کردن تمرینات قدرتی و پلیومتریک.
۴-۵-۲- پیشنهادات برای مطالعه بیشتر
تمرینات قدرتی و پلیومتریک بر روی بازیکنان پستهای مختلف فوتبال (مدافع، هافبک) طراحی شود.
پژوهش با دوره زمانی طولانی تر صورت گیرد.
مشابه تحقیق حاضر بر روی آزمودنیهای زن انجام گیرد.
تحقیق بر روی بزرگسالان صورت گیرد.
تمرینات هماهنگ با فصل آماده سازی و یا فصل مسابقات طراحی شود.
پیوستها
پیوست شماره ۱
پرسشنامه پزشکی
با احترام این پرسشنامه برای یک پژوهش تنظیم شده است. نظر به این که اطلاعات خواسته شده در پرسشنامه برای اجرای صحیح و دقیق این پژوهش ضروری است، لذا خواهشمند است قبل از پاسخ به هر سوال آن را به دقت بخوانید و در صورت نیاز به توضیح بیشتر، پژوهشگر را آگاه سازید. لازم به یادآوری است که کلیه اطلاعات خواسته شده به صورت محرمانه باقی خواهد ماند. قبلاًََ از همکاری شما نهایت تشکر و سپاس را دارم.
نام : ………………………………… نام خانوادگی ………………………………….تاریخ تولد……./……../ ……..
جنسیت : مرد زن
آیا تا کنون در فعالیتهای پژوهشی مشابه که توضیح داده شد شرکت کردهاید؟
بلی خیر
آیا تا کنون در بیمارستان بستری شدهاید
؟
بلی خیر
در صورت مثبت بودن پاسخ، علت را توضیح دهید.
۳- آیا در حال حاضر تحت مراقبت یا درمان پزشکی هستید؟
بلی خیر
در صورت مثبت بودن پاسخ، علت را توضیح دهید.
آیا به یکی از بیماریهای زیر مبتلا بوده یا هستید؟
بیماری های قلبی بیماری قند فشار خون آسم و تنگی نفس
تب روماتیسمی صرع سل گواتر
کم خونی هپاتیت یرقان ( زردی)
آیا مبتلا به بیماریهای دیگری هستید؟
بلی خیر
در صورت مثبت بودن پاسخ، علت را توضیح دهید
.
آیا سابقه تشنج در شما یا خانواده شما وجود دارد؟
بلی خیر

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.