انعطاف پذیری و ویژگیها

دانلود پایان نامه

جدول1-5- خواص حرارتی فیلمهای پلیآمید و پلیایمید…………………………………………………………………….32


جدول1-6- ثابت دی الکتریک ودانسیته پلی آمیدها وپلی ایمیدها…………………………………………………………33
جدول1-7- خواص گرمایی و جرم ملکولی پلیفلورنها. ………………………………………………………………………36
جدول 3-1- مقادیر گرانروی و برخی ویژگیهای پلیمرها……………………………………………………………………..58
جدول3-2- نتایج آزمون بررسی رفتار حرارتی پلیمر AFPBN/2,6-PDA………………………………………….64

جستجو در سایت ما :


جدول 3-3- حلپذیری پلیمرها در چند حلال آلی……………………………………………………………………………….64
فهرست شکلها
عنوان صفحه
شکل1-1: طرح تهیه نایلون تهیه نایلون- 6،6…………………………………………………………………………………………7
شکل 1- 2: تهیه نایلون -6 از حلقه گشایی کاپرولاکتام…………………………………………………………………………..7
شکل1-3: سنتز آرامیدها به روش فسفرلاسیون………………………………………………………………………………………8
شکل1-4: مکانیسم واکنش آمیدی شدن مستقیم با روش فسفرلاسیون………………………………………………………9
شکل1 -5: آرامید سنتز شده و گروههای آروماتیک آن………………………………………………………………………….13
شکل1-6: پلیآمیدهای فلوئور دار و گروههای آروماتیک آنها………………………………………………………………..14
شکل1-7: پلیآمید وگروههای آروماتیک آن………………………………………………………………………………………..15
شکل1-8: پلیآمید شامل اتصالات اتری و گروههای آروماتیک آن…………………………………………………………16
شکل1-9: انعطاف پذیری پلی دی متیل دی سیلوکسان که باعث کاهش مقدار عددی tg می شود…………….17
شکل1–10: پیوند هیدروژنی بین زنجیره های مجاور در پلی آمیدها، پیوند هیدروژنی بین زنجیره های نایلون -6،6………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18
شکل1-11: نمودار ارتباط بین Tg وTm…………………………………………………………………………………………….19
شکل1-12: ساختاربرخی پلیمرهای تجاری…………………………………………………………………………………………22
شکل1-13: پلیایزوفتالامیدهای سنتز شده…………………………………………………………………………………………..25
شکل1-14: پلی ایزوفتالیمیدهای شامل گروههای آویزان L-Alanin ……………………………………………………27
مطلب مرتبط :   تحقیق درباره گیاهان دارویی و تجزیه واریانس