پژوهش – بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) …

اکتبر 28, 2020 0 Comments

نتایج آزمون F (آزمون چاو) در جدول فوق نشان میدهد که مقدار آماره این آزمون برابر با ۰۴۵/۱۶ و سطح معناداری آن ۰۰۰/۰ میباشد، که این نتیجه بدان معناست که الگوی مدل، دارای اثرات ثابت میباشد. نتایج بدست آمده در آزمون هاسمن به شرح جدول دوم که جهت بررسی تصادفی بودن این اثرات ثابت انجام شده نشان میدهد که مقدار آماره کای- دو (Chi-Sq) برابر با ۹۳۶/۲۹ و سطح معناداری آن ۰۰۰/۰ میباشد و با توجه به اینکه این مقدار کوچکتر از ۵% است، لذا اثرات ثابت مدل از نوع تصادفی نمیباشد و الگوی اثرات (غیرتصادفی) به عنوان الگوی ارجح پذیرفته خواهد شد. بنابراین مدل تحقیق با استفاده از الگوی اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که نتایج بدست آمده به شرح زیر است:
(جدول ۴-۱۶ نتایج آزمون t)
نتایج بدست آمده نشان میدهد که؛
– مقدار آماره F مدل برابر با ۳۴۵/۲۷ و سطح معناداری آن برابر با ۰۰۰/۰ میباشد و از آنجایی که این مقدار کمتر از ۰۵/۰ است، فرض تساوی ضرایب متغیرهای مستقل با صفر در سطح اطمینان ۹۵ ‌درصد رد می‌شود و این بدان معناست که بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته رابطه خطی وجود دارد (به عبارت دیگر مدل معنی‌داری وجود دارد).
– مطابق نتایج بدست آمده از جدول بالا ضریب تعیین مدل برابر با ۱۹۱/۰ است و این نتیجه بدان معناست که حدود ۱۹ درصد از تغییرات متغیر وابسته (هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل لینتنر) توسط متغیرهای مستقل بیان میگردد. مقدار آماره دوربین واتسون برابر با ۸۲۸/۱ میباشد که این مقدار بیانگر عدم خود همبستگی باقیماندههاست و بدین شکل یکی دیگر از فروض رگرسیون مورد تایید قرار میگیرد.
همانطور که در جدول ضرایب مدل (Coefficients) مشاهده میشود:
– مقدار آماره t و سطح معناداری (Prob) متغیر رقابت در بازار محصولات صنعت (HHI) به ترتیب برابر با ۶۸۲/۳ و ۰۰۰/۰ میباشد و این به معنای آن است که متغیر رقابت در بازار محصولات صنعت تاثیری مثبت و معنادار بر متغیر وابسته (هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل لاینتنر) داشته است. مثبت بودن مقدار آماره t وسطح معناداری این متغیر نشان دهنده آن است که با افزایش میزان رقابت، بر میزان هموارسازی سود تقسیمی افزوده میگردد و بالعکس. در واقع نتیجه بدست آمده نشان میدهد که در صنایعی که شاهد رقابت شدیدتری هستیم، میزان هموارسازی سود تقسیمی نیز افزایش یافته است. این نتیجه بیانگر آن است که فرضیه پنجم تحقیق مبنی بر اینکه مدیران شرکتهایی که در صنایع دارای رقابت شدید قرار گرفتهاند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند (افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش در هموارسازی سود تقسیمی میگردد)، در سطح اطمینان ۹۵% مورد تایید قرار میگیرد.
– مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر نوسان بازده سهام (indReturn_VOL) که نشان دهنده ریسک بازده سهام شرکتهای حاضر در صنعت میباشد، به ترتیب برابر با ۴۴۴/۰ و ۶۵۶/۰ میباشد. نتیجه بدست آمده نشان میدهد که این متغیر تاثیر مثبت اما بیمعنا بر هموارسازی سود تقسیمی داشته است. این نتیجه نشان میدهد که مطابق انتظار؛ میزان هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهایی که در صنایع دارای نوسان شدید بازده سهام قرار گرفتهاند، بیشتر بوده است و بالعکس، هر چند که این نتیجه بدست آمده از لحاظ آماری معنادار نمیباشد. در واقع این نتیجه نشان میدهد که فرضیه ششم تحقیق مبنی بر اینکه مدیران شرکتهایی که در صنایع با نوسان بازده شدید قرار دارند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند، در سطح اطمینان ۹۵% رد میشود.
– نتایج بدست آمده در خصوص سایر متغیرها همانند بخش گذشته میباشد. لازم به ذکر است که مبنای تصمیمگیری در خصوص فرضیات اول تا چهارم، مدل بخش گذشته میباشد و متغیرهای وارد شده در این مدل صرفاً به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته میشوند.
– نتایج آزمون همخطی (در ستون آخر جدول فوق) نشان میدهد که مقادیر آماره VIF (عامل تورم واریانس) در تمام متغیرهای مدل، کمتر از ۱۰ میباشد که این امر نشان دهنده عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل تحقیق است (با توجه به اینکه مقادیر کمتر از ۱۰ نشان دهنده عدم وجود احتمال همخطی بین متغیرهای تحقیق است). و بدین شکل یکی دیگر از پیش فرضهای رگرسیون مورد تایید قرار میگیرد.
۴-۵-۲-۳ بررسی تاثیر عوامل مربوط به شرکت بر هموارسازی سود تقسیمی (مدل سود هدف)
نتایج حاصل از مدل نخست تحقیق، مربوط به بررسی تاثیر عوامل مربوط به شرکت بر میزان هموارسازی سود تقسیمی (بر اساس مدل سود تقسیمی هدف)، به شرح جداول صفحه بعد می باشد:
(جدول ۴-۱۷ نتایج آزمونF)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

نتایج آزمون F