اثر دو نوع برنامه تمرینی ۴ هفته ای مقاومتی و پلیومتریک بر …

اکتبر 20, 2020 0 Comments

۱- توان انفجاری پایین تنه
۲- سرعت دویدن
۳- قدرت بیشینه پایین تنه
۴- چابکی
۵ – توان هوازی
۱-۸- محدودیتهای پژوهش
۱-۸-۱- محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر
۱- عدم کنترل شرایط آب و هوایی (دما و رطوبت)
۲- عدم کنترل میزان و کیفیت خواب و استراحت آزمودنیها
۳- عدم کنترل وضعیت روانی آزمودنیها
۴- عدم کنترل تغذیه
۵- عدم کنترل میزان بالیدگی
۱-۸-۲- محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر
۱- سن
۲- جنس
۳- نوع تمرینات روزانه
۴- سلامتی جسمانی آزمودنیها
۱-۹- تعریف واژهها و مفاهیم
۱-۹-۱- تمرین
مجموعه فعالیتهای سازمان یافته، که به بهبود یا سازگاری ساختمان و عملکرد منجر میشود. برنامه فعالیت ورزشی سازمان یافتهای است که برای تحریک سازگاریهای درازمدت طراحی میشود (۱).
۱-۹-۲- تمرین مقاومتی
نوعی تمرین که در آن لازم است، عضلات بدن در مقابل یک نیروی مخالف به حرکت در آیند، یا سعی کنند که حرکت نمایند و معمولاً به وسیله انواع تجهیزات ورزشی انجام میشود. به عبارت دیگر انجام انقباضهای عضلانی در مقابل یک وزنه یا نیروی مقاوم است که نوعاً به شکل بار یا فشارهای خارجی است، مثل آنچه در وزنه برداری به کار برده میشود (۱۱۳).
۱-۹-۳- آمادگی عضلانی
معمولاً واژه آمادگی برای توصیف اجزای تشکیل دهنده و کارکرد عضلانی به کار میرود، چه اجزای استقامتی قدرتی و چه اجزای توانی (۱).
۱-۹-۴- قدرت
توانایی عضلات در انقباض و غلبه بر مقاومت را قدرت می نامیم. قدرت بیشینه، نهایت تلاش برای غلبه بر بیشترین مقاومت، بدون توجه به زمان است. مثالهایی از کاربرد قدرت در فوتبال عبارت از حفظ و دور نگهداشتن توپ از مهاجمان،‌ استقرار برای توپهای هوایی و عین حال حفظ خود در گروه و افزایش سرعت حمله از طریق قدرت بیشتر پاها هستند. (۴۴).
۱-۹-۵- توان بیهوازی
توان بیهوازی، توانایی فرد برای استفاده از دو دستگاه فسفاژن و اسید لاکتیک برای تولید انرژی، در واحد زمان است (۴).
۱-۹-۶- توان
ترکیب سرعت و قدرت برای بازیکنان موفق فوتبال امری عادی است. قابلیتهای بازیکنان در تکل زدن، دویدن، پریدن و شوت زدن، مثالهایی از توان است. قدرت محض به تنهایی برای ورزش پویا و پر تحرکی مثل فوتبال، بسیار کند است و سرعت بالا هم بدون قدرت، موقتی خواهد بود. بازیکن فوتبال باید در تلاش باشد تا به بهترین ترکیب این عوامل دست پیدا کند (۳۹).
۱-۹-۸- استقامت عضلانی کوتاه مدت :
استقامت یک بازیکن فوتبال چیزی بیش از توانایی دویدن مداوم است. استقامت در سرعت، استقامت در قدرت و استقامت در توان سه عامل بسیار مهم آمادگی جسمانی هستند. سطح بالای استقامت به ورزشکار این اجازه را خواهد داد تا اجرای مهارتهای خود را در حد عالی نگه دارد و با حدود ۱۰۰ درصد تلاش در طول مسابقه آنها را به نمایش بگذراد (۹۹).
۱-۹-۹- سرعت در فوتبال
وقتی ما از سرعت حرف میزنیم، عموماً فکر میکنیم منظور سریع دویدن است. ولی در فوتبال سرعت چیزی فراتر از سریع دویدن است. چابکی، حرکات انفجاری کوتاه، ‌حرکات سریع در همه جهات، توانایی استارت زدن و توقف ناگهانی و سرعت عکس العمل، مثالهای سرعت در فوتبال است (۷۹).
۱-۹-۱۰- چابکی
توانایی تنظیم سریع حرکات با تغییرات محیطی را چابکی مینامیم. تصمیم گیریهای سریع و بلافاصله اقدام بر اساس آنها، در حالیکه با سرعت بازی پیش میرویم، روی روند تیم تاثیرگذار است و حتی میتواند تفاوت بین برنده یا بازنده را مشخص کند. اگر بازیکن فوتبال میخواهد موفق باشد، پاها، چشمها و مغز باید چابک باشند و به خوبی با هم کار کنند (۷۹).
۱-۱۰-۱۳- بازتاب – عضلانی یا کششی[۵۲]:
کشش یا بازتاب عضلهای، بازتابی است که به میزان کشش ماهیچه پاسخ میدهد. این بازتاب دارای سریعترین پاسخ شناخته شده به محرکهاست (در این مورد، سرعت کشش عضله) بازتاب عضلهای – کششی موجب انقباض هم نام عضله و کمکی (عضلاتی که پیرامون عضله تحت پوشش قرار داشته وحرکت یکسانی را پدید میآورند) و جلوگیری از عضلههای مخالف میگردد (۱۰).
فصل دوم
روش‌شناسی پژوهش
۲-۱ مقدمه
در این فصل ابتدا به معرفی جامعه آماری و چگونگی گزینش آزمودنیها پرداخته، سپس توضیحاتی در مورد روشهای آماری و شیوههای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده بیان میشود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.