سامانه پژوهشی – ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل اختیارات …

اکتبر 7, 2020 0 Comments

جدول۴-۲ رابطه فاکتورهای ریسک و گزینه های شناسایی شده ۶۴
جدول۴-۳ معرفی انواع گزینه‏ها برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری حوزه فناوری اطلاعات در شرکت مورد مطالعه ۶۶
جدول۴-۴ پارامتر ورودی در مدل ارزش گذاری اختیارت حقیقی ۶۹
جدول۴-۵ مفروضات لازم برای سرمایه گذاری ۷۰
جدول۴-۶ محاسبه NPV برای پروژهERP 70
فهرست اشکال و نمودار ها
شکل ۲-۱ درخت دوجمله ای چند گانه ۲۲
شکل۲-۲ معادله اختیار خرید دوجمله ای ۲۳
شکل۲-۳ نمودار توزیع احتمالی متغیر x که دارای توزیع نرمال استاندارد است و بخش خوشبینانه و بدبینانه ی نمودار نسبت به مقدار بحرانی ۲۹
شکل ۲-۴ مقدار NPVبر حسب قیمت،S، براساس روش DCF، و اختیارات حقیقی(Dias ,2004). 30
شکل ۲-۵ مزایای تحلیل اختیارات حقیقی مرتبط با ارزش فعلی دارایی(کوداکولا و پاپودس،۲۰۰۶). ۳۱
شکل۲-۶ فرایند استفاده از اختیارات حقیقی ۴۹
شکل ۴-۱ نمودار درصد انتخاب گزینه برای ریسک های شناسایی شده ۶۲
شکل۴- ۳ تغییر ارزش شرکت برای یک سال، مبنای محاسبات بعدی ۷۱
شکل۴-۴ نمودار عایدی شرکت در اثر اعمال اختیار گسترش ۷۲
شکل۴-۵ محاسبه ارزش گره ها با روش پسرو ۷۳
شکل ۴-۶ درخت دوجمله ای برای اختیار کوچک سازی ۷۶
شکل۴-۷ افزایش ارزش پروژه با استفاده از اختیار کوچک سازی ۷۶
شکل ۴-۸ درخت دوجمله ای برای اختیار انتخاب ۷۸
شکل ۴-۹ نقشه راهبردی اختیار انتخاب ۷۹
شکل ۴-۱۰ ارزش افزوده با در نظر گرفتن اختیارات ۸۰
پیوست ها:
چکیده انگلیسی ۹۵
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه:
حرکت رو به رشد و سریعی که جوامع امروزی جهت کسب اطلاعات هر چه بیشتر از خود نشان می دهد موجب افزایش روز افزون اجرای عملیات پروژه های مختلف در زمینه های فناوری اطلاعات در سطوح سازمانی و ملی شده است. سرمایه گذاری فناوری اطلاعات مزیت های بالقوه متعددی برای سازمان ها فراهم می سازد، با این وجود، متاسفانه دستاوردهای تولید حاصل از سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات ممکن است به دلیل ریسک بالای مربوط به پروژه های فناوری اطلاعات خنثی یا حتی منفی باشند(۱۹۹۴،Arthur). به طور سنتی مدیران فناوری(IT) اطلاعات از روش های کلاسیک تحلیل سرمایه‏گذاری مانند ارزش فعلی خالص[۱] برای انتخاب پروژه ها استفاده می کنند. چارچوب های کلاسیک تصمیم گیری برای انتخاب پروژه های فناوری اطلاعات (IT) از مقادیر مشخص و ایستا برای تخمین هزینه‏ها و منافع پروژه استفاده می کنند و در نتیجه تأثیر عدم‏قطعیت به طور کلی نادیده انگاشته می شود. با توجه به نوآوریهای روزافزون در حوزه فناوری اطلاعات اهمیت دخیل کردن عدم‏قطعیت در تصمیم گیری های سرمایه گذاریهای این فناوری آشکار می گردد. هدف این پژوهش معرفی تحلیل RO[2] به عنوان تکنیکی برتر برای تصمیم گیری در سرمایه‏گذاری پروژه های فناوری اطلاعات است. این روش تکنیکی نوین برای ارزش یابی سرمایه گذاری است که از یک طرف محدویت های موجود در روشهای قبلی را ندارد و از طرف دیگر دارای انعطاف بالایی است که امکان استفاده از انتخاب هایی را پیش روی مدیریت سرمایه‏گذاری قرار می‏دهد. بنابراین این تحقیق درباره کاربرد تئوری اختیارات حقیقی در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری فناوری اطلاعات می باشد و همچنین نظریه اختیارات حقیقی را به عنوان رویکردی به روز و قابل کاربرد در تحلیل های اقتصادی معرفی می نماید.
