بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری شغلی در کارکنان شهرداری یزد- قسمت ۶۶

اکتبر 20, 2020 0 Comments

۵-۲-۲- تحلیل آمار توصیفی متغیرهای پژوهش و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی
در ادامه به بررسی آمار توصیفی و ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای مدل مفهومی (هوش هیجانی) می‌پردازیم.
مؤلفه مدیریت احساسات خود
نتایج نشان میدهد که بیشتر کارکنان زن نسبت به مرد در بُعد مدیریت احساسات خود، دارای میانگین بین (۵/۳ تا ۵/۴) بوده، بدین معنی که اکثر پاسخگویان زن نسبت به مردان خود را در مدیریت احساسات توانمندتر می‌دانند.
در خصوص سن پاسخگویان و بُعد مدیریت احساسات خود نتایج نشان میدهد که سنین ۴۰ سال به بالا دارای توانایی بیشتر در مدیریت احساسات بوده و بیشترین فراوانی در محدوده بالاتر از میانگین دارند. سن بین ۲۵ تا ۳۵ سالگی نیز کنترل کمتری به احساسات خوددارند.
پاسخ‌دهندگانی که دارای سابقه بیش از ۲۰ سال هستند دارای هیجانات پایدارتر و خود را در مدیریت احساسات تواناتر می‌دانند.
تجزیه‌وتحلیل پاسخ‌های جامعه آماری نشان میدهد افرادی که در مقطع لیسانس و فوق‌لیسانس بودهاند خود را در مدیریت احساسات موفق‌تر می‌دانند.
این‌گونه که از نتایج تحقیق برمی‌آید کارکنان در تمامی انواع استخدام‌ها (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین) در این بُعد تقریباً دارای میانگین بالاتر از ۳ می‌باشند و این نشان از مدیریت و کنترل احساسات خود را دارد.
مؤلفه ادراک احساسات
در این مؤلفه زنان دارای میانگین بیشتر و کارکنان مرد دارای میانگین کمتر می‌باشند به عبارتی در درک، شناسایی و دریافت احساسات و عاطفه خود و دیگران دارای توانایی بیشتری نسبت به مردان هستند.
با توجه به پاسخ جامعه آماری می‌توان گفت کارکنان شهرداری که در سنین ۲۵ تا ۳۰ هستند در این بُعد دارای میانگین بیشتری می‌باشند.
پاسخ‌دهندگانی که دارای سابقه بین ۵ تا ۱۰ سال هستند دارای توانایی بیشتری در شناسایی و درک احساسات دیگران دارند.
نتایج تحقیق نشان داده است که افرادی که در مقطع تحصیلی لیسانس می‌باشند دارای میانگین بیشتری در این مؤلفه هستند.
کارکنان رسمی خود را در مؤلفه ادراک احساسات و عاطفه نسبت به مابقی انواع استخدام‌ها تواناتر می‌دانند.
مدیریت احساسات دیگران
نتایج نشان میدهد که کارکنان مرد و زن در بُعد مدیریت احساسات دیگران به یک‌میزان، دارای میانگین بین (۵/۳ تا ۵/۴) بوده، بدین معنی که اکثر پاسخگویان خود را در مدیریت احساسات دیگران موفق می‌دانند.
در خصوص سن پاسخگویان و بُعد مدیریت احساسات دیگران نتایج نشان میدهد که سنین ۴۰ سال به بالا دارای توانایی بیشتر در مدیریت احساسات بوده و بیشترین فراوانی در محدوده بالاتر از میانگین دارند.
پاسخ‌دهندگانی که دارای سابقه بین ۲۰ سال به بالا هستند در این مؤلفه دارای میانگین بالاتری می‌باشند به عبارتی می‌توان گفت در مدیریت احساسات دیگران توانایی بیشتری دارند.
تجزیه‌وتحلیل پاسخ‌های جامعه آماری نشان میدهد افرادی که در مقطع لیسانس و فوق‌لیسانس بودهاند خود را در مدیریت احساسات دیگران موفق‌تر می‌دانند.
این‌گونه که از نتایج تحقیق برمی‌آید کارکنان رسمی دارای مهارت و توانایی بالاتری در مدیریت احساسات دیگران می‌باشند.
مؤلفه استفاده از احساسات
در این مؤلفه میانگین استفاده از احساسات زنان بیشتر از مردان بوده بدین معنی که در استفاده از احساسات و عاطفه در محیط کار کارکنان زن نسبت به مرد از احساسات بیشتری بهره می‌برند.
با توجه به پاسخ جامعه آماری می‌توان گفت کارکنان شهرداری که در سنین ۴۰ به بالا هستند در این بُعد دارای میانگین کمتری بوده بدین معنی که در انجام کارهای اداری از احساسات استفاده کمتری می‌کنند.
پاسخ‌دهندگانی که دارای سابقه بین ۱ تا ۱۰ سال هستند دارای توانایی بیشتری در استفاده از احساسات در محیط کار هستند.
نتایج تحقیق نشان داده است که افرادی که در مقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر می‌باشند دارای میانگین بیشتری در این مؤلفه هستند.
این‌گونه که از نتایج تحقیق برمی‌آید کارکنان در تمامی انواع استخدام‌ها (رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین) در این بُعد تقریباً دارای میانگین بالاتر از ۳ می‌باشند.
در کل به نظر می‌رسد یافته‌های این پژوهش با نتایج پژوهش تاپیا[۹۵] و مارشال[۹۶] (۲۰۰۳) که نشان داده بودند هوش هیجانی زنان از مردان بالاتر است، همسو است. یافته‌های این پژوهش با نتایج تحقیقات دانیل گلمن (۱۹۹۵) که ارتباط سن و سابقه کاری را باهوش هیجانی به‌صورت مستقیم بیان کرده بود، هم‌راستا است یعنی با افزایش سن و سابقه کاری هوش هیجانی بیشتر شده است. یافته‌های این پژوهش با نتایج پژوهش‌های برون و همکاران ۲۰۰۳ کارسو، مایر و سالوی ۲۰۰۲ که نشان داده بودند هوش هیجانی با رشته شغلی و تحصیلات رابطه دارد، نیز همسو است و همچنین نتایج نشان می‌دهد به‌صورت کلی کارکنان شهرداری یزد دارای هوش هیجانی به نسبت بالا می‌باشند (از میانگین بالاتر) که این نتایج با یافته‌های باراون ۲۰۰۰ که نشان می‌دهد مشاغل خدماتی نسبت به سایر مشاغل باعث پرورش بیشتر این هوش می‌شود مشابهت دارد.
۵-۳- یافته‌های مرتبط با مدل سازگاری شغلی
با توجه به شکل ۴-۳ و جدول ۵-۱ می‌توان این‌گونه اظهارنظر کرد که در مدل سازگاری شغلی کلیه رابطه‌ها دارای اعتبار بوده و همگرایی لازم رادارند.
جدول ۵-۱-
بررسی روابط میان متغیرهای مدل سازگاری شغلی

روابط ضریب مسیر آماره t R2 نتیجه رابطه