بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و خلاقیت و نوآوری معلمان و مدیران مدارس …

اکتبر 20, 2020 0 Comments

۱-آیا بین سلامت سازمانی در بعد ساختدهی با خلاقیت در جامعه آماری رابطه ای وجود دارد ؟
آیا بین سلامت سازمانی در بعد ملاحظه گری با خلاقیت درجامعه آماری رابطه ای وجود دارد؟
۳-آیا بین سلامت سازمانی در بعد پشتیبانی منابع با خلاقیت در جامعه آماری رابطه ای وجود دارد؟
۴-آیا بین سلامت سازمانی در بعد تاکید علمی با خلاقیت درجامعه آماری رابطه ای وجود دارد؟
۵-آیا بین سلامت سازمانی در بعد روحیه با خلاقیت در جامعه آماری رابطه ای وجوددارد؟
۶-آیا بین سلامت سازمانی دربعد یگانگی نهادی با خلاقیت در جامعه آماری رابطه ای وجود دارد؟
۷-آیا بین سلامت سازمانی در بعد نفوذ مدیر با خلاقیت در جامعه آماری رابطه ای وجود دارد؟
۱-۵-تعاریف نظری وعملیاتی پژوهش
۱-۵-۱-تعاریف نظری
سلامت سازمانی :سلامت سازمانی توانایی سازمان برای بقا ونیز دشتن رشد وتوسعه در برخورد با عوامل گوناگون محیطی به منظور کسب هدف های اصلی خودمی باشد و متشکل از هفت بعد می باشد :نفوذ مدیر در مافوق ، ساختدهی، مراعات ،حمایت منابع، تاکید علمی، روحیه و یگانگی نهادی. ( هوی وفوریست، ۱۹۸۶ )
تاکیدعلمی[۳]: به تاکید سازمان برای ارتقا سطح تخصص ومهارت های فنی کارکنان اشاره دارد. بدین معنا که در سازمان اهداف علمی سطح بالا و قابل حصول برای کارکنان در نظر گرفته شده و کارکنان نیز سخت در تلاش هستند که از نظر فنی وتخصصی یادگیری های فکری پیشرفت خوبی داشته باشد.(هوی و میسکل ،۱۹۸۹)
روحیه[۴]: روحیه به احساس اطمینان ، اعتماد همدردی ودوستی که در بین کارکنان وجوددارد اشاره می نماید کارکنان احساس خوبی نسبت به یکدیگر داشته و در عین حال احساس می کنند که وظیفه خود را به خوبی انجام می دهند . ( همان)
حمایت منابع[۵] : به سازمانی اشاره دارد که دارای مواد وسایل لازم وتجهیزات کافی وحتی اضافی بوده و این مواد وسایل به راحتی قابل حصول می باشد (همان )
ساختدهی[۶]:به رفتاری از مدیر اشاره دارد که کارگر او هدف گراست، مدیرانتظارات خود را برای کارکنان روشن کرده و استاندارد های دقیق عملکرد را حفظ می کند.(همان)
ملاحظه گری[۷]:رفتاری است که مدیر را دوست، جامی وهمکار کارکنان نشان می دهد چنین مدیری به نتایج کارکنان توجه دارد و پذیرای پیشنهادات آنها می باشد.(همان)
نفوذ مدیر:[۸] به توانایی مدیر در تحت تاثیر قراردادن عملی فرا دستان خود اشاره دارد مدیر با نفوذ، ترغیب کننده بوده واز طریق تحت تاثیر قراردادن فکر وعمل رئیس ناحیه آموزشی، می تواند به طور اثر بخشی با وی کار کند .( همان )
یگانگی نهادی[۹]: عبارتست از توانایی سازمان برای تطابق با محیط و سازش با روش هایی است که سلامت برنامه آموزشی را حفظ کند و در برابر تقاضای غیرمعقول مراجعین و محیط در امان باشد .
خلاقیت[۱۰]: رضائیان ( ۱۳۷۳) معتقد است که خلاقیت عبارتست از بکارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدیدی.
تیلور معتقد است که خلاقیت شکل دادن تجربه ها در سازمان بندی های تازه است .(حسینی ، ۱۳۷۸)
نوآوری : تغییرات عمومی را نوآوری گویند.
