سايت مقالات فارسی – بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری شغلی در کارکنان شهرداری یزد- قسمت …

اکتبر 20, 2020 0 Comments

احمد نژاد و همکاران (۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری با سازگاری شغلی در بین معلمان رسمی و حق‌التدریس مقطع ابتدائی شهرستان سردشت در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ نشان دادند که بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری، بین کیفیت کار و سازگاری شغلی معلمان رسمی و معلمان حق‌التدریس رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین در معلمان رسمی بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری رابطه معنادار وجود دارد ولی در بین معلمان حق‌التدریس چنین رابطه‌ای مشاهده نشد. درحالی‌که مؤلفه‌های هوش هیجانی پیش‌بینی کننده مناسبی برای سازگاری شغلی معلمان نیستند.
تحقیقات روان‌شناسانی، مثل گاردنر، سالوی، مایر، بارون، گلمن و … نشان‌ می‌دهد که هوش هیجانی در حیطه‌های زیادی کار آیی دارد. ازجمله‌ این حیطه‌ها می‌توان به حیطه‌های روابط درون فردی (خودشناسی و خودشکوفایی)، روابط برون فردی (روابط اجتماعی) ازدواج، خانه و روابط خانوادگی، تربیت فرزند، آموزش و یادگیری، سلامت فکر و شخصیت (بهداشت روانی و اختلالات روانی)، روان‌شناسی، پزشکی و سلامت جسمانی، روان‌پزشکی، مشاوره و راهنمایی، کار و اشتغال، مدیریت سازمانی و صنعتی، پیشرفت اقتصادی، رهبری جامعه و … اشاره کرد.
با توجه به مواردی که به‌عنوان پیامدهای هوش هیجانی مطرح شد مشخص می‌شود که هوش هیجانی بر عوامل زیر تأثیر می‌گذارد.
شکل ۲-۳ نقشه ادبیات پژوهش در باب پیامدهای هوش هیجانی
۲-۶- مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی یا چارچوب نظری، بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. لذا، بر اساس مطالعه مبانی نظری و نتایج حاصل از مطالعه تحقیقات پیشین و با استفاده از مدل (کاتز و هری[۷۱]، ۲۰۱۴) که در شکل زیر نشان داد شده است به بررسی روابط بین متغیرها می‌پردازیم.
مدیریت احساسات خود
ادراک احساسات
مدیریت احساسات دیگران
استفاده از احساسات
ارزش ایمنی
ارزش نوع‌دوستی
ارزش پایگاه
ارزش راحتی
ارزش خودمختاری
سبک سازگاری
شکل ۲-۴ مدل مفهومی تحقیق (کاتز و هری، ۲۰۱۴)
۲-۷- تبیین مدل مفهومی پژوهش
کاتز و هری (۲۰۱۴) معتقدند هوش هیجانی بر سازگاری شغلی کارکنان تأثیرگذارند. کوپر[۷۲] گزارش داد افرادی که به‌طور مؤثر احساساتشان را با اطمینان به کار می‌برند، به شغل‌های موفق بیشتری دست پیدا می‌کنند. همچنین در درک نقش مهم احساسات در شغل، محققان هوش هیجانی را به‌عنوان متغیری مهم برای موفقیت و سازگاری شغلی معرفی کردند (جعفری و قمی، ۱۳۸۹).
هوش هیجانی و سازگاری شغلی از ویژگی‌های پنهانی (عاطفی –شناختی) رفتار هستند که می‌توانند به‌وسیله آموزش، مشاوره و مربی‌گری بهبود یابند (ساویکاس و همکاران،۲۰۱۲). همچنین میشیل[۷۳] (۱۹۷۳) در پژوهش دیگری به این نتیجه رسید که سازگاری شغلی توسط هوش هیجانی پیش‌بینی می‌شود. این فرضیه روی تحقیقاتی استوار است که نشان ‌می‌دهد افرادی باهوش هیجانی بالا، دارای عملکرد انطباقی بیشتری هستند (شات و همکاران، ۲۰۰۹).
بنابراین آگاهی بیشتر از احساسات و استفاده از ظرفیت بیشتر برای یکپارچه سازی تجربه احساسی بافکرها و عمل‌ها باعث سازگاری بیشتر با شغل و شرایط آن می‌شود (برون و همکاران،۲۰۰۳; امرلینگ و چرنیس، ۲۰۰۳).
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن‌ها به یافته‌ها تحت عنوان «روش شناسی» یاد می‌شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است (مقیمی،۱۳۸۵). در این فصل به معرفی و بحث پیرامون روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار گرد‌آوری داده‌ها، روایی و پایایی پرسشنامه، نرم‌افزارها و امکانات استفاده شده در امر پژوهش و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است.
۳-۲- روش پژوهش
روش‌های تحقیق مختلفی وجود دارد که استفاده از هریک از روش‌های تحقیق بسته به ماهیت کار و متغیرهای موردبررسی، توصیه می‌شود. روش تحقیق در علوم رفتاری با توجه به ملاک‌های هدف تحقیق، نحوه گردآوری داده‌ها، نحوه اجرا مشخص می‌گردد.
۳-۲-۱- روش پژوهش برحسب هدف
ازنظر هدف تحقیقات به انواع کاربردی، بنیادی و توسعهای تقسیمبندی میگردد. تحقیقات کاربردی پژوهشهایی هستند که در پی یافتن راهکارهایی برای مسائل مبتلابه جامعه آماری میباشند. تحقیقات توسعهای در پی افزودن دانش محقق و تحقیقات بنیادی در پی بسط و گسترش تئوریهای موجود در یک‌رشته علمی است (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۸). تحقیق حاضر قصد دارد تا به «بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری شغلی در شهرداری یزد» بپردازد و درنتیجه ازنظر هدف، یک تحقیق کاربردی است.
۳-۲-۲- روش پژوهش برحسب نحوه گردآوری اطلاعات
تحقیقات علمی برحسب گردآوری اطلاعات به دودسته تقسیم می‌شوند: ۱) تحقیقات آزمایشی ۲) تحقیقات توصیفی. ازآنجاکه هدف تحقیق توصیفی توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های موردبررسی است (بازرگان همکاران، ۱۳۸۸)، تحقیق حاضر ازنظر گردآوری داده‌ها و اطلاعات و روش تجزیه‌وتحلیل یک تحقیق توصیفی و غیرآزمایشی است که سعی پژوهشگر بر این است تا یک مسئله و پرسش واقعی که در عمل و
جود دارد طی فرآیند تحقیق پاسخ دهد.
همچنین نوع پژوهش از حیث مکانی به میدانی، کتابخانه‌‌ای و آزمایشگاهی تقسیم‌شده است (دانایی‌فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۸). این پژوهش از این منظر در بخش اول (ایجاد مدل مفهومی) از نوع پژوهش‌های کتابخانه‌ای و پس‌ازآن از نوع پژوهش‌های میدانی است.
۳-۲-۳- روش پژوهش برحسب نحوه اجرا
در یک دسته‌بندی نحوه انجام پژوهش را می‌توان به کیفی، کمی یا ترکیبی از هر دو تقسیم‌بندی کرد. در شیوه کیفی از داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه‌ها، مستندات، مشاهده مشارکتی، پرسش‌نامه و … استفاده می‌شود تا بتوان انسان‌ها و بستر‌های اجتماعی زندگی آن‌ها را درک کرد؛ شیوه کمی، شیوه‌ای پژوهشی است که در آن از پیمایش، آزمایش‌های آزمایشگاهی، شیوه‌های رسمی (مانند اقتصاد‌سنجی) و شیوه‌های عددی (مانند مدل‌سازی ریاضی) استفاده می‌شود (دانایی‌فرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۸). این پژوهش از روش کمی استفاده خواهد کرد. پژوهشگر در آن ابتدا با استفاده از پرسش‌نامه نظرات گوناگون را گردآوری نموده و سپس با به‌کارگیری روش‌های کمی آمار استنباطی ازجمله معادله معادلات ساختاری به آزمون فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش خواهد پرداخت.
۳-۳ – جامعه، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد. (آذر و مومنی، ۱۳۸۷).
جامعه یا جمعیت آماری عبارت است از مجموعه اشیاء یا نمودهایی که یک یا چند صفت مشترک داشته و یکجا در نظر گرفته می‌شوند و آن را با نماد N نشان می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر، جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهشی به آن انتقال داده می‌شود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کارکنان شهرداری یزد، اعم از زن و مرد می‌شود که با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده تعداد آن‌ها ۲۷۶ نفر است.
پس از انتخاب موضوع تحقیق و بیان مسئله یکی از تصمیمات مهمی که در پیش روی هر پژوهشگری قرار دارد انتخاب نمونه است. نمونه‌ای که باید نماینده جامعه‌ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم‌یافته‌های تحقیق خود به آن جامعه را دارد. اگر محقق پژوهش خود را بر تمامی افراد جامعه اجرا کند روش او سرشماری خواهد بود یعنی محقق باید تمامی افراد جامعه را تک‌تک موردبررسی و آزمون قرار دهد؛ اما چون اکثر پژوهشگران توان و زمان اجرای پژوهش بر کل جامعه را ندارند به همین دلیل پژوهش خود را محدود به نمونه کوچکی می‌سازند (مقیمی دهکردی، ۱۳۹۰).
نمونه یا جمعیت نمونه، عبارت است از هر جز از جامعه که معرف جامعه باشد. واحد نمونه‌گیری عبارت است از واحد‌هایی که باید اطلاعاتی را در مورد آن‌ها گرد‌آوری کنیم. مسئله‌ای که بیشتر محققان در برنامه‌ریزی هر طرح پژوهشی با آن مواجه‌اند، اندازه یا حجم نمونه است. حجم نمونه بایستی به‌گونه‌ای باشد که محقق بتواند نتایج حاصل از تحقیق را به جامعه آماری موردمطالعه تعمیم دهد. به‌منظور تعیین اندازه نمونه، روش‌های متعددی وجود دارد. در پژوهش حاضر ازآنجایی‌که حجم جامعه محدود در نظر گرفته‌شده است از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده‌شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.