الگویی برای اثربخشی مدرسه

آگوست 7, 2018 0 Comments

الگویی برای اثربخشی مدرسه

سر جیوانی[1] (1962، ص62) با مبنا قرار دادن حوزه های اصلی فعالیت مدارس الگویی روشن و جامعی برای اثر بخشی مدرسه ارائه کرده اند
در یک سطح پایه ای، مدارس و سازمانهای دیگر درگیر فعالیت های اساسی مشابهی هستند که بیان گر و تامین کننده الزامات بقا و رشد سیستم های مذکور هستند
این فعالیتها عبارتنداز «دستیابی به اهداف سازمانی، حفظ الگوی فرهنگی، حفظ یکپارچگی سیستم سازمانی و انطباق با نیروهای موجود در محیط بیرونی»
هریک از فعالیت های فوق، به صورت ترکیبی از حوزه فعالیتهای بسیاری نگریسته می شوند که به طور آشکار یا پنهان در مدرسه جریان دارند
اثر بخشی و موقعیت مدرسه و مدیریت آن مستلزم اعمال کارهای مدیریتی براین فعالیت هاست
چهار حوزه اصلی فعالیت ها که به آن اشاره شد مبنایی برای اثربخشی مدارس و مدیران و ارزشیابی آن فراهم می آورد
بنابراین برخی معیارها و تعریف عملیاتی ابعاد اثربخشی به شرح ذیل می باشد

1- بهره وری: حدی است که دانش آموزان و معلمان، گروهها و مدارس و پیامدها و خدمات موردنظر (اهداف) را تحقق می سازد

2- کارایی: نسبت عملکرد افراد و مدرسه در مقابل هزینه های مصرف شده برای آن
هزینه نه تنها به شکل زمان و پول محاسبه می شوند بلکه به اهداف و نتایجی که از آنها چشم پوشی شده نیز در نظر گرفته می شود به این علت است که ممکن است اهداف یا نتایج دیگری مورد تایید قرار گیرد یا محقق شود

3- کیفیت: سطح و کیفیت دستاوردها، نتایج و عملکرد و خدمات افراد و مدرسه

4- رشد: بهبود در کیفیت پیشنهادها، تفاهم و نوآوری، استعداد و شایستگی عمومی
وقتی که وضعیت فعلی مدرسه، وضعیت گذشته اش مقایسه می شود

5- غیبت گرایی: تعداد دفعات عدم حضور و فراوانی غیبت معلمها، دانش آموزان و دیگر کارکنان مدرسه

6- انتقال: تعداد انتقال های داوطلبانه و جابجایی دانش آموزان- هیئت آموزشی و کارکنان دیگر

7- رضایت شغلی معلمان: حدی است که معلمان از پیامدهای شغلی مختلف که دریافت می کنند، خوشحال می شوند

8- رضایت شغلی دانش آموزان: میزانی که دانش آموزان از نتایج آموزشی که دریافت می دارد، خوشحال می شوند

9- انگیزش: درجه ی قدرتمندی، رغبت و تمایل معلمان، دانش آموزان و دیگر کارکنان مدرسه برای درگیر شدن در کار مدرسه

10- روحیه: احساس خوب کلی که معلمان، والدین، و دانش آموزان و دیگر کارکنان مدرسه برای درگیر شدن در کار مدرسه

11- انسجام: میزانی که دانش آموزان و معلمان یکدیگر را دوست دارند، با یکدیگر به خوبی کار می کنند، ارتباط کامل و باز برقرار می کنند و کوششهایشان را هماهنگ می سازند

12- انعطاف و انطباق: توانایی مدرسه برای تغییر روحیه ها و راههای عملی در پاسخ به اجتماع و دیگر تغییرات بیرونی

13- همسازی هدف: میزانی که اعضای اجتماع، والدین و دانش آموزان توافق دارند که اهداف یکسانی برای مدرسه وجود دارد

14- برنامه ریزی و هدفگذاری: درجه ایی که اعضای مدرسه مراحل آینده را برنامه ریزی می کند و در عمل هدفگذاری سهیم می شوند

15- درون سازی اهداف سازمانی: پذیرش اهداف مدرسه و باور والدین و دانش آموزان مبنی براینکه اهداف مدرسه درست و مناسب هستند

16- مهارت های رهبری و مدیریت: سطح کلی توانایی مدیران مدارس، ناظران و دیگر رهبران در هدایت و انجام وظایف اصلی مدرسه

17- مدیریت اطلاعات و ارتباطات: تمامیت، کارایی انتشار و تکافوی اطلاعاتی که توسط همه بخش های مدرسه شامل معلمان و والدین و اجتماع- در کلیت خود- برای اثربخشی مدرسه مهم تلقی می شود

18- آمادگی: احتمال اینکه مدرسه بتواند وظایف تعیین شده را آن طوری که از او خواسته شده بطور اثربخش انجام بدهد
یا اهداف انجام شده را محقق سازد

19- بکارگیری محیط: میزانی که مدرسه با اجتماع خود و دیگر عرصه های محیطش به طور موفقیت آمیزی تعامل می کند و حمایت و منابع لازم برای کارکرد موثر را فراهم آورد

20- ارزیابی توسط واحدهای بیرونی: ارزیابی مطلوب از مدرسه توسط افراد، سازمانها و گروه ها در اجتماع و در محیط عمومی که مدرسه در آن فعالیت دارد

21- پایایی: توانایی مدرسه برای نگهداری ساختارها و کارکردها و منابع خاص در طول زمان و مخصوصاً در طول دوره های فشار

22- تاکید برای بازآموزی و توسعه: میزان مشارکت اعضای مدرسه در تصمیم گیری هایی که آنها را مستقیماً تحت تاثیر قرار می دهد

23- تاکید بر موفقیت: میزان ارزشی که مدرسه برای نیل به اهداف موجود و جدید قایل می شود

همانگونه که گفته شد این معیارها هم نشان دهنده مفهوم و گستره ی اثربخشی مدرسه و راهنمای سطح ارتقای آنها هستند
و هم زمینه را برای ارزشیابی میزان اثربخشی مدرسه و فعالیت های مدیران فراهم می آورد (ترک زاده، 1377)

[1] -satgioranni

]]>