بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان- قسمت ۴۹

اکتبر 7, 2020 0 Comments

با توجه به نتایج جدول فوق، به علت کوچکتر بودن سطح معناداری آزمون از مقدار ۰۵/۰، فرض Hمبنی بر تاثیر مثبت و معنادار داشتن ارتباطات بر وفاداری مشتریان تایید می شود.
تاثیر مثبت و معناداری وجود ندارد ۰ ≤ β: Ho
تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد ۰ β ۱H
بر اساس مقادیر ستون B می‌توان معادله رگرسیون این فرضیه را به صورت زیر در نظر گرفت:
x ۳۹۱/۰ + ۱۸۰/۲ = ŷ. در جدول فوق، ستون ضرایب استاندارد شده بتا نشان می دهد که ارتباطات دارای اثر مثبت و مستقیم بر وفاداری مشتریان می‌باشد، یعنی به ازای یک واحد تغییر در این متغیر، ۴۶۲/۰ واحد تغییر در متغیر وفاداری مشتریان ایجاد می‌شود. یا به عبارت دیگر به ازای یک واحد افزایش در این متغیر، ۴۶۲/۰ واحد افزایش در متغیر وفاداری مشتریان ایجاد می‌شود. به استناد نتایج فوق می توان گفت: ارتباطات بر وفاداری مشتریان شعب بانک توسعه تعاون استان همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
نتیجه گیری، مرحله نهایی کار عملی تحقیق است. این مرحله به چند دلیل حائز اهمیت خاص است. همه نتایج تحقیق در این قسمت مشخص می‌شوند، این قسمت خلاصه ای از یافته ها و ایده های کامل فرآیند علمی تحقیق است و مهمتر از همه اینکه حاصل تحقیق، آن چیزی است که در نتیجه گیری بدست می‌آید. با توجه به این نکات، در نتیجه گیری پس از مرور چارچوب و روند تحقیق، نتایج حاصل از تحقیق ارائه می‌گردد. در نهایت پیشنهادهای قابل ارائه بر اساس شناخت های بدست آمده ارائه می‌گردد. بدین ترتیب می‌توان گفت که در نتیجه گیری تحقیق سه اقدام انجام می‌شود.
مرور چارچوب تحقیق
نتیجه گیری
تدوین پیشنهادات قابل ارائه
۵-۲ خلاصه تحقیق
هدف اصلی تحقیق حاضر ((بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان بانک توسعه تعاون استان همدان)) بوده است. در راستای انجام تحقیق، بعد از مطالعات مقدماتی در مبنای نظری و پژوهشی و استفاده از نظرات اساتید و صاحب نظران به منظور ارائه مفهوم آشنایی از هوشمندی رقابتی و وفاداری مشتریان، فصل دوم تحقیق شکل گرفت . پس از آن به منظور تعیین میزان تأثیر هوشمندی رقابتی بر وفاداری مشتریان، جامعه آماری تعیین و نمونه گیری انجام شد.
سپس پرسشنامه هایی به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات طراحی شد که با توزیع نمونه ای مقدماتی از آن و استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه و استاد ارجمند، از پایایی و روایی آن اطمینان حاصل شد.
به این ترتیب فعالیت میزانی با توزیع پرسشنامه ها در جامعه آماری شروع و به جمع آوری آنها خاتمه یافت در نهایت به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. بدین منظور از نرم افزارهای اس پی اس اس استفاده گردید.
فصل اول مربوط به طرح تحقیق می‌باشد که در آن ضمن بیان و تعریف موضوع به اهمیت و ضرورت موضوع پرداخته شده، اهداف، فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق و همچنین واژه های اساسی به طور کلی بیان شده است.
در فصل دوم مروری به طور فشرده بر ادبیات تحقیق در زمینه تحقیق دارد و ضمن اشاره به مباحث تئوریک مطرح شده در این زمینه، مروری مختصر بر تحقیقات تجربی انجام شده در کشورها که به نوعی به موضوع تحقیق مربوط می‌شوند، عرضه شده است.
در فصل سوم، توضیح تفضیلی درباره روش تحقیق و مدل های مورد استفاده در آزمون فرضیات ارائه می‌کند و اهم روش های گرداوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل و محاسبات انجام شده را نشان می دهد.
در فصل چهارم داده ها و اطلاعات با استفاده از روش ها و مدل ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج ان ارائه می‌گردد.
در فصل پنجم که همین فصل می‌باشد به بررسی نتایج تحقیق پرداخته می‌شود، در این فصل ضمن بیان خلاصه ای از تحقیق، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، پیشنهاد های مربوطه ارائه گردیده است.
۵-۳ یافته های پژوهش
۵-۳-۱ آمار توصیفی
جنسیت
بر اساس نتیجه جدول فراوانی متغیر جنسیت،۲۵۰ نفر (۱/۶۵ درصد) پاسخ دهندگان مرد و ۹۷ نفر (۳/۲۵ درصد) زن هستند. ۳۷ نفر (۶/۹ درصد) هم به این سوال پاسخ نداده اند.
سن
بر اساس نتیجه جدول فراوانی متغیر سن، ۹ نفر (۳/۲ درصد) از پاسخ دهندگان کمتر از ۲۰ سال، ۶۷ نفر (۴/۱۷ درصد) بین ۲۰ تا ۲۵ سال، ۸۲ نفر (۴/۲۱ درصد) بین ۲۵ تا ۳۰ سال، ۷۷ نفر (۱/۲۰ درصد) بین ۳۰ تا ۳۵ سال، ۷۵ نفر (۵/۱۹ درصد) بین ۳۵ تا ۴۰ سال و ۴۶ نفر (۱۲ درصد) هم ۴۰ سال و بالاتر هستند. ۲۸ نفر (۳/۷ درصد) هم به این سوال پاسخ نداده اند.
میزان تحصیلات
بر اساس نتیجه جدول فراوانی متغیر تحصیلات، پس از جمع آوری اطلاعات مشاهده گردید که میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به شرح زیر است: ۴۲ نفر (۹/۱۰ درصد) زیر دیپلم، ۱۰۷ نفر (۹/۲۷ درصد) دارای مدرک دیپلم، ۵۹ نفر (۴/۱۵ درصد) دارای مدرک فوق دیپلم، ۱۱۶ نفر (۲/۳۰ درصد) دارای مدرک لیسانس و ۲۹ نفر (۶/۷ درصد) هم دارای مدرک فوق لیسانس و بالاتر هستند. ۳۱ نفر (۱/۸ درصد) هم به این سوال پاسخ نداده اند.
متغیر هوشمندی رقابتی
بر اساس نتیجه جدول معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر هوشمندی رقابتی، از نظر پاسخ دهندگان میانگین متغیر هوشمندی رقابتی ۷۵/۳ است که نشان دهنده حدود “زیاد” است. مقدار بدست آمده پراکندگی، یا میزان تغییرات پاسخهای داده شده را نسبت به میانگین (انحراف معیار) برابر ۷۵۷/۰ می باشد. با رده بندی داده های مربوط به این متغیر مشاهده گردید که ۳۷ نفر (۶/۹ درصد) از پاسخگویان میزان هوشمندی رقابتی را کم، ۹۸ نفر (۵/۲۵ درصد) تا حدودی، ۱۸۴ نفر (۹/۴۷ درصد) زیاد و ۶۵ نفر (۹/۱۶ درصد) میزان این متغیر را خیلی زیاد می دانند.
برنامه ریزی و تمرکز
بر اساس نتیجه جدول معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر برنامه ریزی و تمرکز، از نظر پاسخ دهندگان میانگین متغیر برنامه ریزی و تمرکز ۷۰/۳ است که نشان دهنده حدود “زیاد” است. مقدار بدست آمده پراکندگی، یا میزان تغییرات پاسخهای داده شده را نسبت به میانگین (انحراف معیار) برابر ۸۷۹/۰ می باشد. با رده بندی داده های مربوط به این متغیر مشاهده گردید که ۱۰ نفر (۶/۲ درصد) از پاسخگویان میزان برنامه ریزی و تمرکز را خیلی کم، ۳۰ نفر (۸/۷ درصد) کم، ۱۱۱ نفر (۹/۲۸ درصد) تا حدودی، ۱۷۵ نفر (۶/۴۵ درصد) زیاد و ۵۸ نفر (۱/۱۵ درصد) میزان این متغیر را خیلی زیاد می دانند.
