علمی : بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم …

رد

مدیران شرکتهایی که در صنایع با نوسان بازده شدید قرار دارند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند.

رد

تایید

همانطور که در جدول فوق میتوان مشاهده کرد به غیر از فرضیات اول و چهارم تحقیق که در آن نتایج بدست آمده از هر دو مدل سنجش هموارسازی سود تقسیمی یکسان است، در سایر فرضیات بین نتایج دو مدل تفاوت قابل توجه وجود دارد
۴-۶ تحلیل نتایج ضریب همبستگی
همبستگی مدلی آماری است که به وسیله آن می‌توان درجه و جهت رابطه بین متغیرها را نشان داد. همبستگی بین متغیرهای تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی میشود که در واقع ریشه دوم ضریب تعیین در برازش مدلهای رگرسیون تک متغیره است. نحوه تصمیمگیری در خصوص رد و پذیرش فرض صفر و فرض مقابل آن در ضریب همبستگی پیرسون به شرح زیر است:
 
فرض صفر (H0) نشان دهنده عدم وجود همبستگی معنادار بین دو متغیر است و فرض مقابل آن نیز بیانگر وجود همبستگی معنادار میباشد. چنانچه سطح معناداری همبستگی بین دو متغیر مورد نظر کمتر از ۵% باشد میتوان گفت فرض صفر فوق در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و همبستگی معناداری بین دو متغیر وجود دارد.
در بخش گذشته با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره و با الگوی دادههای ترکیبی به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد. در این بخش به منظور انجام تحلیلهای بیشتر، با استفاده از تحلیل ضریب همبستگی به بررسی وجود و نوع رابطه بین متغیرهای تحقیق پرداخته میشود تا چارچوب مناسبی را برای نتیجهگیری کلی تحقیق فراهم آورد. نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی به شرح جدول زیر میباشد. در این جدول سطر نخست نشانگر ضرایب همبستگی بین متغیرهای تحقیق و سطر دوم نیز احتمال آماره t (Prob) میباشد که نشانگر سطح معناداری رابطه متغیرها (معنادار بودن) است.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

Covariance Analysis: Ordinary
Sample: 1383 1392