بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) …

اکتبر 28, 2020 0 Comments

۳- جمع آوری اطلاعات
۴- طبقه بندی اطلاعات
۵- مطالعه اطلاعات و تشخیص روابط موجود
۶- تعیین اعتبار و نقد فرضیه ها
۷- تهیه گزارش تحقیق.
برجسته ترین ویژگی فرایند تحقیق طبیعت چرخشی آن است. تحقیق معمولا با یک مساله شروع می شود و به یک کلیت تجربی_ آزمایشی ختم می گردد.
۳-۲- فرضیه تحقیق
فرضیه عبارتست از حدس و گمانی اندیشمندانه درباره ماهیت و چگونگی روابط بین پدیدهها، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می کند. باید در نظر داشت فرضیه صرفاً یک حدس و گمان است یعنی درست یا غلط بودن آن باید به بوته آزمایش گذاشته شود.
به عبارت دیگر فرضیه ثمره کاوش و تجسس چالشگرانه در حاصل اندیشه پیشیینیان است که زیرساخت نظری یک حوزه از علم را پی ریزی کردهاند.
بیان مسأله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را در بر ندارد از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسأله مطرح کنیم مسأله به گونه ای بزرگ میشود که تدبیر و هدایت آن امکان پذیر نیست، بنابراین مسأله هرگز بصورت عملی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیههایی تبدیل شود. رابطه فرضیه با تحقیق مثل رابطه راه با مسافرت است. هر چه راه و جاده هموارتر و مطمئنتر باشد، مسافرت راحتتر و بیخطرتر میشود، بنابراین در تحقیقی که فاقد فرضیه باشد محقق سرگردان و بلاتکلیف است. فرضیه جمله ای (موضوعی) است که از طر یق تجربی ابطال پذیر باشد. فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به عبارت دیگر راه حل مسأله است که هم موجب استنتاج می شود و هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می کند و میتوان گفت که پژوهش و تحقیق را بدون فرضیه نمیتوان شروع کرد. داشتن یک پرسش برای آغاز کار پژوهشی کافی نیست. پژوهش عملا با فرضیه آغاز می شود و نه ضرورتا با طرح یک سوال . پرسش یک تردید است و تردید حرکت را از انسان می گیرد، این پاسخ احتمالی است که انگیزه حرکت است و انسان را وادار می کند که از خواب تردید بیدار شود. فرضیه یک نورافکن بسیار قوی است که پژوهشگر جلوی پای خود روشن می کند.
۳-۳- ویژگیهای فرضیه
تدوین فرضیه با توجه به ویژگیهای زیر صورت می گیرد:
۱- فرضیه باید قدرت تبیین حقایق را داشته باشد.
۲- فرضیه باید بتواند پاسخ مساله تحقیق را بدهد.
۳- فرضیه باید شفاف، ساده و قابل فهم باشد.
۴- فرضیه باید قابل آزمون باشد.
۵- فرضیه باید بصورت جمله خبری ارائه شود و مثبت باشد.
۶- معمولاً در فرضیهها از بکار بردن واژههای تخصصی و خیلی خاص امتناع شود و در صورت کاربرد توضیح داده شود.
۳-۴- فرضیههای مربوط به تحقیق
فرضیات این تحقیق به شرح زیر است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

  1. میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکتهایی با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین، شدیدتر است.
  2. هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهایی با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر، بیشتر است.
  3. هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهایی با نوسان سود بالا، نسبت داراییهای مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین، بیشتر است.
  4. شرکتهای دارای سرمایهگذاران کوتاهمدت (دارای گردش سهام بالاتر)، شاهد هموارسازی سود تقسیمی بالاتری هستند.
  5. مدیران شرکتهایی که در صنایع دارای رقابت شدید قرار گرفتهاند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند (افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش در هموارسازی سود تقسیمی میگردد).
  6. مدیران شرکتهایی که در صنایع با نوسان بازده شدید قرار دارند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند.

۳-۵- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق
قلمرو تحقیق در سه بعد زمان، مکان و موضوع تحقیق به شرح زیر می باشد:
۳-۵-۱- قلمرو زمانی
دوره زمانی تحقیق بین سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ میباشد.
۳-۵-۲- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شامل بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های پذیرفته شده در آن میباشد.
۳-۵-۳- قلمرو موضوعی تحقیق
بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدلهای نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) و تاثیر صنعت در هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قلمرو موضوعی تحقیق میباشد.
۳-۶- روش و ابزار گردآوری دادهها
اطلاعات مهمترین رکن هر تحقیق تجربی است، چرا که تمام نتایج تحقیقات تجربی بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات صورت می گیرد. مهمترین نکتهای که در جمعآوری اطلاعات باید مورد توجه واقع شود درک اطلاعات مربوط و مورد نیاز است که خود مولود درک دقیق مساله و مشکلی است که ما در صدد یافتن پاسخ مناسب برای آن هستیم.