۱-۵-۲-تعاریف عملیاتی
سلامت سازمانی:به لحاظ عملی برای سنجش سلامت سازمانی از مدل توسعه یافته سیستم های اجتماعی پارسونز و مدل مایلز وهمچنین از ابزار اندازه گیری سلامت سازمانی فهرست اصلاح شده توسط هوی و فیلدمن ۱۹۹۶ استفاده شده است. حدمتوسط سلامت در این پرسشنامه (۲٫۵) میباشد که بالاتر از این حد سلامت سازمانی را نشان میدهد.
تأکید علمی: به لحاظ عملی این بعد بوسیله ۹ سؤال ابزار اندازه گیری سلامت سازمانی مورد سنجش قرار گرفت. حدمتوسط در این پرسشنامه ۲٫۵ میباشد که نمره بالاتر از این حد سلامت سازمانی در این بعد را نشان میدهد.
روحیه: به حاظ عملی این بعد بوسیله ۱۰ سؤال ابزار اندازه گیری سلامت سازمانی مورد سنجش قرار گرفت . حد متوسط در این پرسشنامه ۲٫۵ میباشد که نمره بالاتر از این حد سلامت سازمانی در این بعد را نشان میدهد.
حمایت منابع:به لحاظ عملی این بعد بوسیله ۵ سؤال ابزار اندازه گیری سلامت سازمانی مورد سنجش قرار گرفت .حد متوسط در این پرسشنامه ۲٫۵ میباشدکه بالاتر از این حد سلامت سازمانی را در این بعد را نشان میدهد.
ساختدهی:به لحاظ عملی این بعد بوسیله ۵ سؤال ابزار اندازه گیری سلامت سازمانی مورد سنجش قرار گرفت. حد متوسط در این پرسشنامه ۲٫۵ میباشد که نمره بالاتر از این حد سلامت سازمانی در این بعدرا نشان میدهد.
ملاحظه گری: به لحاظ عملی این بعد بوسیله ۶ سؤال ابزار اندازه گیری سلامت سازمانی مورد سنجش قرار گرفت. حد متوسط در این پرسشنامه ۲٫۵ میباش
د که نمره بالاتر از این حد سلامت سازمانی در این بعدرا نشان میدهد.
نفوذ مدیر: به لحاظ عملی این بعد بوسیله ۵ سؤال ابزار اندازه گیری سلامت سازمانی مورد سنجش قرار گرفت. حد متوسط در این پرسشنامه ۲٫۵ میباشد که نمره بالاتر از این حد سلامت سازمانی در این بعدرا نشان میدهد.
یگانگی نهادی: به لحاظ عملی این بعد بوسیله ۴ سؤال ابزار اندازه گیری سلامت سازمانی مورد سنجش قرار گرفت. حد متوسط در این پرسشنامه ۲٫۵ میباشد که نمره بالاتر از این حد سلامت سازمانی در این بعدرا نشان میدهد.
خلاقیت و نوآوری: از لحاظ عملی نمره ای که فرد از ۵۰ ماده آزمون خلاقیت و نوآوری رندسیپ بدست می آورد میزان خلاقیت و نوآوری خودرا نشان میدهد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
قسمت اول :بیان نظری تحقیق
۲-۱- مفهوم سلامت[۱۱]:
سلامت به معنای فقدان بیماری ونارسایی در یک ارگانیسم (موجود زنده) است، بروز یک بیماری جدی ممکن است به آسیب دیدگی جبران ناپذیری در ارگانیسم و یا حتی به مرگ آن منتهی شود. از سوی دیگر فارغ بودن از بیماری نیز بدان معنا نیست که ارگانیسم بهینه عمل می کند ،زیرا که ارگانیسم ممکن است سالم باشد ولی به وظیفه و کارکردهای خویش عمل نکند. از این رو قلمروهای پزشکی و بهداشتی روانی مفهوم سلامت کامل یا سلامت مثبت مورد توجه قرار گرفته است.
در حالت سلامت مثبت، ارگانیسم ضمن انجام وظیفه به رشد و شکوفایی خود ادامه می دهد. قریب به این مفهوم خودیابی (تحقق ذات) است که در روان درمانی و آموزش روابط انسانی بدان اشاره می شود. به زعم مزلو(۱۹۵۴)[۱۲] خودیابی میل رسیدن به حد کمالی است که شخص شکوفا شده، فعلیت می یابد .هر دو مفهوم سلامت مثبت و خودیابی، جذابیت ویژه ای در قلمرو علوم رفتاری پیدا کرده ا ند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است