۱-۲- بیان مسئله
رشد سریع سرمایه گذاری فناوری اطلاعات (IT) فشارهایی را بر بخش مدیریتی اعمال نموده است تا ریسک ها و بازدهی های موجود در سرمایه گذاری های خود را در تصمیمات خود مدنظر قرار دهند (۲۰۰۲،Kim &Yong). برای کاهش ریسک، باید به تصمیم گیرندگان اجازه داده شود تا هر زمان که اطلاعات جدیدی در حوزه قیمت ها، هزینه ها و سایر شرایط بازار موجود می باشد بتوانند تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری تغییر دهند. این موضوع مفهوم اصلی انعطاف پذیری در زمینه وجوه سرمایه گذاری شده است، و به موسسات اجازه می دهد تا در سرمایه گذاری IT از ارزش گذاری اختیارات حقیقی استفاده نمایند. به دلیل ماهیت بسیار نامطمئن سرمایه گذاری فناوری اطلاعات، ارزیابی اختیارات حقیقی توسط محققان سیستم های اطلاعاتی(IS) پیشنهاد شده است که به عنوان روشی برای درک و تسهیل تصمیمات سرمایه گذاری محسوب می شود (۱۹۸۶،Kumar).
اگر چه نظریه اختیارات حقیقی یک روش امید بخش برای ارزیابی سرمایه گذاری IT می باشد، اما نداشتن دانش در مورد انتخابهای واقعی مانع این می شود تا مدیران از این روش برجسته برای ارزیابی سرمایه گذاری های خود استفاده نمایند (۱۹۹۷،Busby).
این پژوهش درباره کاربرد تئوری اختیارات حقیقی در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری فناوری اطلاعات می باشد و همچنین نظریه اختیارات حقیقی را به عنوان رویکردی به روز و قابل کاربرد در تحلیل های اقتصادی معرفی می نماید. این روش تکنیکی نوین برای ارزش یابی سرمایه گذاری است که به دلیل انعطاف پذیری بالا امکان استفاده از انتخاب هایی را پیش روی مدیریت سرمایه گذاری قرار می دهد، حتی زمانی که ارزش اقتصادی مورد انتظار کمتر از صفر است، سازمان ها مشتاقانه تصمیم به سرمایه گذاری در یک فناوری خاص می گیرند.
-۳-۱ ضرورت تحقیق
با توجه به شرایط کشور ما و در حال گذار بودن از حالت نیمه توسعه یافته به توسعه یافتگی، شرایط تحریم های بین المللی که اوضاع طرح های کلان را بیش از پیش پیچیده و دشوار می سازد انجام این نوع تحلیل که رویکرد نوینی در سطح بین المللی برای تحلیل اقتصادی با در نظر گرفتن عوامل ریسک زا می باشد و آشنایی عمیق با آن برای کارشناسان بخش تحلیل اقتصادی، امری ضروری است. این نظریه در حالی موضوع قرار گرفته است که در حال حاضر در ایران به جزء چند تحقیق دانشگاهی وکارگاه آموزشی پراکنده، تلاش منسجم و سازماندهی شده ی دانشگاهی در جهت بکارگیری این نظریه ندارد. در این تحقیق، سعی شده تا حد امکان و بضاعت علمی وزمان، روحیه ایجاد نوآوری در حوزه مورد تحقیق، حفظ گردد از آنجا که نظریه اختیارات در حال ایجاد تحولی در دنیای ارزیابی اقتصادی طرح هاست کاربردی کردن آن در ارزیابی طرح های حوزه فناوری اطلاعات بسیار ضروری به نظر می رسد.
این پایان نامه تلاشی است در جهت این نیاز عمیق و ضمن معرفی این رویکرد و بیان برخی کاستی ها و موارد ابهام در آن و تلاش در جهت زدودن این ابهامات، سعی می کند مواردی عملی از کاربرد این رویکرد را نیز مورد توجه قرار دهد.
-۴-۱هدف تحقیق
۱-۴-۱- اهداف کلی
تدوین چارچوبی جهت ارزیابی پروژه های حوزه فناوری اطلاعات بر اساس رویکرد [۳]ROT می باشد که پروژه های پیاده سازی سیستمهای ERP به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است.
۱-۴-۲- اهداف جزئی

    دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است