بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و …

اکتبر 28, 2020 0 Comments

شرکتهای پذیرفته شده بعد از سال ۱۳۸۳

۹۷

۳۷۸

شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری مالی و بیمه

۱۳

۳۶۵

شرکتهای حاضر در بخشهای صنایعی که حداقل ۱۰ شرکت فعال در دوره تحقیق داشته باشد

۱۵۳

۲۱۲

سال مالی متفاوت

۸۶

۱۲۶

شرکتهای فاقد اطلاعات مورد نیاز (اطلاعات ناقص) در حداقل یک سال از دوره تحقیق

۵۱

۷۵

۳-۸- روش تحقیق
یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی)، تحقیق همبستگی است. دراین نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد.
پس از جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق برای نمونه های انتخابی، اقدام به آزمون فرضیات تحقیق می کنیم. آزمون فرضیات تحقیق از طریق مدلها و فرمولها انجام می شود.
روش این تحقیق از نوع همبستگی میباشد. در روش همبستگی اثر متغییرهای مستقل بر متغییر وابسته اندازه گیری می شود. به عبارت دیگر آیا رابطه ای میان دو یا چند متغیر کمی وجود دارد و اگر دارد اندازه و حد آن چقدر است؟
۳-۹- متغیرهای مورد مطالعه
۳-۹-۱- متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار میگیرد. متغیر وابسته این تحقیق هموارسازی سود تقسیمی است. برای سنجش میزان هموارسازی سود تقسیمی از دو مدل رایج در این زمینه به شرح زیر استفاده شده است.
۳-۹-۱-۱٫ مدل اصلاح جزئی لینتنر[۳۳]
لینتنر (۱۹۵۶) در تحقیقات خود به این نتیجه دست یافت که مدیران شرکتها بر این باورند که سهامداران خواستار جریان ثابت و بدون نوسان شدید سود تقسیمی هستند. در نتیجه شرکتها تمایل دارند که سالانه تغیرات اندکی را در نسبت سود تقسیمی خود داشته باشند تا اینکه شاهد تغییرات شدید در سود تقسیمی خود باشند. نحوه سنجش میزان هموارسازی سود تقسیمی در این مدل که سرعت اصلاح[۳۴] (SOA) نامیده میشود، با استفاده از مدل زیر مورد سنجش قرار میگیرد:
که در آن:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است