بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) و …

اکتبر 28, 2020 0 Comments

به عبارت صریح تر آنچه مهم است نوع و کیفیت اطلاعات است نه میزان آن. چه بسیار اتفاق می افتد که در مرحله بررسی اطلاعات ضرورت تجدید نظر در اطلاعات و یا کمبود و فقدان اطلاعات مفید احساس می شود. با این استدلال می توان حکم داد که کمیت و کیفیت اطلاعات لازم، به عمق تحقیق و خواسته های مدل مورد نظر منوط و متکی می باشد.
بخشی از تحقیق که برای تدوین مبانی نظری بوده است از طریق روش کتابخانه ای یعنی مطالعه کتب، مقالات و پایان نامهها انجام گرفته است.
بخشی نیز که در ارتباط با متغیرها می باشد از طریق روش میدانی یعنی استفاده از لوح فشرده و نرم افزارهای موجود استخراج شده است. منبع مورد استفاده برای جمع آوری داده های مورد نیاز، صورتهای مالی شرکتها بوده است. دادههای جمعآوری شده از طریق نرم افزار Excel اصلاح و طبقه بندی شده و تجزیه و تحلیل نهایی نیز به کمک نرم افزار Eviewsانجام می گیرد.
اطاعات صورتهای مالی نیز از طریق پایگاههای زیر تامین میگردد:
۱) نرم افزار اطاعاتی تدبیر پرداز و رهاورد نوین
۲) صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس که نزد کتابخانه سازمان بورس تهران موجود است.
۳) بانک اطلاعاتی جامع شرکتهای پذیرفته شده در بورس (سایت اینترنتی سازمان بورس تهران)
۳-۷- نمونه آماری
نمونه، بخشی (یا زیر مجموعهای) از جامعه (یا مجموع مرجع) است. به بیان دیگر، نمونه، مجموعه اندازههایی از جامعه آماری است که عملا در جریان تحقیق گردآوری میشود و فرآیند یک تحقیق را میتوان تلاش برای درک رفتار جامعه که بر پایه اطلاعات بدست آمده از نمونه صورت میگیرد، دانست. زیرا جمعآوری اطلاعات برای کل جامعه آماری مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی میباشد. همچنین در بعضی موارد نیز جمعآوری اطلاعات از کل جامعه غیرمنطقی میباشد. لذا ناچار به استخراج نمونه میباشیم و از سویی میدانیم که نمونهگیری موجب کاهش قطعیت و اطمینان نتایج بدست آمده میشود. اصولا عواملی نظیر ماهیت تحقیق، توزیع جامعه و مقدار فاصله اطمینان بر روی حجم نمونه موثر میباشند و باید در هنگام انتخاب نمونه آماری به این عوامل توجه داشت تا بتوان خصوصیات جامعه آماری را با استفاده از نتایج نمونه آماری برآورد نمود.
۳-۷-۱- تعیین حجم نمونه مناسب
برای تعیین نمونه مورد مطالعه، شرکتهایی از جامعه آماری یاد شده انتخاب شدهاند که:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

  1. با قید محدودیتهای زیر برای جامعه آماری و تعدیل آن،نمونه آماریمشخص میگردد. نمونه انتخابی این تحقیق شامل شرکتهایی میشود که دارای شرایط زیر باشند:

۱) اطلاعات مالی شرکت برای دوره زمانی تحقیق یعنی سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ موجود باشد.
۲) سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
۳) شرکتهایی که حداکثر تا تاریخ ۱/۱/۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشند (یعنی قبل از سال ۱۳۸۳ در بورس پذیرفته شده باشند) و نام شرکت در دوره مورد بررسی از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حذف نشده باشد.
۴) در دوره مورد بررسی تغییر دوره مالی نداده باشند.
۵) عدم شمول موسسات مالی، بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری و .. به دلیل ماهیت خاص فعالیت آنها.
۶) حداقل تعداد ۱۰ شرکت فعال در طبقه صنعت مورد نظر وجود داشته باشد.
بر این اساس و پس از اعمال محدودیتهای فوق تعداد ۷۵۰ شرکت- سال در دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ شرایط فوق را دارا بوده و با توجه به این امر نمونهگیری انجام نگردیده و تمامی شرکتها جهت بررسی انتخاب شدهاند.
جدول ۳-۱- تعداد شرکتهای حاضر در تحقیق

شــــــــرح تعداد شرکتهای مشمول محدودیت تعداد نمونه باقی مانده
تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ۴۷۵
محدودیتها: