سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر هوش هیجانی بر سازگاری شغلی در کارکنان شهرداری یزد- قسمت …

اکتبر 20, 2020 0 Comments

خائف الهی؛ احمدعلی، دوستار؛ محمد. (۱۳۸۲). ابعاد هوش هیجانی. مدیریت و توسعه، شماره ۱۸٫
دانایی‌فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی؛ آذر، عادل. (۱۳۸۸). روش‌شناسی پژوهش کمی در مدیریت (رویکرد جامع)، تهران: انتشارات صفار- اشراقی، چاپ اول.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش.(۱۳۹۲). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار pls . سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
دده بیگی، مینا. (۱۳۸۶). تأثیر آموزش هوش عاطفی بر کیفیت خدمات شعب بانک ملت. فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره ۷٫
زارع پور و مرتضی نژاد. (۱۳۸۸). تأثیر هوش هیجانی و اعتماد بر عملکرد بانک‌ها. مجله یافته‌های نو در
روان شناسی.
ساپینگتون. (۱۳۷۹). بهداشت روانی. ترجمه حمیدرضا حسین شاهی برواتی.
سالوی، پیتر و همکاران. (۱۹۹۳). هوش هیجانی. ترجمه: اکبر زاده، نسرین، ۱۳۸۳، تهران، نشر فارابی.
سبحانی نژاد، مهدی؛ یوز باشی، علیرضا. (۱۳۸۷). هوش هیجانی و مدیریت در سازمان (مبانی نظری، شیوه‌های آموزش و ابزارهای سنجش). تهران: انتشارات یسطرون.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه. (۱۳۹۱). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه، چاپ بیست و چهارم.
سعادت، اسفندیار. (۱۳۸۶). مدیریت منابع انسانی .سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
شفیع‌آبادی، ع. (۱۳۸۴). راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل، تهران، انتشارات رشد.
شیرزاد خان. (۱۳۸۹). هوش هیجانی ابزاری کارآمد در مدیریت و رهبری سازمانی. مجله دانشکده پیراپزشکی. دانشگاه علوم پزشکی تهران. دوره ۶، شماره ۱٫
صادقیان، فاطمه. (۱۳۸۸). بررسی رابطه بین عزت‌نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی و انواع تیپ‌های شخصیتی. مجله پژوهش‌های تربیتی و روان‌شناختی. سال چهارم. شماره دوم. شماره پیاپی ۱۰٫
کشتگر، عبدالعلی. (۱۳۸۷). بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،دوره ۱۵،شماره۳٫
کیخانژاد، مهین؛ قنادی، سوزان. (۱۳۹۲). «بررسی رابطه هوش فرهنگی با سازگاری شغلی و اعتماد سازمانی اعضای هیئت‌علمی». فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی،شماره ۱۵،دوره پنجم.
گلمن،دانیل. (۱۳۸۳). هوش هیجانی (خودآگاهی، خویشتن‌داری، همدلی و یاری به دیگران). ترجمه: پارسا، نسرین، تهران، انتشارات رشد.
مانیان، امیر؛ موسی خانی، محمد؛ حاکی، محمدکاظم. (۱۳۸۶). «استفاده از مدل معادلات ساختاری در ارائه مدلی برای موفقیت برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات». فصلنامه دانش مدیریت دانشگاه تهران، سال ۲۰، شماره۷۶٫
محمدخانی، خ. (۱۳۸۴). بررسی تأثیر مشاوره شغلی به روش سازگاری شغلی دیویس برافزایش بهره‌وری و رضایت شغلی کارمندان اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. اصفهان.
مقیمی، سید محمد. (۱۳۸۵). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران، انتشارات ترمه.
ملک پور، مریم. (۱۳۸۵). بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت‌های مدیران مؤثر در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان فارس. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند،دوره ۸،شماره۲٫

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است