جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری شغلی در کارکنان شهرداری یزد- قسمت …

اکتبر 20, 2020 0 Comments

ارزش خودمختاری

<—

سازگاری شغلی

۷۹۳/۰

۲۸٫۱۹۹

۰٫۵۵

معنادار

ارزش سازگاری

<—

سازگاری شغلی

۴۹۲/۰

۸٫۷۰۰

۰٫۲۰

معنادار

همان‌طور که در جدول ۵-۱ مشاهده می‌شود. اولاً با توجه به مثبت بودن ضرایب مسیری می‌توان گفت این تأثیر از نوع مستقیم و در جهت مثبت است. ثانیاً در همه روابط آماره t خارج از بازه ۹۶/۱- و ۹۶/۱ + قرار دارد، بنابراین با توجه به معنی‌دار بودن ارزش آماره، تمامی روابط بین ابعاد سازگاری شغلی و متغیر مکنون سازگاری شغلی تأیید می‌گردد و درنهایت مؤلفه ارزش راحتی بیشترین پیش‌بینی مؤلفه متغیر سازگاری شغلی را انجام می‌دهد. تحلیل‌های فوق نشان می‌دهد تأثیر مؤلفه ارزش راحتی و ارزش پایگاه بر متغیر سازگاری شغلی نسبت به بقیه مؤلفه‌ها دارای استحکام و قوت بیشتری است.
۵-۴- یافته‌های مبتنی بر فرضیات تحقیق
فرضیه ۱: مدیریت احساسات خود بر سازگاری شغلی کارکنان شهرداری یزد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
در این فرضیه، ادعاشده است که مؤلفه مدیریت احساسات خود بر سازگاری شغلی تأثیر معنا‌دار دارد. با توجه به اینکه مقدار t محاسبه‌شده برای این رابطه (۴۳۶/۲)، بیشتر از مقدار بحرانی آن (۹۶/۱) است میتوان نتیجه گرفت که دادههای تجربی جمع‌آوری‌شده نیز این فرضیه را تأیید کرده و با اطمینان ۹۵ درصد می‌توان بیان کرد که متغیر مدیریت احساسات خود بر سازگاری شغلی مؤثر و دارای تأثیر مثبت و مستقیم با ضریب مسیر ۱۵۵/۰ است.
فرضیه فرعی ۲: ادراک احساسات بر سازگاری شغلی کارکنان شهرداری یزد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
در این فرضیه، ادعاشده است که ادراک احساسات با سازگاری شغلی تأثیر معنا‌دار دارد. با توجه به اینکه مقدار t محاسبه‌شده برای این رابطه (۶۷۰/۴)، بیشتر از مقدار بحرانی آن (۹۶/۱) است میتوان نتیجه گرفت که داده‌های تجربی جمع‌آوری‌شده نیز این فرضیه را تأیید کرده و به عبارتی متغیر ادراک احساسات تأثیر معناداری با سازگاری شغلی در جامعه موردپژوهش (کارکنان شهرداری یزد) دارد که این تأثیر مثبت و مقدار آن ۳۷۲/۰ است.
فرضیه فرعی ۳: مدیریت احساسات دیگران بر سازگاری شغلی کارکنان شهرداری یزد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
در این فرضیه، ادعاشده است که مدیریت احساسات دیگران بر سازگاری شغلی تأثیر معنا‌دار دارد. با توجه به اینکه مقدار t محاسبه‌شده برای این رابطه (۲۹۷/۲)، بیشتر از مقدار بحرانی آن (۹۶/۱) است میتوان نتیجه گرفت که دادههای تجربی جمع‌آوری‌شده نیز این فرضیه را تأیید کرده و با اطمینان ۹۵ درصد می‌توان بیان کرد که متغیر مدیریت احساسات دیگران بر سازگاری شغلی مؤثر و دارای تأثیر منفی و معکوس با ضریب مسیر ۱۱۲/۰- است.
فرضیه فرعی ۴: استفاده از احساسات بر سازگاری شغلی کارکنان شهرداری یزد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
در این فرضیه، ادعاشده است که متغیر استفاده از احساسات بر سازگاری شغلی تأثیر معنا‌دار دارد. با توجه به اینکه مقدار t محاسبه‌شده برای این رابطه (۲۷۲/۲)، بیشتر از مقدار بحرانی آن (۹۶/۱) است میتوان نتیجه گرفت که دادههای تجربی جمع‌آوری‌شده نیز این فرضیه را تأیید کرده و با اطمینان ۹۵ درصد می‌توان بیان کرد که متغیر مدیریت احساسات دیگران بر سازگاری شغلی مؤثر و دارای تأثیر مثبت و مستقیم با ضریب مسیر ۱۶۱/۰ است.
۵-۴-۱- مدل نهایی تحقیق
مدل مفهومی اولیه که مبتنی بر ادبیات علمی و پیشینه پژوهش بود در بوته آزمایش قرارگرفته و درنهایت مدل نهایی تدوین شد که در شکل ۵-۱ مشهود است.
مدیریت احساسات خود
ادراک احساسات
مدیریت احساسات دیگران
استفاده از احساسات
ارزش ایمنی
ارزش نوع‌دوستی
ارزش پایگاه

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir