بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و …

اکتبر 28, 2020 0 Comments

: میزان تغییرات در سود تقسیمی نسبت به دوره ماقبل (سال پیشین)
: سود تقسیمی سال پیشین
: سود خالص هر سهم
در مدل فوق میزان هموارسازی سود تقسیمی (SOA) بر اساس ضریب بتای تخمینی در منفی یک () در نظر گرفته میشود. هر چه مقدار بدست آمده بزرگتر باشد، بیانگر هموارسازی کمتری است.
۳-۹-۱-۲٫ مدل مبتنی بر نسبت سود تقسیمی هدف[۳۵]
در این مدل که توسط لیری و میشلی (۲۰۱۱) مطرح شد، از یک نسبت سود تقسیمی هدف استفاده میشود. نحوه سنجش هموارسازی سود تقسیمی به شرح زیر است:
که در آن:
در این مدلها:
: میزان تغییرات در سود تقسیمی نسبت به دوره ماقبل (سال پیشین)
: سود تقسیمی سال پیشین
: سود خالص هر سهم
: میزان انحراف در سود تقسیمی نسبت به سال قبل.
: نسبت سود تقسیمی هدف که بر اساس میانه[۳۶] نسبت سود تقسیمی شرکت در طول دوره مورد رسیدگی محاسبه میشود. منظور از نسبت سود تقسیمی، نسبت سود تقسیم شده به سود خالص میباشد.
در مدل فوق میزان هموارسازی سود تقسیمی بر اساس ضریب بتای تخمین زده شده () محاسبه میشود.
۳-۹-۲- متغیر مستقل
متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را میپذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر دیگر مشاهده شود.
۱-۱٫ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری از طریق تقسیم نسبت ارزش بازار شرکت به ارزش دفتری آن و از طریق کسر زیر صورت میگیرد:

ارزش بازار سهام + ارزش دفتری بدهیها = MB
جمع داراییها

۲-۱٫ میزان وجوه نقد نگهداری شده
این متغیر از طریق نسبت وجوه نقد شرکت به جمع داراییها محاسبه میشود.
۳-۱٫ جریانات نقد آزاد
این متغیر از طریق نسبت سود عملیاتی به جمع داراییها محاسبه میشود.
۴-۱٫ سطح تقسیم سود
این متغیر از طریق نسبت میزان سود تقسیم شده به سود خالص محاسبه میشود.
۵-۱٫ میزان داراییهای مشهود
این متغیر از طریق نسبت جمع اموال، ماشینآلات و تجهیزات به جمع داراییها محاسبه میشود.
۶-۱٫ نوسان سود