بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۱۳

اکتبر 7, 2020 0 Comments

تبصره۲: انتخاب مدیرعامل بانک به عنوان رییس هیئت مدیره توسط هیئت مدیره منوط به تصویب سه چهارم اعضای مجمع عمومی خواهد بود.
تبصره۳: هیئت مدیره می تواند رییس و نایب رییس هیئت مدیره خود را از سمتهای مذکور عزل نماید. مشروط بر آنکه در همان جلسه نسبت به انتخاب جایگزین آنان با رعایت شرایط مقرر اقدام نماید.
تبصره۴: هر گاه رییس هیئت مدیره موقتاً نتواند وظایف خود را انجام دهد، وظایف او را نایب رییس هیئت مدیره انجام خواهد داد.
تبصره۵: رییس هیئت مدیره علاوه بر اداره جلسات هیئت مدیره، تعیین دستور جلسات و صدور دستور ابلاغ مصوبات هیئت مدیره را به عهده دارد.
تبصره۶: هیئت مدیره می تواند از میان کارکنان بانک، یک نفر را به عنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب نماید.
ماده ۱۸-وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:
پیشنهاد آئین نامه های اعتباری، مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آئین نامه ها به مجمع عمومی.
تصویب دستورالعمل های داخلی در چارچوب آئین نامه های مصوب.
تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش سالیانه بانک.
تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه و برنامه بانک.
بررسی طرح سازمانی، تشکیلات و شرح وظایف مشاغل بانک و تصویب آن در مراجع ذیصلاح قانونی.
تعیین سیاستهای اعتباری بانک با رعایت ماده (۱۹) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫
ایجاد، انحلال، جابجایی و یا ادغام شعب یا نمایندگیهای بانک در داخل و یا خارج از کشور.
تنظیم خلاصه صورت داراییها و بدهی های بانک هر شش ماه یکبار و تسلیم آن به بازرس (حسابرس قانونی)
پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده بانک.
اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و ابزارها و اسناد مالی.
به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها.
صدور دستور خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره:فروش اموال غیرمنقول بانک با تصویب مجمع عمومی بانک امکان پذیر است.
تحصیل وام و اعتبار از دولت و موسسات مالی، اعتباری و بانکی، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها با رعایت مقررات مربوط.
پیشنهاد در خصوص مطالبات مشکوک الوصول ولاوصول و همچنین تخفیف یا بخشودگی تمام یا قسمتی از اصل و متفرعات مطالبات به مجمع عمومی.
هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
ماده ۱۹-وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر ا ست:
نمایندگی بانک در برابر سایر اشخاص، ادارات، سازمانها، نهادها، موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی، تعاونی و خصوصی.
افتتاح انواع حساب نزد بانکها و موسسات در داخل و خارج از کشور و استفاده از آن به نام بانک.
انعقاد هر نوع قرارداد راجع به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار و تبدیل، فسخ، اقاله، ابطال، واگذاری و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هر گونه شرایط در حدود موضوع فعالیت بانک.
وصول مطالبات و پرداخت دیون بانک.
اجاره و استیجار و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضای صدور اجرائیه و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره یا اجرای آن.
رهن گذاردن اموال بانک اعم از اموال منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً.
طرح، اقامه، تعقیب و دفاع از هر گونه دعوی و یا انصراف از آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و در کلیه دادگاه ها و مراجع و در کلیه مراحل اعم از مراحل بدوی، تجدیدنظر فرجامی با حق مصالحه و سازش، تأمین خواسته، دستور موقت، تأمین دلیل، اعتراض به رأی صادره در کلیه مراحل، اعاده دادرسی، واخواست اوراق تجاری، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با اختیار صلح یا بدون آن و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، دعوی خسارت، استرداد دادخواست یا دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، دعوی اعسار، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها و کلیه مراجع، اعطای مهلت برای دریافت مطالبات بانک، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به به نفع بانک در دادگاهها، ادارات و دوایر ثبت اسناد و املاک، تعیین نماینده یا وکیل با حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً، تعیین میزان حق الوکاله وکیل یا نماینده.
تبصره:  حق مصالحه و سازش نسبت به دعوی و یا ارجاع آن به داوری منوط به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره بانک و با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
قبول تعهد، ظهرنویسی و قبولی پرداخت.
نصب و عزل مأموران و کارکنان بانک و تعیین شغل، ترفیع، تنبیه و اجرای سایر شرایط استخدامی در چارچوب مقررات استخدامی و اداری بانک.
صدور دستور اجرای کلیه تصمیمات مجمع و هیئت مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
ارایه پیشنهادهای لازم به هیئت مدیره و ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید.
صدور بخشنامه در چارچوب مقررات.
موافقت با مأموریت و انتقال کارکنان بانک به سایر دستگاه ها، موسسات و شرکت ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
مدیر عامل می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به یک یا چند نفر از مسئولان یا کارکنان بانک تفویض نماید.
ماده ۲۰-رییس هیئت مدیره و مدیر عامل و سایر اعضای موظف هیئت مدیره در مدت تصدی خود نمی توانند هیچگونه فعالیت بازرگانی یا شغل دیگری داشته باشند.
ماده ۲۱-مجمع عمومی بانک در هر سال حسابرس بانک را برای مدت یکسال به سمت بازرس قانونی انتخاب می نماید. عزل یا تجدید انتخاب بازرسان قانونی با مجمع عمومی است.
ماده ۲۲-وظایف بازرسان قانونی به شرح زیر می باشد:
نظارت بر اجرای مقررات اساسنامه و آئین نامه بانک و سایر مقررات مربوط.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است