سايت مقالات فارسی – بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری شغلی در کارکنان شهرداری یزد- قسمت …

اکتبر 20, 2020 0 Comments

پست

فراوانی

درصد

مدیریتی

۲۵

۱۵٫۶

کارشناسی

۱۳۵

۸۴٫۴

کل

۱۶۰

۱۰۰

نمودار ‏۴‑۶- درصد فراوانی پاسخگویان با توجه به پست
۴-۳- آزمون مدل مفهومی و تجزیه‌وتحلیل اثرات متغیرها
پس از تدوین مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی مرحله بعد، تخمین روابط تدوین‌شده در مدل و آزمون فرضیه‌ها از روی مجموعه‌ای از داده‌های تجربی جمع‌آوری‌شده است. روش‌های تکراری[۸۱] از قبیل بیشینه درست نمایی[۸۲] یا حداقل مجذور‌ها تعمیم‌یافته[۸۳] و یا روش کمترین مربعات جزئی[۸۴] جهت تخمین مدل مورداستفاده قرار می‌گیرد. روش حداقل مربعات جزئی که در بحث الگوسازی رگرسیونی آن ‌را با PLS نیز معرفی می‌کنند، یکی از روش‌های آماری چند متغیره محسوب می‌شود که به‌وسیله آن می‌توان علیرغم برخی محدودیت‌ها مانند نامعلوم بودن توزیع متغیر پاسخ، وجود تعداد مشاهدات کم و یا وجود خودهمبستگی جدی بین متغیرهای توضیحی؛ یک یا چند متغیر پاسخ را به‌طور همزمان در قبال چندین متغیر توضیحی الگوسازی نمود.
در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش کمترین مربعات جزئی (PLS) استفاده‌شده است. روش تخمین PLS ضرایب را به‌گونه‌ای تعیین می‌کند که مدل حاصله، بیشترین قدرت تفسیر و توضیح را دارا باشد؛ بدین معنا که مدل بتواند با بالاترین دقت و صحت، متغیر وابسته نهایی را پیش‌بینی نماید. بعلاوه روش PLS تمامی روابط موجود در مدل یعنی تأثیر متقابل مابین هر یک از متغیرهای پنهان و همچنین وزن تمامی شاخصهای قابل‌اندازه‌گیری مربوط به هر یک از متغیرهای پنهان (ضرایب بیرون از مدل اندازهگیری) را تخمین می‌زند. PLS یک روش آماری است که به‌منظور آنالیز متغیرهای پنهان مدلهای ساختاری به کار می‌رود. در پژوهش حاضر از نرمافزار SmartPLS استفاده‌شده است که در زمینه مدل‌سازی معادلات ساختاری بر پایه روش کمترین مربعات جزئی، نرمافزاری پرکاربرد و مفید است.
شکل شماره ۴-۱ مدل مفهومی پژوهش را در حالت تخمین ضرایب استاندارد نشان ‌می‌دهد. متغیرهای پژوهش به دودسته‌ی پنهان و آشکار تقسیم میشوند. متغیرهای آشکار (مستطیل) یا مشاهده‌شده به‌گونه‌ای مستقیم به‌وسیله پژوهش‌گر اندازهگیری میشوند، درحالی‌که متغیرهای پنهان (بیضی) یا مشاهده نشده به‌گونه‌ای مستقیم اندازهگیری نمیشوند، بلکه بر اساس روابط یا همبستگیهای بین متغیرهای اندازهگیری شده، استنباط میشوند. متغیرهای پنهان بیانگر یکسری سازههای تئوریکی هستند مانند مفاهیم انتزاعی که مستقیماً قابل‌مشاهده نیستند و از طریق سایر متغیرهای مشاهده‌شده ساخته و مشاهده میشوند. جداول (۴-۷) و (۴-۸) مشخصات متغیرهای مدل را نشان می‌دهد.
جدول ۴‑۷- مشخصات متغیرهای سازگاری شغلی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

متغیر شاخص‌
ارزش راحتی CR1-CR10