متن کامل – بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۱۹

اکتبر 7, 2020 0 Comments

جمع آوری اطلاعات

۵ تا ۸

۷۴۷/۰

تجزیه و تحلیل بازار

۹ تا ۱۲

۸۵۲/۰

ارتباطات

۱۳ تا ۱۶

۸۴۵/۰

هوشمندی رقابتی

۱ تا ۱۶

۹۴۴/۰

وفاداری مشتریان

۱۷ تا ۳۲

۹۳۸/۰

کل سوالات پرسشنامه

۱ تا ۳۲

۹۴۷/۰

با توجه به مقادیر ضریب آلفا مشاهده می کنیم که پرسشنامه این تحقیق از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
۳-۸ نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه
بعد از اینکه دادهها از نمونههای جامعه آماری جمع آوری شد، مرحله بعدی آن است که دادهها جهت آزمون فرضیهها تحلیل شود. اما قبل از اینکه بتوانیم این کار را انجام دهیم چند گام مقدماتی مورد نیاز است که باید تکمیل شود که شامل : آماده سازی دادهها برای تحلیل، درک دادهها ، آزمون برازش دادهها و آزمون فرضیه.
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. آمار توصیفی (پارامترهای مرکزی و پراکندگی ازقبیل: میانگین، ماکزیمم ، می‌نی‌مم ، جداول فراوانی ، نمودارها، انحراف استاندارد و واریانس) برای متغیرهای جمعیت شناختی و آمار استنباطی (جهت تجزیه وتحلیل داده از آزمون های کولموگرف – اسمیرنوف (k-s) جهت تجانس واریانس بین داده ها و از رگرسیون خطی ساده برای سنجش تأثیر متغیر ها استفاده شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه
یک پژوهش جهت بررسی و توصیف ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان از روش های موجود در آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، در صد فراوانی، درصد فراوانی تجمعی و میانگین استفاده میگردد. بنابراین هدف آمار محاسبه پارامترهای جامعه با استفاده از سرشماری تمامی عناصر جامعه است.
در آمار استنباطی یا پژوهشگر با استفاده مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه کرده و سپس با کمک تخمین و یا آزمون فرض آماری، آماره ها را به پارامترهای جامعه تعمیم می دهد.برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی استفاده می شود.در یک مقاله پژوهشی یا یک پایان نامه باید سوال پژوهش یا فرضیه پژوهش مطرح شود. اگر تحقیق از نوع سوالی و صرفا حاوی پرسش درباره پارامتر باشد، برای پاسخ به سوالات از تخمین آماری استفاده می شود و اگر حاوی فرضیه ها بوده و از مرحله سوال گذر کرده باشد، آزمون فرضیه ها و فنون آماری آن به کار می رود.
هر نوع تخمین یا آزمون فرض آماری با تعیین صحیح آماره پژوهش شروع می شود. سپس باید توزیع آماره مشخص شود. براساس توزیع آماره آزمون با استفاده از داده های بدست آمده از نمونه محاسبه شده آماره آزمون محاسبه می شود. سپس مقدار بحرانی با توجه به سطح خطا و نوع توزیع از جداول مندرج در پیوست های کتاب آماری محاسبه می شود. در نهایت با مقایسه آماره محاسبه شده و مقدار بحرانی سوال یا فرضیه تحقیق بررسی و نتایج تحلیل می شود.
۴-۲ آمار توصیفی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.