اثر دو نوع برنامه تمرینی ۴ هفته ای مقاومتی و پلیومتریک بر عملکرد …

اکتبر 20, 2020 0 Comments

برای اندازهگیری توان انفجاری پایین تنه از آزمون پرش عمودی که به آن پرش سارجنت[۶۴] نیز گفته میشود، استفاده شده است. این آزمون به روشهای مختف اجرا میشود. سادهترین روش آن، اندازهگیری میزان پرش فرد به سانتیمتر است. ابتدا آزمودنی در کنار دیوار به پهلو میایستاد و دست خود را به بالا دراز میکرد و محل نوک انگشت وی علامتگذاری میشد. در این حالت دست آزمودنی کاملاً صاف و پاشنه پاها روی زمین، قرار میگرفت. سپس آزمودنی مطابق شکل ۲-۱ در همان حالت، با نیروی اهرمی دستها و پاها به هوا میپرید و در بالاترین نقطه پرش، دوباره دستش را به دیوار میزد. فاصله بین دو نقطه علامتگذاری شده روی دیوار علامت که یکی در حالت ایستاده و دیگری اوج پرش بود، به سانتیمتر اندازهگیری شد (۲۰).
شکل ۲-۹ : پرش سارجنت
۲-۴-۷- آزمون سرعت دویدن[۶۵]
برای اندازهگیری از آزمون ۳۶ متر سرعت استفاده شده است. وسایل مورد نیاز: زمان سنج. روش اجرا: آزمودنی در حالت استارت ایستاده، پشت خط شروع قرار میگرفت و پس از اعلام آمادگی، مسافتی به طول ۳۶ متر را با تمام سرعت میدوید و زمان او بر حسب ثانیه و صدم ثانیه ثبت میشد. آزمون در دو نوبت اجرا شد و بهترین زمان برای شخص منظور گردید. استراحت بین دو نوبت به اندازه کافی بود (۳۲).
۲-۴-۸- آزمون قدرت بیشینه (آزمون دینامومتر)
برای اندازهگیری از دینامومتر[۶۶] مدل ( (adult back and leg dynamometer 3257Aساخت کشور هندوستان استفاده شده است. روش اجرا: هدف این آزمون اندازهگیری قدرت ایزومتریک عضلات بازکننده زانو بود. آزمودنی روی کفه مطابق شکل ۲-۲ دستگاه قرار میگرفت و زانوها را تا زاویه ۱۳۰ تا ۱۴۰ درجه خم میکرد و تنه را قائم نگه میداشت. دسته نیروسنج طوری گرفته میشد که پشت دست به سمت شخص قرار میگرفت. طول زنجیر در حالتی قرار داشت که دسته نیروسنج در محدده ران قرار میگرفت. آزمودنی با آهستگی ولی با حداکثر قدرت بدون اینکه وضعیت قائم بدن تغییرکند سعی به بازکردن زانوها میکرد و مقداری که عقربه صفحه نمایشگر نشان میداد برحسب نیرو-کیلوگرم ثبت شد (۲۰).
شکل ۲-۱۰- آزمون دینامومتر
۲-۴-۹- آزمون چابکی (ایلینویز)[۶۷]
اجرای این آزمون به ۸ مخروط نیاز دارد که نحوه آرایش مخروطها به گونهای است که طول مسیر ۱۵/۹ متر (فاصله مخروط اول از خط شروع) و فاصله بین مخروطها ۸۳/۱ متر و عرض مسیر ۶۶/۳ متر است. برای اجرای آزمون، آزمودنی مطابق شکل ۲-۳ پشت خط شروع (مخروط اول) قرار میگرفت و با شنیدن صدای سوت مسیر ۱۵/۹ متری را به طور مستقیم میدوید و مجددا بر میگشت و مسیر بین مخروطها را به صورت مار پیچ طی میکرد و مجددا بر میگشت و از خط پایان عبور میکرد و زمان طیکردن این مسیر برحسب ثانیه و صدم ثانیه ثبت میشد (۳۲).
 
شکل ۲-۱۱- چابکی ایلینویز
۲-۴-۱۰- آزمون استقامتی متناوب یو- یو (yo-yo)[68]
تست یویو ریکاوری متناوب بر توانایی ریکاوری بعد از تمرین سخت ( شدید ) تمرکز دارد. بین هر دوره تمرین (۵ تا ۱۵ ثانیهای) یک توقف (مکث) ۱۰ ثانیهای وجود دارد. تست بین ۲ تا ۱۵ دقیقه به طول می انجامد. تست یویو ریکاوری متناوب مناسب ورزشهایی از قبیل بدمینتون، هاکی روی یخ و فوتبال که در آن توانایی انجام تمرینهای شدید یا سخت بعد از دورههای ریکاوری کوتاه، میتواند در نتیجه مسابقه این گونه ورزشها تاثیرگذار باشد. در این گونه ورزشها، داشتن توانایی انجام عملکرد ورزشی شدید انفجاری ممکن است در نتیجه مسابقه، نقش تعیین کننندهای داشته باشد. بعضی اوقات یک ورزش شدید نیازمند دوره کوتاه استراحتی قبلی (پیش از آن) میباشد. بنابراین برای شرکت کنندههای این نوع ورزشها داشتن یک توانایی خوب در ریکاوری سریع بعد از تمرین سخت ضروری میباشد. علاوه بر دو نشانه (مخروط تمرینی) در مکانهایی به فاصله ۲۰ متر از همدیگر قرار گرفتهاند در پشت مخروط اول، مخروط سوم به فاصله m5 قرار گرفته است (شکل ۲-۴). ۶ نفر در یک زمان در تست شرکت میکردند، مسیرهای تست به طور موازی و به فاصله m2 از هم قرار گرفته و برای هر شرکت کننده یک مسیر در نظر گرفته شد. (line مخصوص خودش). با اولین سیگنال افراد شروع به دویدن به سمت جلو میکردند. سرعت دویدن آنها باید به اندازهای میبود که فرد دقیقا هنگام رسیدن به ۲۰ متر با صدای بوق هماهنگ باشد و چرخش از مخروط دوم (برگشت) و حرکت به سوی مخروط اول (۲۰ متر دوم) نیز با سیگنال بعدی هماهنگ باشد. وقتی که آزمودنی از نشانه اول (مخروط اول) میگذشت آزمودنی با سرعت پایینتر فاصله قیف سوم m5 را دویده و پس از چرخش به سمت مخروط اول میدوید (مخروط شروع). در این قسمت آزمودنی میایستاد و منتظر بوق یا سیگنال بعدی میشد که این مدت ۱۰ ثانیه طول میکشید. این مسیر تکرار میشد تا زمانی که شرکت کننده سرعت مشخص کنونی را برای مسیرهای رفت و برگشت نتواند حفظ کند. هنگامی که بوق زده میشد و آزمودنی به نشانه نمیرسید برای دفعه بعدی شرکت کننده از دور خارج میشد. این تست از سطح یک آن شروع شد. چنانچه فرد شرکت کننده بتواند سریعتر از سرعت مرحله ۱۶ بدود آن فرد باید تست سطح دوم رادر فرصتی دیگر انجام دهد. در سطح یک تست سرعت شروع km/h10 میباشد که مربوط میشود به ۵/۱۴ ثانیهای که برای m20×۲ میباشد (اختصاص داده شده است) و برای سطح دو
، سرعت شروع تست km/h13 که ۱۱ ثانیه برای ۲۰×۲ اختصاص داده شده است. سرعت در مراحل بعدی افزوده میشود. برای مثال زمان بین دو سیگنال کوتاهتر میشود. روی cd سرعت کنونی به طور مداوم در دسترس میباشد. پیشرفت و نتیجه تست میتواند بر روی طرح و برنامه تست ثبت و ضبط شود، بعد از طی هر مرحله m20×۲ فاصله در نظر گرفته شده بر روی تست چک میشد. طرح میتواند همچنین برای تعیین و مشخص کردن کل فاصله در نظر گرفته شده استفاده شود.
نتیجه تست: هدف برای شرکت کننده این است که تا حد امکان بیش از m20×۲ در محدودیت زمانی داده شده انجام بدهد (پوشش دهد) وقتی که شرکت کننده توقف میکند (از دور خارج میشود) آخرین سرعت و تعداد مسافتهای m20×۲ انجام شده با این سرعت ثبت میشد و از طریق فرمول زیر، اکسیژن مصرفی بیشینه (میلی لیتر در دقیقه به ازای هر کیلوگرم) محاسبه گردید (۱۰۸).
) vo2max (m/min/kg) = distance in meter × (۰/۰۱۳۶ +۴۵/۳
 
دویدن (فعالیت) استراحت
شکل ۲-۱۲- آزمون استقامتی متناوب یو- یو
۲-۵- روشهای آماری
برای ارائه متغیرها از آمار توصیفی استفاده و دادهها به صورت (انحراف استاندارد ± میانگین) نمایش داده شدهاند. برای آزمودن طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون کلوموگرف – اسمیر نوف استفاده شد. از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه برای بررسی تفاوت بین گروهها در پیشآزمون استفاده شد. برای بررسی تغییرات درون گروهی و بین گروهی از آنالیز واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد و در صورت معنی دار شدن اثرهای زمان یا تعامل زمان × گروه از آزمون t جفت شده برای بررسی تغییرات درون گروهی و از آزمون تعقیبی توکی برای تعیین تفاوت در تغییرات درون گروهی بین گروهها استفاده شد. از نرم افزار spss 18 برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد و سطح معنی داری ۰۵/۰>p در نظر گرفته شد.
فصل سوم
یافتهها
۳-۱- مقدمه
در این فصل نتایج تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده ارائه میشود. در ابتدای این فصل نتایج به دست آمده از اندازه گیریها به صورت جدول ارائه شده و سپس فرضیههای تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۲- اطلاعات و ویژگیهای آزمودنیها و تجزیه و تحلیل مقدماتی
ویژگیهای آزمودنیها (سن، قد، جرم بدن، شاخص توده بدن ودرصد چربی) در جدول ۳-۱ ارائه شده است. همه مقادیر به صورت میانگین و انحراف استانداراد بیان شده است و مربوط به اندازهگیریهای انجام شده در پیش آزمون میباشند. برای تعیین طبیعی بودن توزیع دادهها، از آزمون کلموگراف- اسمیرنف برای تمامی متغیرهای این پژوهش استفاده شد. نتیجه این آزمون حاکی از طبیعی بودن توزیع دادهها بود. برای بررسی تفاوت متغیرها بین گروهها در پیش آزمون از آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد، که نتایج نشان داد برای هیچ یک از متغیرها بین گروهها در پیش آزمون تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین بین سن، قد، جرم بدن، BMI و درصد چربی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (جدول ۳-۱).
جدول ۳-۱ ویژگیهای آزمودنیها در پیش آزمون

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

گروه ها
متغیرها
گواه پلیومتریک قدرتی
سن (سال) ۶۳/۰ ± ۳۵/۱۶ ۴۶/۰± ۶۴/۱۶ ۶۶/۰ ± ۴۵/۱۶