ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات حقیقی- …

اکتبر 7, 2020 0 Comments

۲۱٫Moran (2002)

۱۳٫Erdogmus, Favaro (2002)

۵٫Boehm (1989)

۲۲٫Panayi, Trigeorgis (1998)

۱۴٫Fairy (1994)

.۶ Boehm, Sullivan (2000)

۲۳٫Richmond, Siedman (1993)

۱۵٫Favaro, Favaro (1999)

۷٫Brautigam et al (2003)

۲۴٫Svavarsson (2004)

۱۶٫Gaynor, Brander (2001)

۸٫Clemons (1991)

۲-۲۳- جمع بندی:
در این فصل به معرفی روش های ارزش گذاری اختیارات حقیقی پرداخته و روش های مختلف آن در ارزش گذاری پروژه بیان شده است. همانطوری که پیش تر توضیح داده شد تحلیل اختیارات حقیقی، ارزش انعطاف مدیریتی را برای تغییر مسیر در مواجهه با عدم قطعیت ها در ارزش گذاری پروژه ها در نظر می گیرد. روش DCF، شبیه سازی مونت کارلو و درخت تصمیم گیری به عنوان روش های ارزیابی سنتی به سادگی قابل فهم هستند زیرا مبنای تئوریک آنها نسبتاً ساده است. تحلیل RO نسبت به این ابزارهای سنتی بسیار پیچیده تر است و نیاز به درک بالاتری از ریاضیات دارد. مبنای تئوریک RO پیچیده است اما محاسبات مربوط تا حدودی ساده هستند.روش DCF در واقع زیر بنای RO است و بسته به کاربرد و روش مورد استفاده برای حل مسائل اختیارات، روشهای درخت تصمیم و شبیه سازی نیز می توانند در فرایند ارزشیابی وارد شوند.
شکل۲-۷ فرایند استفاده از اختیارات حقیقی
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
تحقیق علمی عبارتست از مشکل گشایی و پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و استنتاج معتبر از آنها. از این رو تحقیق علمی صرفاً مبتنی بر تجربه یا برداشت های شخصی و درک مستقیم نیست، بلکه هدفمند و دقیق است )سکاران،۱۳۸۴، ص۱۳). چگونگی گردآوری شواهد و داده ها و تحلیل و تبدیل آنها به یافته ها در فرایند تحقیق را روش شناسی تحقیق می نامند. این سؤال که چگونه داده ها گردآوری شوند و مورد تحلیل قرار گیرند، به طوری که ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد، مربوط به روش شناسی تحقیق است. بر این اساس روش پژوهش وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد و یا رد می شود. به عبارت دیگر، روش تحقیق، چهارچوب عملیات یا اقدامات انجام شده برای تحقق هدف تحقیق جهت بررسی فرضیه را فراهم می آورد (حجازی، بازرگان و سرمد،۱۳۸۵ ،ص(۲۲٫
دراین فصل به روش شناسی تحقیق پرداخته می شود که فرایند پژوهش را هدایت نموده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت از موضوع و نتیجه گیری یاری می نماید. برای این منظور در ابتدا به روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری و در ادامه به ابزار گردآوری داده ها، روایی تحقیق اشاره می شود.
۳-۲- روش تحقیق
در دنیای علم و تحقیق، روش های مختلفی را می توان با توجه به ماهیت موضوع پی گرفت. نخست نگاهی بر انواع تحقیق و روش های آن می اندازیم. تحقیق‌ به ‌دو نوع‌ تقسیم‌ شده‌ است: بنیادی‌ و کاربردی. اما چنین ‌تفکیکی‌ که‌ در آن‌ «تحقیق‌ بنیادی‌»، نظریه‌ها را فراهم‌ می‌آورد، و «تحقیق‌ کاربردی‌»، نظریّات ‌را در دنیای‌ واقعی‌ به‌مرحله‌ عمل‌ و آزمون‌ می‌گذارد، شاید نشان دهنده تمام جنبه ها و ابعاد مسایل تحقیقاتی نباشد. لذا معمولاً از دیدگاه کاربردی سه‌ گونه‌ مختلف‌ تحقیق‌ را در نظر می‌گیرند: اکتشافی‌، آزمایشی‌ و حل‌ مسأله‌.
الف‌) تحقیق‌ اکتشافی‌
این‌ نوع‌ تحقیق‌ شامل‌ درنظر گرفتن‌ یک‌ مسأله‌، موضوع‌ یا زمینه‌ جدید و نسبتاً ناشناخته‌ است‌، بنابراین‌ در ابتدا نمی‌توان‌ ایده‌ تحقیق‌ را به‌خوبی‌ تنظیم‌ و طبقه‌بندی‌ کرد. مسأله مورد تحقیق‌، ممکن‌ است‌ به ‌هر شکل‌ باشد. به‌ عبارت‌ دیگر، تحقیق‌ مورد نظر ممکن‌ است‌ تحقیقی‌ نظری‌ و یا تجربی‌ باشد. عملیات‌ تحقیقاتی‌ باید نظریه‌ها و مفاهیم‌ لازمه‌ را بررسی‌ نموده‌ و مشخص‌ کند که‌، آیا روش های‌ فعلی‌ قابل‌ استفاده‌اند یا خیر و در صورت‌ نیاز، نظریات‌ جدیدی‌ را به‌وجود آورد.
ب‌) تحقیق‌ آزمایشی‌
در این‌ نوع‌ تحقیق‌، به‌دنبال‌ محدودیت های‌ تعمیم‌های‌ ارائه‌ شده‌ قبلی‌ هستیم‌. این‌ کار از فعالیت های‌ اساسی‌ تحقیقاتی‌ است. البته، آزمایش های‌ بسیار زیادی‌ باید انجام‌ داد. چون‌ بدین‌ طریق‌ است‌ که‌ می‌توان‌ با مشخص‌ کردن‌، اصلاح‌ و توضیح‌، کلیّات‌ و تعمیم های مهم به دست‌ آمده‌ را بهبود بخشیم.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.