سامانه پژوهشی – بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم …

اکتبر 28, 2020 0 Comments

Cross-section random

۳۱٫۴۸۹۰۴۳

۱۱

۰٫۰۰۰۰

نتایج آزمون F (آزمون چاو) در جدول بالا نشان میدهد که مقدار آماره این آزمون برابر با ۴۳۴/۴ و سطح معناداری آن ۰۰۰/۰ میباشد، و این بدان معناست که الگوی مدل، دارای اثرات ثابت میباشد و مدل الگوی تجمعی رد میشود. نتایج بدست آمده در آزمون هاسمن، جهت بررسی تصادفی بودن این اثرات ثابت، نشان میدهد که مقدار آماره کای- دو (Chi-Sq) برابر با ۴۸۹/۳۱ و سطح معناداری آن ۰۰۰/۰ میباشد و با توجه به اینکه این مقدار کوچکتر از ۵% است، لذا اثرات ثابت مدل از نوع تصادفی نمیباشد و الگوی اثرات (غیر تصادفی) به عنوان الگوی ارجح پذیرفته خواهد شد. بنابراین مدل تحقیق با استفاده از الگوی اثرات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که نتایج بدست آمده به شرح زیر است:
(جدول ۴-۲۲ نتایج آزمون t )
همانطور که در جدول ضرایب مدل مشاهده میشود:
– مقدار آماره t و سطح معناداری (Prob) متغیر رقابت در بازار محصولات صنعت (HHI) به ترتیب برابر با ۷۸۶/۶- و ۰۰۰/۰ میباشد و این به معنای آن است که متغیر رقابت در بازار محصولات صنعت تاثیری منفی و معنادار بر هموارسازی سود تقسیمی (بر اساس مدل سود هدف) داشته است. منفی بودن مقدار آماره t وسطح معناداری این متغیر نشان دهنده آن است که با افزایش میزان رقابت، از میزان هموارسازی سود تقسیمی کاسته میگردد و بالعکس. این نتیجه بیانگر آن است که فرضیه پنجم تحقیق مبنی بر اینکه مدیران شرکتهایی که در صنایع دارای رقابت شدید قرار گرفتهاند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند (افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش در هموارسازی سود تقسیمی میگردد)، در سطح اطمینان ۹۵% رد میشود.
– مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر نوسان بازده سهام (indReturn_VOL) که نشان دهنده ریسک بازده سهام شرکتهای حاضر در صنعت میباشد، به ترتیب برابر با ۵۹۷/۳ و ۰۰۰/۰ میباشد. نتیجه بدست آمده نشان میدهد که این متغیر تاثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود تقسیمی داشته است. این نتیجه نشان میدهد که مطابق آنچه انتظار میرفت؛ میزان هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهایی که در صنایع با نوسان شدید بازده سهام قرار گرفتهاند، بیشتر است. در واقع این نتیجه نشان میدهد که فرضیه ششم تحقیق مبنی بر اینکه مدیران شرکتهایی که در صنایع با نوسان بازده شدید قرار دارند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند، در سطح اطمینان ۹۵% مورد تایید قرار میگیرد.
– نتایج بدست آمده در خصوص سایر متغیرها همانند بخش گذشته میباشد. لازم به ذکر است که مبنای تصمیمگیری در خصوص فرضیات اول تا چهارم، مدل بخش گذشته میباشد و متغیرهای وارد شده در این مدل صرفاً به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته میشوند و نه متغیرهای مستقل.
– نتایج بدست آمده از آزمون همخطی نشان میدهد که مقادیر آماره VIF (عامل تورم واریانس) در تمام متغیرهای مدل، کمتر از ۱۰ میباشد که این امر نشان دهنده عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل تحقیق است (با توجه به اینکه مقادیر کمتر از ۱۰ نشان دهنده عدم وجود احتمال همخطی بین متغیرهای تحقیق است).
در جدول زیر میتوان خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق را مشاهده نمود.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.