جستجوی مقالات فارسی – بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و …

اکتبر 28, 2020 0 Comments

الف) مدل تجمیعی[۶۳] Yit = β′Xit + α + εit
این مدل با روش OLS قابل برآورد است و نتایج تخمینهای آن سازگار و کارا خواهد بود.
ب) مدل اثرات ثابت[۶۴] Yit = β′Xit + αi + εit
در مدل اثرات ثابت به هر گروه یک مقدار ثابت مانند αاختصاص داده میشود. مقدار ثابت مذکور در طول زمان تغییری نمیکند اما از یک گروه به گروه دیگر دچار تغییر میشود.
ج) مدل اثرات تصادفی[۶۵] Yit = β′Xit + α + ui + εit
در رویکرد تصادفی تصریح میشود که ui عنصر تصادفی مختص هر گروه است.
جهت برآورد خط رگرسیون از داده‌های ترکیبی، مدل تجمیعی ضریب ثابت مشترکی را برای تمام اعضای داده‌های ترکیبی در نظر می‌گیرد(α= α)، مدل اثرات ثابت ضریب ثابت‌های متفاوتی برای هر عضو داده‌های ترکیبی برآورد می‌کند(α≠ αj) و در مدل اثرات تصادفی ضریب ثابت‌ها برای اعضای داده‌های ترکیبی به صورت متغیر تصادفی هستند (αit = α + uit).
برای انتخاب بهترین روش تخمین مدل، ابتدا بایستی مدل مناسب تحقیق مشخص گردد. برای تعیین مدل مناسب برای تخمین دادههای ترکیبی به شرح زیر عمل میشود:
۱) با استفاده از آزمون F (که به آزمون چاو، آزمون F لیمر و آزمون F تعمیم یافته نیز مشهور است) مشخص میشود که دادهها از الگوی تجمیعی پیروی میکنند و یا اینکه دارای اثرات ثابت هستند.
ابتدا باید ببینیم استفاده از الگوی رگرسیون تجمیعی بهتر است یا اینکه الگوی مدل دارای اثرات ثابت است که این امر با استفاده از آزمون F صورت میگیرد. در این حالت آزمون میکنیم که آیا اثرات گروهی متفاوت هستند (یعنی αi ها متفاوتند) و یا یکسان (یعنی αi ها برابرند). بدین منظور از مدلهای رگرسیونی زیر استفاده میشود:
FE:
Pooled:
در دو مدل فوق، اولین رگرسیون FE است که تفاوتهای درون گروهی را لحاظ میکند و لذا آن را رگرسیون غیرمقید مینامند. رگرسیون دومی تجمیعی است که تفاوتهای گروهی را در نظر نمیگیرد. و ها را یکسان فرض میکند و لذا آن را رگرسیون مقید مینامند. برای هر یک از معادلات Rرا محاسبه کرده و نسبت F را به شرح زیر تشکیل میدهیم.
که در آن ضریب تعیین مدل رگرسیون با اثرات ثابت، ضریب تعیین مدل رگرسیون تجمیعی، n تعداد مشاهدات مقطعی، t تعداد سالهای تحقیق و k تعداد متغیرهای توضیحی (تخمین زنندهها) هستند.
بزرگ بودن F بدان معناست که فرضیهH0 (مبنی بر برابری ضرایب با هم) رد میشود و لذا اثرات ثابت، معنادار است و ها یکسان نیستند و به عبارتی تفاوتهای مربوط به گروهها و زمانها معنادار است.
فرض صفر و فرض مقابل آن در این آزمون بدین شکل است:
H0α۱ = α۲ = α۳ =…= αn تمام عرض از مبداها باهم برابرند (الگوی تجمیعی)
H1αr ≠ αs , r≠s (حداقل یکی از عرض از مبداها با بقیه متفاوت است (الگوی اثرات ثابت
در صورتی که احتمال آماره های F و کای مربع بزرگتر از ۵ درصد باشد فرضیه صفر پذیرفته میشود و مدل تجمیعی ارجح است و در غیر این صورت مدل اثرات ثابت.
۲) در صورتی که برابر نتایج آزمون F مشخص شود مدل اثرات ثابت دارد، با استفاده از آزمون هاسمن تصادفی بودن یا نبودن این اثرات ثابت مورد بررسی قرار میگیرد.
در صورتی که در آزمون F فرضیه صفر رد شود (به عبارتی فرض الگوی اثرات ثابت پذیرفته شود)، باید جهت تعیین مدل ارجح از بین مدلهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده می شود.
H0: بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود ندارد (الگوی اثرات تصادفی)
H1: بین اثرات فردی و متغیرهای توضیحی همبستگی وجود دارد (الگوی اثرات ثابت)
۴-۵-۲-۱ بررسی تاثیر عوامل مربوط به شرکت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل لینتنر)
نتایج حاصل از مدل نخست تحقیق، که مربوط به بررسی تاثیر عوامل مربوط به شرکت بر میزان هموارسازی سود تقسیمی اعمال شده (بر اساس مدل لینتنر)، به شرح زیر است:
اولین گام در تحلیل مدل فوق، بررسی معنادار بودن کلیت مدل است تا در صورت معناداری، مدل فوق برازش شده و با توجه به نتایج بدست آمده در خصوص نحوه تاثیرگذاری هر یک از عوامل مرتبط با شرکت بر میزان هموارسازی سود تقسیمی اظهار نظر نمود. به عبارت دیگر با تحلیل واریانس رگرسیون در خصوص وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته اظهار نظر نموده تا در صورت وجود رابطه خطی، از مدلهای رگرسیون خطی جهت برازش مدل استفاده نموده و در غیر این صورت و عدم وجود رابطه خطی از مدلهای دیگری همچون رگرسیون سهمی، لگاریتمی، معکوس و … استفاده کرد.
بنابراین فرضیهای که در خصوص وجود رابطه خطی (معناداری) مدل تحقیق باید آزمون شود به شرح زیر میباشد:
 
 
پس از اطمینان از معناداری مدل، برای برآورد ضرایب متغیرهای مستقل تحقیق می‌توان فرضهای زیر را با استفاده از آماره‌های t – جزئی انجام داد. فرض صفر متغیرهای مستقل و فرض صفر برای عرض از مبدا ( مقدار ثابت) به صورت زیر است:
 
و برای میزان ارتباط متغیرهای مستقل به صورت زیر نوشته می‌شود:
 
مقدار آماره آزمون

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

به صورت زیر محاسبه میگردد:
توزیع آماره بالا برای نمونههای بزرگ توزیع نرمال استاندارد است بنابراین ناحیه رد و پذیرش به صورت فرضهای فوق در سطح اطمینان ۹۵% به شرح نمودار زیر خواهد بود.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه تحقیق و آماره های بدست آمده از آزمون t به شرح جدول زیر می باشد.
برای آزمون تاثیر متغیرهای مستقل بر هموارسازی سود تقسیمی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر دادههای ترکیبی، قبل از هر چیز ابتدا آزمونهای F و سپس آزمون هاسمن جهت تعیین الگوی مناسب جهت برازش مدل انجام شده که نتایج این آزمونها به شرح جداول زیر است.
(جدول ۴-۱۱ نتایج آزمون f)