پژوهش – بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و …

اکتبر 28, 2020 0 Comments

۴-۱ مقدمه
انجام تجزیه و تحلیل، به منظور تنظیم و خلاصه کردن دادهها به صورت اطلاعاتی روشن، خوانا، مستدل و تفسیرپذیر به کار میرود، به گونهای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهش را کشف، بررسی و آزمون نمود. در پژوهش‌های علمی، تجزیه و تحلیل داده‌های آماری جمع‌آوری شده از نمونه‌های تحقیق، مرحله مهمی از تحقیق تلقی می‌شود زیرا محقق در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید، یعنی با استفاده از یک روش تحقیق علمی، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس فرضیهها آزمون و نهایتاً نتیجه‌گیری نهایی برای گزارش انجام خواهد شد.
در این فصل، اطلاعات مربوط به ۷۵ شرکت نمونه در دوره زمانی ۱۰ ساله تحقیق یعنی دوره زمانی بین سالهای ۱۳۸۳-۱۳۹۲ و در ۱۰ بخش صنعت مختلف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته (در مجموع ۷۵۰ شرکت- سال) تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود (لازم به ذکر است که در محاسبه برخی از متغیرها از اطلاعات سالهای ۱۳۸۲ و نیز ۱۳۸۱ استفاده شده است). داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار Excel محاسبه و تلخیص گردیده و با استفاده از نرم‌افزار Eviews نسخه ۷ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌ است.
تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی با محاسبه شاخص‌های مرکزی از جمله میانگین، میانه و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار، چولگی و کشیدگی شروع شده است. در ادامه آزمون نرمال بودن متغیر وابسته را مورد بررسی قرار دادیم این آزمون با استفاده از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف انجام شده است.
مبنای استنباط در آزمون فرضیات، سطح معناداری (Significant Level) میباشد، بدین گونه که هر گاه مقدار احتمال یا سطح معناداری آزمون کمتر از ۵ درصد باشد، فرض صفر در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد میشود. و چنانچه سطح معناداری آزمونها بزرگتر از ۵ درصد اما کمتر از ۱۰ درصد باشد، فرض صفر در سطح اطمینان ۹۰ مورد تایید قرار میگیرد.
۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
در بخش آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شاخص‌های مرکزی همچون میانگین و میانه و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار[۵۷]، چولگی[۵۸] و کشیدگی[۵۹] انجام پذیرفته است. مقدار میانگین، متوسط داده‌ها را نشان می‌دهد. میانه، نشان دهنده این است که %۵۰ داده‌ها کمتر از عدد وسط مجموعه و %۵۰ داده‌ها بیشتر از عدد وسط مجموعه هستند. نزدیک بودن مقدار میانگین و میانه، تقارن داده‌ها را نشان می‌دهد. انحراف معیار، پراکندگی را نشان می‌دهد و در نهایت، چولگی و کشیدگی شاخص تقارن داده‌ها و نشان دهنده وضعیت آنها نسبت به توزیع نرمال است، آمار توصیفی تحقیق حاضر به شرح جدول زیر میباشد.
(جدول ۴-۱ آماره های توصیفی)
در جدول فوق ستون سوم و چهارم به ترتیب بیانگر میانگین و میانه متغیرهای تحقیق است. ستون پنجم نشان دهنده انحراف معیار متغیرهاست که پراکندگی آنها را حول میانگین نمایش میدهد. ستون ششم و هفتم نیز به ترتیب میزان چولگی و کشیدگی دادهها را نسبت به منحنی نرمال (زنگولهای شکل) نشان میدهد و ستون هشتم و نهم نیز به ترتیب نشان دهنده مقادیر حداقل و حداکثر میباشد. یکی از مهمترین شاخصهای شکل توزیع، چولگی میباشد. چولگی شاخص تقارن دادهها است و عدم تقارن توزیع را نسبت به شاخصی معین (معمولا نسبت به میانگین) نشان میدهد. مهمترین شاخص چولگی، ضریب چولگی (گشتاوری) است. اگر ضریب چولگی منفی باشد، توزیع دارای چوله به چپ و در صورتی که ضریب چولگی مثبت باشد، توزیع چوله به راست است. اگر توزیع متقارن باشد، ضریب چولگی مساوی صفر خواهد بود. همانطور که ملاحظه میشود مقدار چولگی و کشیدگی متغیرهای تحقیق عمدتاً پایین بوده که این امر حکایت از متقارن بودن توزیع متغیرهای تحقیق و نزدیک بودن توزیع آنها به توزیع نرمال (یکی از پیش فرضهای اصلی استفاده از رگرسیون) دارد.
همانطور که در جدول فوق میتوان مشاهده نمود؛ متوسط متغیر هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل اصلاح جزئی لینتتر (SOA I) برابر با ۸۷۵۹/۰ میباشد. پایین بودن مقادیر ضریب چولگی و کشیدگی این متغیر بیانگر نرمال بودن احتمالی توزیع آن است. متوسط متغیر هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل مبتنی بر سود هدف (SOA II) برابر با ۰۳۰۵/۰ میباشد که این نتیجه نشان دهنده وجود هموارسازی سود تقسیمی اندک در میان شرکتهای مورد بررسی میباشد. مقدار ضریب چولگی و کشیدگی این متغیر نشان دهنده نرمال بودن احتمالی توزیع این متغیر است. متوسط نوسان بازده سهام صنعت (Ind_Return_VOL) و متوسط نوسان بازده سهام شرکت (Return_VOL) که با استفاده از انحراف معیار بازده ماهیانه مورد سنجش قرار گرفته به ترتیب برابر با ۲۹۲۸/۰ و ۱۳۹۱/۰ میباشد. این نتیجه گویای آن است که میزان پراکندگی و نوسان بازده سهام شرکتهای حاضر در صنعت به مراتب بزرگتر از نوسان بازده سهام شرکت میباشد. همچنین میانگین نوسان سود (EBIT_VOL) که با استفاده از انحراف معیار سود قبل از بهره و مالیات مورد اندازهگیری قرار گرفته برابر با ۰۹۷۲/۰ میباشد که نشان دهنده نوسان نسبتاً اندکی است.
دیگر نتایج بدست آمده نشان میدهد که متوسط نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکتهای مورد بررسی (MB) برابر با ۵۴۸۱/۱ میباشد. این نتیجه نشان دهنده آن است که ارزش بازار شرکتهای مورد بررسی بیشتر از ارزش دفتری آنها بوده ا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

