بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) …

فرضیه چهارم

شرکتهای دارای سرمایهگذاران کوتاهمدت (دارای گردش سهام بالاتر)، شاهد هموارسازی سود تقسیمی بالاتری هستند.

رد فرضیه

فرضیه پنجم

مدیران شرکتهایی که در صنایع دارای رقابت شدید قرار گرفتهاند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند (افزایش رقابت در صنعت منجر به افزایش در هموارسازی سود تقسیمی میگردد).

تایید فرضیه

فرضیه ششم

مدیران شرکتهایی که در صنایع با نوسان بازده شدید قرار دارند، هموارسازی سود تقسیمی بالاتری انجام میدهند.

رد فرضیه

۵-۳- مقایسه نتایج تحقیق با پژوهش های پیشین
این تحقیق از لحاظ محتوی تنها با تحقیق جاواخادزه (۲۰۱۳) قرابت دارد. در این تحقیق محقق به بررسی تاثیر اثرات قانونی و فرهنگی بر هموارسازی سود تقسیمی پرداخته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مدل مبتنی بر رابطه نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی قادر به توضیح هموارسازی سود تقسیمی در سراسر دنیاست. نتایج آزمون مدل سری زمانی بیش از ۳۰۰۰ شرکت در ۲۷ کشور حاکی از آن است که مدیران شرکت¬های با نسبت پایین ارزش بازار به ارزش دفتری و شرکت¬های با جریان نقدی آزاد کمتر به هموارسازی سود تقسیمی بیشتر مبادرت می¬ورزند. به علاوه مدیران شرکت¬هایی که از رقابت شدید درصنعت برخوردارند به هموارسازی سود بیشتر مبادرت می¬ورزند. همچنین شرکت¬های با ساختار حاکمیت شرکت قوی کمتر هموارسازی سود را انجام می¬دهند. شدت مشکلات نمایندگی شرکت¬ها و میزان عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین آن¬ها در بین کشورهای مختلف متفاوت است، که بخشی از این تفاوت بواسطه تفاوت¬های فرهنگی و بخشی بواسطه حفاظت¬های قانونی از سهامداران است. نکته حائز اهمیت در این میان آن است که این تفاوت¬ها به همراه ویژگی¬های خاص شرکت¬ها قادر به توضیح تفاوت¬های موجود در میزان هموارسازی سود شرکت¬ها در بین کشور¬های متفاوت است.
۵-۴- محدودیت های تحقیق
در هر پژوهش و تحقیقی که انجام میشود محدودیتهایی نیز وجود دارد، که این محدودیتها عمدتاً موانع مربوط به تعمیمدهی نتایج حاصل از تحقیق است. این تحقیق نیز همانند سایر تحقیقات مبتنی بر روش علمی، دارای یک سری محدودیتهایی است که در ذیل به آنها اشاره میکنیم:

  • عدم استفاده از برخی از مدلهای محاسبه متغیرها به دلیل عدم وجود اطلاعات آن مدلها در ایران.
  • با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه بوده تسری نتایج به سایر شرکتها بایستی با احتیاط انجام پذیرد.

۵-۵-پیشنهادات تحقیق
۵-۵-۱- پیشنهادات به استفادهکنندگان از نتایج تحقیق

  • با توجه به نتیجه تحقیق حاضر سه عامل بر هموار سازی سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است. این عوامل شامل شرکتهایی با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری پایین، جریان نقد آزاد و وجوه نقد نگهداری شده و رقابت شدید در صنایع میباشد که هر سه متغیر رابطهای مثبت با متغیر مذکور دارند. لذا به سرمایهگذاران و تحلیلگران توصیه میشود جهت اخذ تصمیمات سرمایهگذاری، در کنار سایر اطلاعات، به این سه عامل توجه ویژهای نمایند و در ارزیابیهای خود در مورد سهام مورد نظر این مساله مهم شرکت را مد نظر قرار دهند.
  • از دیگر سو به منظور افزایش ارزش سهام شرکتها، که سبب خوش بینی سرمایهگذاران درمورد سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار میگردد، میتوان حسابرسی با کیفیت و سازوکارهای حاکمیت شرکتی را برای شرکتهای دارای متغیرهای مذکور تاثیرگذار توسط مراجع اداره کننده بورس اوراق بهادار در اداره مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ضروری نمود تا از هموارسازی سود تقسیمی جلوگیری به عمل آید.
  • برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

۵-۵-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
با توجه به اهمیت مدیریت نقدینگی برای گروههای مختلف سرمایهگذاران، تحلیلگران، ادارهکنندگان بورس اوراق بهادار و انجمنهای حرفهای حسابداری زمینههای بسیاری نظیر موارد زیر برای پژوهش در این زمینه وجود دارد:

  • بررسی سایر مدلهای اندازهگیری عدم تقارن اطلاعاتی و اجرای دوباره این تحقیق به منظور تقویت نتایج تحقیق.
  • بررسی سایر مدلهای اندازهگیری هموارسازی سود تقسیمی و اجرای دوباره این تحقیق به منظور تقویت نتایج تحقیق.
  • بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق به تفکیک صنایع به منظور یافتن صنایعی که بیشتر تحت تاثیر این عوامل هستند.
  • بررسی تاثیر وارد نمودن متغیر کیفیت حسابرسی بر نتایج بدست آمده.
  • بررسی تاثیر وارد نمودن متغیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر نتایج بدست آمده.