بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم تقارن …

بررسی رابطه کیفیت سود باعدم تقارن اطلاعاتی

خوبانی

۱۳۸۹

ایران

کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، هیچ تاثیری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندارد

۴

بررسی رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد

نوروش و ابراهیمی کردلر

۱۳۸۷

ایران

در شرکت‌هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت‌هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت‌های سهام، اطلاعات سودهای آینده را بیشتر دربر می‌گیرد

۲ـ ۴ـ خلاصه فصل و نتیجه‌گیری
در این فصل در ابتدا مباحث نظری مرتبط با هموارسازی سود و مدلهای نمایندگی و انواع آنها و در ادامه تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه به همراه تعدادی از تحقیقات انجام شده در زمینه عدم تقارن اطلاعاتی ارائه گردیده است. در ادامه به طور خلاصه به جمع بندی مباحث مطروحه فوق می‌پردازیم:
استاندارد مفاهیم حسابداری مالی شماره یک بر اساس این فرض قرار دارد که سود حسابداری معیار مناسبی از عملکرد شرکت است و می‌توان برای پیش‌بینی جریانهای نقدی آینده از آن استفاده کرد. اگر سرمایه بکار گرفته شده در شرکت در سالهای پیاپی ثابت بماند، در این حالت می‌توان برای تعیین کارآیی از عدد سود استفاده کرد و می‌توان سودهای جاری را با سودهای گذشته مقایسه کرد.
برای تهیه گزارشهای مالی به روش نوین، سود به عنوان شاخصی از عملکرد شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد. سودهای گذشته و الگوهای تقسیم سود پیش فرض، نقش مهمی را در اطلاعات فراهم شده بوسیله تغییر در سیاست تقسیم سود ایفا می‌کنند. هدفهای اصلی گزارشگری سود عبارتند از
الف ـ استفاده از سود به عنوان معیار سنجش کارایی مدیریت
ب ـ استفاده از هدفهای سود تاریخی برای پیش‌بینی آینده شرکت و یا سود قابل تقسیم در آینده و
ج ـ استفاده از سود به عنوان معیاری برای سنجش میزان موفقیتهای شرکت در تحقق اهداف خود.
الگوهای مربوط به پرداخت سود زمانی اهمیت پیدا می‌کند که، شرکتها برای بار اول کاهش در سود یا توقف پرداخت سود را تجربه می‌کنند. با کاهش سود انتظار میانگین بازده منفی سهام وجود دارد، زیرا بازار برای الگوهای تاریخی درآمد و پرداخت سود شرکتها ارزش قایل است. واکنش بازار زمانی به حداکثر می‌رسد که شرکت با زیان مواجه شود و به همین دلیل الگوهای پرداختی سود خود را تغییر دهد. این مکانیزم بازار دارای دو اثر می‌باشد:
الف ـ افزایش محتوای اطلاعاتی سودهای تقسیمی هنگام مواجه شدن با مشکلات درآمدی یا زیان یا به طور عام، کیفیت پایین درآمدها، در این حالت سرمایه‌گذاران با توجه به انتظاراتشان از درآمدهای آینده، بیشتر به شرکتهایی اعتماد می‌کنند که نسبت به شرکت‌های زیان ده، دارای سود تقسیمی هستند و
ب ـ ارتباط بین الگوهای درآمدی و سودهای تقسیمی با قابلیت اتکای زیان همان طور که قبلا گفته شد، توسط بازار تعیین می‌شود. الگوهاید ایجاد شده قابلیت اتکای زیان را ، در مرحله‌ای که سرمایه‌گذاران با توجه به انتظاراتشان از درآمدهای آینده، اطمینان کمتری به شرکت‌های زیان‌ده پیدا می‌کنند، از بین می‌برد. با اعلام کاهش یا توقف در سود تقسیمی، نوسانات بازده سهام در شرکتهای تازه تاسیس نسبت به شرکتهای قدیمی‌تر بیشتر است. با استفاده از یک تجزیه و تحلیل مقطعی می‌توان دریافت که، حتی با در نظر گرفتن جنبه‌های اطلاعاتی و رشد شرکت و همچنین جنبه‌های کنترلی مربوط به اهمیت سودهای تقسیمی کاهش یافته، تغییر در الگوهای تاریخی درآمدی و سود تقسیمی، به عنوان یک محدودیت مطرح می‌شود. زمانی که زیانها و کاهش در سودهای تقسیمی با هم رخ دهند، سرمایه‌گذاران اقدام به ارزش‌گذاری الگوهای تاریخی درآمدی و سود تقسیمی می‌کنند. شرکتهایی که برای بار اول متحمل زیان می‌شوند، از الگوهای تاریخی درآمدی و سود تقسیمی پیروی می‌کنند، بنابراین مجبور هستند که تغییرات نامساعد در سیاستهای تقسیم سودشان را اعلام کنند.
بنا به پژوهش های خارج از کشور، اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه به وسیله دو سازو کار اصلی بیان می گردد :اول اینکه در شرایط رقابت کامل، عدم تقارن اطلاعاتی، تنها به علت کیفیت اطلاعات متفاوت در بین سرمایه گذاران بر هزینه سرمایه تاثیر می‌گذارد. همچنین، در این بازار با فرض نامحدود بودن تعداد سهامداران و افقی بودن منحنی تقاضا برای هر شرکت، سهامداران با هر درجه‌ای از اطلاعات درباره شرکت، بدون اثر گذاشتن بر روی قیمت می‌توانند به خرید و فروش اقدام نمایند؛ دوم اینکه در شرایط رقابت ناقص، عدم تقارن اطلاعاتی به عرضه نقدینگی منجر می‌گردد که این موضوع بر هزینه سرمایه تاثیر می‌گذارد. در این بازار، با فرض محدود بودن تعداد سهامداران و منفی بودن شیب تقاضا، هر سهامداری بر قیمت سهام شرکت اثر می‌گذارد. این امر تمایل سهامداران را به انجام معامله کاهش داده، موجب افزایش هزینه سرمایه می‌گردد. شرکتها به دنبال یکنواختی رویه‌های پرداخت سود برای افزایش کیفیت و اثربخشی اطلاعات هستند. مدیران تمایل به یکنواختی سیاستهای پرداخت سود تاریخی دارند اما، تمایلی به کاهش سودهای تقسیمی ندارند، به نحوی که این بی‌میلی ریشه در سیاست‌های پرداختی گذشته دارد. هنگامی که شرکت‌ها با زیان یا کاهش درآمد مواجه هستند، الگوهای بلند مدت سودهای تاریخی و تقسیم سود اطلاعات مربوط به تقسیم سود صرف نظر از سودهای آینده را تقویت کرده و نقش شناسایی سودهای قانونی در تصمیم گیریهای مربوط به سیاست تقسیم سود را افزایش می‌دهند.
در فصل های آینده به بررسی فرضیات مطرح شده براساس مبانی نظری تحقیق، با توجه به داده های گردآوری شده می پردازیم.
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
این تحقیق، تحقیقی کاربردی میباشد. در این تحقیق برای تایید یا رد فرضیههای مطروحه از اطلاعات واقعی موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است و سپس با استفاده از اطلاعات جمعآوری شده و از

