بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدری شکلاثر فاصله کاشت و سطوح مختلف …

۳-۶- مواد گیاهی مورد استفاده ۴۳
۳-۷- مشخصات واحدهای آزمایشی ۴۳
۳-۸- عملیات کاشت ۴۳
۳-۸-۱- ایجاد تراکم مناسب…………………….………………………………………………… ۴۳
۳-۸-۱-۱- عملیات واکاری ۴۴
۳-۸-۲- نحوه آبیاری……………………………………………………………………………….. ۴۴
۳-۹- عملیات برداشت ۴۵
۳-۱۰- عملیات آزمایشگاهی ۴۵
۳-۱۰-۱- اندازه‌گیری پارامترهای رشدی…………………………………………………………. ۴۵
۳-۱۰-۲- استخراج اسانس………………………………………………………………………….. ۴۶
۳-۱۰-۳- رطوبت‌گیری اسانس‌ها………………………………………………………………….. ۴۶
۳-۱۱- آنالیز اسانس ۴۶
۳-۱۱-۱- مشخصات دستگاه‌های مورد استفاده……………………………………………………. ۴۷
۳-۱۱-۱-۱- مشخصات دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) 47
۳-۱۱-۱-۲- مشخصات دستگاه کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC-MS) 47
۳-۱۲- محاسبات آماری ۴۸
۴-۱-نتایج ۵۰
۴-۱-۱-وزن تر و خشک بوته……………………………………………… ۵۱
۴-۱-۲-قطر بوته………………………………………………………….. ۵۲
۴-۱-۳-ارتفاع بوته………………………………………………………… ۵۲
۴-۱-۴-طول میانگره……………………………………………………….. ۵۳
۴-۱-۵-بازدهی اسانس……………………………………………………… ۵۳
۴-۱-۶-اجزای تشکیل دهنده اسانس………..………………………………….. ۵۴
۴-۲-بحث و نتیجه گیری ……….………….۶۴
۴-۲-۱-پارامتر‌های رشدی…………………………………………………… ۶۴
۴-۲-۲-بازدهی اسانس…………………………………………………… ۶۵
۴-۲-۳-اجزای تشکیل دهنده اسانس………………………………………… ۶۷
۴-۳-پیشنهادها ۷۰
فهرست منابع ۷۱
فصل اول
مقدمه و اهداف

    1. مقدمه