جمع آوری اطلاعات
بر اساس نتیجه جدول معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر جمع آوری اطلاعات، از نظر پاسخ دهندگان میانگین متغیر جمع آوری اطلاعات ۸۲/۳ است که نشان دهنده حدود “زیاد” است. مقدار بدست آمده پراکندگی، یا میزان تغییرات پاسخهای داده شده را نسبت به میانگین (انحراف معیار) برابر ۷۷۱/۰ می باشد. با رده بندی داده های مربوط به این متغیر مشاهده گردید که ۲۹ نفر (۶/۷ درصد) از پاسخگویان میزان جمع آوری اطلاعات را کم، ۱۰۹ نفر (۴/۲۸ درصد) تا حدودی، ۱۸۸ نفر (۰/۴۹ درصد) زیاد و ۵۸ نفر (۱/۱۵ درصد) میزان این متغیر را خیلی زیاد می دانند.
تجزیه و تحلیل بازار
بر اساس نتیجه جدول معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر تجزیه و تحلیل بازار، از نظر پاسخ دهندگان میانگین متغیر تجزیه و تحلیل بازار ۷۲/۳ است که نشان دهنده حدود “زیاد” است. مقدار بدست آمده پراکندگی، یا میزان تغییرات پاسخهای داده شده را نسبت به میانگین (انحراف معیار) برابر ۷۹۴/۰ می باشد. با رده بندی داده های مربوط به این متغیر مشاهده گردید که ۳ نفر (۸/۰ درصد) از پاسخگویان میزان تجزیه و تحلیل بازار را خیلی کم، ۳۵ نفر (۱/۹ درصد) کم، ۱۱۷ نفر (۵/۳۰ درصد) تا حدودی، ۱۷۸ نفر (۴/۴۶ درصد) زیاد و ۵۱ نفر (۳/۱۳ درصد) میزان این متغیر را خیلی زیاد می دانند.
ارتباطات
بر اساس نتیجه جدول معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر ارتباطات، از نظر پاسخ دهندگان میانگین متغیر ارتباطات ۷۵/۳ است که نشان دهنده حدود “زیاد” است. مقدار بدست آمده پراکندگی، یا میزان تغییرات پاسخهای داده شده را نسبت به میانگین (انحراف معیار) برابر ۹۰۹/۰ می باشد. با رده بندی داده های مربوط به این متغیر مشاهده گردید که ۹ نفر (۳/۲ درصد) از پاسخگویان میزان ارتباطات را خیلی کم، ۴۲ نفر (۹/۱۰ درصد) کم، ۹۱ نفر (۷/۲۳ درصد) تا حدودی، ۱۷۶ نفر (۸/۴۵ درصد) زیاد و ۶۶ نفر (۲/۱۷ درصد) میزان این متغیر را خیلی زیاد می دانند.
متغیر وفاداری مشتریان
بر اساس نتیجه جدول معیارهای آمار توصیفی مربوط به متغیر وفاداری مشتریان، از نظر پاسخ دهندگان میانگین متغیر وفاداری مشتریان ۶۴/۳ است که نشان دهنده حدود “زیاد” است. مقدار بدست آمده پراکندگی، یا میزان تغییرات پاسخهای داده شده را نسبت به میانگین (انحراف معیار) برابر ۷۶۸/۰ می باشد. با رده بندی داده های مربوط به این متغیر مشاهده گردید که ۵ نفر (۳/۱ درصد) از پاسخگویان میزان وفاداری مشتریان را خیلی کم، ۲۴ نفر (۳/۶ درصد) کم، ۱۳۲ نفر (۴/۳۴ درصد) تا حدودی، ۱۷۲ نفر (۸/۴۴ درصد) زیاد و ۵۱ نفر (۳/۱۳ درصد) میزان این متغیر را خیلی زیاد می دانند.
۵-۳-۲ آمار استنباطی