پژوهش دانشگاهی – بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) و …

به منظور آزمایش فرضیات تحقیق دادههای گردآوری شده برای دوره زمانی ۱۰ ساله ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۲ با کمک نرمافزار آماری Eviews و Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دراین فصل نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق و تجزیه و تحلیل آن به همراه پیشنهاداتی برای تحقیقات بیشتر در این زمینه ارائه میگردد.
۵-۲- خلاصه نتایج آزمون فرضیات تحقیق
۵-۲-۱- خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول تحقیق
” میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکتهای با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین، شدیدتر است.”

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

  • مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به ترتیب برابر با ۴۱۵/۸- و ۰۰۰/۰ میباشد. به عبارت دیگر این متغیر تاثیر منفی و معناداری بر میزان هموارسازی سود تقسیمی شرکت داشته است. این نتیجه نشان میدهد که با افزایش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، از میزان هموارسازی سود تقسیمی کاسته شده و بالعکس، و این بدان معناست که شرکتهای با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بالاتر، هموارسازی سود کمتری انجام دادهاند.

نتیجهگیری: فرضیه نخست تحقیق مبنی بر اینکه میزان هموارسازی سود تقسیمی در میان شرکتهای با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین، شدیدتر است، در سطح اطمینان ۹۵% تایید میشود.

      1. خلاصه نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه دوم تحقیق

” هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر، بیشتر است.”

  • مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر میزان وجوه نقد نگهداری شده، که نشان دهنده نسبت وجوه نقد به جمع داراییها میباشد، به ترتیب برابر با ۶۵۴/۰ و ۰۵۱۲/۰ میباشد. این نتیجه نشان میدهد که هر چه میزان وجوه نقد نگهداری شده در شرکتهای نمونه بیشتر باشد، بر میزان هموارسازی سود تقسیمی نیز افزوده میگردد، هر چند که این تاثیر از لحاظ آماری معنادار و با اهمیت نیست. متغیر جریانات نقدی آزاد که بیانگر نسبت سود عملیاتی به جمع داراییهاست تاثیری مثبت و معنادار بر هموارسازی سود تقسیمی داشته است (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری آن به ترتیب برابر با ۸۶۲/۲ و ۰۰۴/۰ میباشد). مجموع این نتایج بدست آمده نشان میدهد که با افزایش میزان وجوه نقد نگهداری شده و جریانات نقدی آزاد بر میزان هموارسازی سود تقسیمی شرکتهای نمونه افزوده شده است .

نتیجهگیری: فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اینکه هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای با جریانات نقدی آزاد و وجوه نقد نگهداری شده بالاتر، بیشتر است، در سطح اطمینان ۹۵% مورد تایید قرار میگیرد.

      1. نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه سوم تحقیق

” هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای با نوسان سود بالا، نسبت داراییهای مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین، بیشتر است.”

  • مقدار آماره t و سطح معناداری نوسان سود که نشان دهنده ریسک سود قبل از بهره و مالیات شرکت میباشد، به ترتیب برابر با ۳۵۶/۰- و ۷۲۱۵/۰ بوده که بیانگر آن است که با افزایش نوسان سود شرکت، از میزان هموارسازی سود تقسیمی کاسته میشود و بالعکس، هر چند که بزرگتر بودن سطح معناداری از مقدار قابل قبول (۰۵/۰) بیانگر عدم معناداری آن از لحاظ آماری میباشد. مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر نسبت داراییهای ثابت مشهود به ترتیب برابر با ۷۵۳/۳ و ۰۰۰/۰ میباشد. این نتیجه نشان میدهد که مطابق انتظار با افزایش نسبت داراییهای ثابت مشهود، بر میزان هموارسازی سود تقسیمی افزوده شده است. بر خلاف انتظار، نسبت سود تقسیمی دارای رابطهای مثبت و معنادار با هموارسازی سود تقسیمی میباشد (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری آن به ترتیب برابر با ۴۱۳/۵ و ۰۰۰/۰ میباشد) و این بدان معناست که هموارسازی سود تقسیمی، با افزایش در نسبت سود تقسیمی همزمان گشته است.