بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و …

اکتبر 28, 2020 0 Comments

نتیجهگیری: فرضیه سوم تحقیق مبنی بر اینکه هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهای با نوسان سود بالا، نسبت داراییهای مشهود بالا و نیز نسبت سود تقسیمی پایین، بیشتر است، در مجموع هر سه بخش آن (با وجود تایید بخش دوم این فرضیه) در سطح اطمینان ۹۵% رد میشود.

      1. نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه چهارم تحقیق

” شرکتهای دارای سرمایهگذاران کوتاهمدت (دارای گردش سهام بالاتر)، شاهد هموارسازی سود تقسیمی بالاتری هستند.”

  • نتایج بدست آمده از تاثیر وضعیت سرمایهگذاران کوتاه مدت که بیانگر میزان گردش سهام شرکت است نشان میدهد که این متغیر تاثیری منفی اما بیمعنا بر متغیر وابسته تحقیق یعنی هموارسازی سود تقسیمی داشته است (با توجه به اینکه مقدار آماره t و سطح معناداری آن به ترتیب برابر با ۳۷۸/۰- و ۷۰۵/۰ میباشد). این نتیجه بیانگر آن است که با افزایش در گردش سهام (که نشان دهنده وجود سرمایهگذاران کوتاهمدت میباشد)، از میزان هموارسازی سود تقسیمی کاسته شده و هموارسازی سود تقسیمی در شرکتهایی که سرمایهگذاران بلندمدتتر دارد بیشتر است.

نتیجهگیری: فرضیه چهارم تحقیق مبنی بر اینکه شرکتهای دارای سرمایهگذاران کوتاهمدت (دارای گردش سهام بالاتر)، شاهد هموارسازی سود تقسیمی بالاتری هستند، در سطح اطمینان ۹۵% رد میشود.

      1. نتیجه بدست آمده از آزمون فرضیه پنجم تحقیق

” مدیران شرکتهایی که در صنایع دارای رقابت شدید قرار گرفتهاند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند (افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش در هموارسازی سود تقسیمی میگردد).”

  • مقدار آماره t و سطح معناداری متغیر رقابت در بازار محصولات صنعت به ترتیب برابر با ۶۸۲/۳ و ۰۰۰/۰ میباشد و این به معنای آن است که متغیر رقابت در بازار محصولات صنعت تاثیری مثبت و معنادار بر متغیر وابسته (هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل لاینتنر) داشته است. مثبت بودن مقدار آماره t وسطح معناداری این متغیر نشان دهنده آن است که در واقع نتیجه بدست آمده نشان میدهد که در صنایعی که شاهد رقابت شدیدتری هستیم، میزان هموارسازی سود تقسیمی نیز افزایش یافته است.

نتیجه گیری: فرضیه پنجم تحقیق مبنی بر اینکه مدیران شرکتهایی که در صنایع دارای رقابت شدید قرار گرفتهاند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند (افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش در هموارسازی سود تقسیمی میگردد)، در سطح اطمینان ۹۵% مورد تایید قرار میگیرد.