ست. متوسط میزان وجوه نقد نگهداری شده (Cash) برابر با ۰۳۶۳/۰ میباشد که این نتیجه نشان دهنده آن است که در شرکتهای بررسی شده نسبت وجوه نقد به جمع داراییهای آنها حدود ۴% بوده که نشان دهنده رقم نسبتاً پایینی است. بیشترین مقدار مشاهده شده در این خصوص برابر با ۳۶% بوده است. متوسط سطح تقسیم سود (DivLVL)، که بیانگر نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم میباشد، برابر با ۶۵۲۹/۰ میباشد و این نتیجه نشان میدهد که شرکتهای نمونه بطور میانگین حدود ۶۵% از سود خالص خود را هر ساله نقسیم نمودهاند. متوسط جریانات نقدی آزاد (FrCash) که با استفاده از نسبت سود عملیاتی به جمع داراییها سنجیده میشود، برابر با ۱۶۰۵/۰ میباشد و این نشان میدهد که شرکتها حدود ۱۶% جمع داراییهای خود موفق به ایجاد جریانات نقدی آزاد شدهاند.
سایر نتایج بدست آمده نشان میدهد که نسبت داراییهای ثابت مشهود (Tang) برابر با ۲۶۹۵/۰ میباشد و این بدان معناست که حدود ۲۷% داراییهای شرکتهای مورد بررسی از داراییهای ثابت همچون اموال، ماشینآلات و تجهیزات تشکیل شده است. میانگین گردش سهام (Turnover) شرکتهای نمونه برابر با ۱۱۵۶/۰ میباشد و این بدان معناست که بطور متوسط حدود ۱۲% از سهام شرکتها در طی یک سال مالی مورد معامله و داد و ستد قرار گرفته است.
۴-۳ آزمون های پیش فرض رگرسیون
در صورتی محقق می تواند از رگرسیون خطی استفاده کند که شرایط زیر محقق شده باشد:
۱- میانگین یا امید ریاضی خطاها صفر باشد (فرض میانگین صفر).
۲- واریانس خطاها ثابت باشد (فرض همسانی واریانس).
۳- متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد (فرض نرمال بودن توزیع متغیر وابسته).
۴- بین خطاهای مدل همبستگی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر استقلال خطاها یا عدم وجود خود همبستگی تایید شود (فرض عدم خود همبستگی).
۵- بین متغیرهای مستقل همبستگی وجود نداشته باشد. به بیان دیگر دارای هم خطی نباشند (فرض مستقل بودن جزء یا فرض عدم همخطی) (مومنی، ۱۳۹۱).
بنابراین قبل از آزمون فرضیات تحقیق و تخمین مدل، بایستی فرضیات و پیش فرضهای فوق مورد بررسی قرار گرفته تا در صورت وجود شرایط لازم، از رگرسیون استفاده گردد.
۴-۳-۱ آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته
یکی از مهمترین فرضیات رگرسیونی، نرمال بودن باقیمانده‌های مدل است. برای برآورد مدل نهایی تحقیق، از اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته استفاده شده و سپس رگرسیون نهایی مدل برآورد می شود. لازم است ابتدا مدل برآورد شده، سپس به ازاء مقادیر مختلف متغیر مستقل، مقادیر متغیر وابسته برآورد گردد. تفاضل مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی، باقیمانده‌های مدل است. اما قبل از برآورد مدل هم می‌توان با آزمودن توزیع متغیر وابسته، از توزیع باقیمانده‌ها اطمینان پیدا کرد.
فرض نرمال بودن متغیر وابسته با استفاده از آزمون جارک-برا مورد بررسی قرار گرفته است. فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته می‌شود.
داده‌ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی می‌کند
داده‌ها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی نمی‌کند
در نتایج بدست آمده چنانچه سطح معناداری بدست آمده کمتر از ۵% باشد، فرض صفر فوق مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر رد میگردد و نشان دهنده نرمال نبودن توزیع متغیر مورد بررسی میباشد. نتایج بدست آمده از آزمون جارک-برا برای متغیرهای تحقیق به شرح جدول زیر میباشد.
(جدول ۴-۲ نتایج آزمون جارک-برا)

متغییر جارک – برا سطح معنا داری
مدل اول تحقیق ۳٫۶۷۱۶۱۲ ۰٫۱۵۹۴