منابع مقالات علمی : بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری شغلی در کارکنان شهرداری یزد- قسمت ۱۰

اکتبر 20, 2020 0 Comments

در فرمول بالا
n= حداقل حجم نمونه لازم
N= حجم جامعه آماری (که در این تحقیق ۲۷۶ نفر است)
ε= خطای پذیرفته‌شده توسط محقق یا بازه قابل‌تحمل از برآورد پارامتر موردنظر
= مقدار به‌دست‌آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد (در این تحقیق و با در نظر گرفتن سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار به‌دست‌آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد ۹۶/۱ است).
: نسبت موفقیت (نسبت پاسخِ مطلوب) است که به دلیل نامعلوم بودن آن در این پژوهش معادل ۵/۰ در نظر گرفته‌شده است.
: نسبت عدم موفقیت (نسبت پاسخ نامطلوب) است.
بر این اساس با در نظر گرفتن خطای مجاز برابر ۰۵/۰، حجم نمونه موردنیاز از با جایگذاری فرمول بالا به‌صورت زیر محاسبه می‌شود.
همان‌گونه که مشاهده می‌کنید حداقل تعداد حجم نمونه برابر ۱۸۳ نفر تعیین‌شده است. در پژوهش حاضر پس از توزیع پرسش‌نامه درنهایت پس از حذف پرسش‌نامه‌های مخدوش تعداد ۱۶۰ پرسش‌نامه نهایی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
۳-۴ – روش و ابزار گرد‌آوری اطلاعات
۳-۴-۱- روش گردآوری اطلاعات
برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های زیر استفاده گردید:
مطالعات کتابخانه‌ایجهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب‌های موردنیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده‌شده است.
تحقیقات میدانیبه‌منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه‌وتحلیل از پرسش‌نامه استفاده خواهد شد.
۳-۴-۲- ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از دو ابزار برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده گردیده است:
بررسی اسناد و مدارک: جهت اخذ اطلاعات کلی در مورد سازمان شامل تاریخچه، تعداد کارکنان، وضعیت تحصیلی، آیین‌نامه‌ها و …از روش بررسی اسناد و مدارک استفاده گردیده است. همچنین سایر اطلاعات در زمینه ادبیات موضوع، تعیین چارچوب نظری و شاخص‌ها از منابع موجود در کتابخانه که حاوی کتب، مجلات و پایان‌نامه‌ها و گزارش‌های علمی است، استفاده‌شده است.
پرسش‌نامه: این ابزار یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده‌های تحقیق است. پرسش‌نامه مجموعه‌ای از سؤال‌هاست که پاسخ‌دهنده باملاحظه آن‌ها پاسخ لازم را ارائه می‌دهد که این پاسخ‌ها داده‌های موردنیاز پژوهشگر را تشکیل می‌دهد. از طریق سوا لات پرسش‌نامه می‌توان دانش، علاقه، نگرش فکری فرد را موردبررسی قرارداد (بازرگان و همکاران، ۱۳۸۸).
پرسش‌نامه این پژوهش مشتمل بر ۲ بخش کلی است. در بخش نخست تعدادی پرسش باهدف شناسایی متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنسیت و…) طرح گردید. در بخش دوم از پاسخگویان خواسته‌شده است که با توجه به طیف لیکرت به پرسش‌هایی که به‌منظور سنجش هر یک از ابعاد مؤلفه‌های هوش هیجانی و سازگاری شغلی تنظیم‌شده بود پاسخ دهند. در تحقیق حاضر از دو پرسش‌نامه استاندارد هوش هیجانی شات و پرسش‌نامه سازگاری شغلی دیویس و لوفکویست استفاده‌شده است.جدول شماره (۳-۱) و (۳-۲) مشخصات پرسش‌نامه پژوهش را نشان ‌می‌دهد.
جدول ۳‑۱- مشخصات پرسش‌نامه سازگاری شغلی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

متغیر شماره پرسش‌ها منبع
ارزش راحتی CR1-CR10 (دیویس و لوفکویست،۱۹۸۴)
ارزش پایگاه CP11-CP14
ارزش نوع‌دوستی