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

طریق روشهای آماری، فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار گرفتهاند.
تحقیق را می توان یک فعالیت سیستماتیک تعریف کرد که به کشف و پروراندن مجموعه ای از دانش سازمان یافته معطوف است. به عبارتی دیگر تحقیق عبارت است از: تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و سیستماتیک مشاهدات کنترل شده که ممکن است به پروراندن قوانین کلی، اصول یا نظریه هایی بیانجامد و منجر به پیش بینی یا احتمالاً کنترل نهایی رویدادها شود. شناخت علمی، شناختی است که هم با استدلال و هم با تجربه (مشاهده) قابل اثبات میباشد. اعتبار منطقی و تایید تجربی ملاکهایی هستند که در ارزیابی ادعاهای علمی به کار گرفته می شوند. این ملاکها در قالب فعالیتهای تحقیقاتی، در مجرای فرایند تحقیق گنجانده میشوند.
هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. تحقیق علمی تنها تفکر و تامل درباره واقعیتی که قبلاً مشاهده شده است نیست بلکه بیشتر کشف واقعیتی است که هنوز پنهان است یا درست مشاهده نشده است یا هرگز کسی آن را ندیده است یا اصلاً وجود آن به خاطر هیچ کس خطور نکرده است.
برای انجام تحقیقات علمی رویه مشخص و معینی بر اساس متدولوژی علمی وجود دارد که رعایت آن ضروری است.
برای تحقیق حاضر نیز مراحل اصلی تحقیق بدین شرح در نظر گرفته شده است:
۱- طرح مساله
۲- تهیه و تنظیم فرضیه