بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۱۸

اکتبر 7, 2020 0 Comments

۴

وفادارسازی مشتری

شاخص وفاداری شناختی

۴

شاخص وفاداری اثرگذار

۴

شاخص وفاداری ارادی (نیت)

۴

شاخص وفاداری رفتاری

۴

 
۳-۷ روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
الف) روایی: پس از تدوین پرسشنامه به تعیین روایی[۶۰] آن پرداخته ایم. «مقصوداز روایی این است که وسیله اندازه گیری بتواند همان چیزی را اندازه بگیرد که برای آن ساخته شده است و نه چیز دیگر را».
روایی از واژه “روا” به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری ، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد . اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و نا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و نارسا سازد . روایی در اصل به صحت و درستی اندازه گیری تحقیق می پردازد (خاکی، ۱۳۸۸، ۲۸۸).
برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی[۶۱] استفاده شد . بدین ترتیب که جهت تأیید میزان روایی ابزار گرداوری اطلاعات یعنی پرسشنامه ها، به دلیل نبود پرسشنامه استاندارد مطابق با مدل استفاده شده تحقیق، محقق با در نظر گرفتن تعاریف عملیاتی واژه ها در انتهای فصل اول و بررسی پرسشنامه های موجود در کتب و مجلات علمی مانند کتاب پژوهشنامه مدیریت دکتر مقیمی و رمضان، برای هر متغیر و شاخص های زیر مجموعه آن سؤالاتی طراحی کرده است و پس از انجام اصلاحات بعمل آمده زیر نظر اساتید محترم راهنما و مشاور و تنی چند از اساتید محترم گروه، روایی سؤالات پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.
ب) پایایی: در عرف افراد معتبر کسانی هستند که رفتارشان همسان، قابل اعتماد و قابل پیش بینی است یعنی فردا یا هفته بعد انجام خواهند داد به آنچه که امروز می دهند و آنچه که هفته پیش انجام داده اند، همسان است می گوییم آنان افرادی پایا و با ثبات هستند.
جهت تشخیص پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده می کنیم. بر اساس این روش اگر ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه بزرگتر از ۷/۰ باشد، پرسشنامه از پایایی قابل قبول و بالایی برخوردار است. ضریب آلفا برای متغیرهای پرسشنامه این تحقیق برای حجم نمونه کم (۳۰ پرسشنامه) در جدول صفحه بعد آمده است:
جدول (۳-۳) میزان پایایی ابعاد متغیر های تحقیق

ابعاد متغیر سؤالات مربوطه ضریب آلفای کرونباخ
برنامه ریزی و تمرکز ۱ تا ۴ ۸۵۲/۰
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.