بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و …

۵-۶- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا مقدمه و هدف اصلی این پژوهش بیان شد، و در ادامه نتایج و محدودیتهای تحقیق و سپس پیشنهادات تحقیق (مبتنی بر نتایج تحقیق و در زمینه تحقیقات آتی) ارائه گردید. این تحقیق در پی بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدلهای نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) و تاثیر صنعت در هموارسازی سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بوده است. به طور کلی استفاده از یک نمونه از شرکتهای بورس اوراق بهادار در فاصله سالهای ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۲ بیانگر این نتیجه بوده است که از میان متغیرهای خاص شرکت؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری تاثیری منفی و معنادار بر هموارسازی سود تقسیمی در هر دو مدل تحقیق داشته است. تاثیر میزان وجوه نقد نگهداری شده و نیز جریانات نقدی آزاد شرکت بر هموارسازی سود تقسیمی در مدلهای مختلف تحقیق متفاوت بوده است بطوری که در مدل لینتر، متغیرهای یاد شده تاثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود تقسیمی داشتهاند، این در حالی است که در مدل دوم، که مبتنی بر سنجش هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل سود هدف میباشد، تاثیر میزان نگهداشت وجوه نقد و جریانات نقدی آزاد بر هموارسازی سود تقسیمی به شکل منفی مشاهده شده که بیانگر وجود تفاوت قابل توجه در دو مدل تحقیق میباشد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که تاثیر متغیرهای نوسان سود شرکت و نسبت سود تقسیمی شرکت بر متغیرهای وابسته تحقیق یعنی هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدلهای لینتر و سود هدف چندان روشن نبوده و نتایج بدست آمده در هر دو مدل تفاوت قابل توجهی با هم دارند. دیگر نتایج بدست آمده نشان میدهد که نسبت داراییهای ثابت مشهود تاثیری مثبت و معنادار بر هموارسازی سود تقسیمی داشته است. سایر نتایج بدست آمده نشان دهنده آن است که تاثیر وجود سرمایهگذاران کوتاهمدت (گردش بالای سهام) بر هموارسازی سود تقسیمی در مدلهای تحقیق منتج به یک نتیجه واحد و قابل ملاحظه نگردیده است.
نتایج بدست آمده در خصوص تاثیر متغیرهای خاص صنعت بر میزان هموارسازی سود تقسیمی نشان میدهد که میزان رقابت در بازار محصولات صنعت تاثیری مثبت و معنادار بر میزان هموارسازی سود تقسیمی (بر اساس مدل لینتنر) داشته است و این در حالی است که نتیجه بدست آمده در خصوص تاثیر این متغیر بر هموارسازی سود تقسیمی بر اساس مدل سود هدف به شکل منفی مشاهده شده که از قابلیت تفسیر و توجیه چندانی برخوردار نیست. دیگر نتایج بدست آمده در خصوص متغیرهای صنعت نشان دهنده آن است که نوسان بازده سهام صنعت تاثیری مثبت بر هموارسازی سود تقسیمی داشته است. با این حال با توجه به محدودیتهای مورد اشاره، نتایج این تحقیق نیازمند اعمال احتیاط در تفسیر و تعمیم نتیجه فوق به سایر شرکتها میباشد.
منابع
منابع ومآخذ
منابع فارسی:

 1. ابراهیمی کردلر، علی، ( ۱۳۸۴ ) “تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد”، رساله دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 2. ایزدی نیا، احمد و رساییان، امیر و ( ۱۳۸۸ ) ” رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ” بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ش۴۶ صص ۳۷ـ ۶۰
 3. بولو، قاسم، جعفر باباجانی و مهدی ابراهیمیملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سود.( پژوهشهای حسابداری مالی۱۳۹۱، صص ۴۷ ـ ۶۶ )
 4. حساس یگانه یحیی،مرادی محمد،اسکندر هدی. بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت،بررسی های حسابداری وحسابرسی۱۳۸۴ .
 5. حقانی نسب. ( ۲۰۰۴ ) بررسی عوامل موثر بر اندازه استفاده از اهرم مالی در شرکتهای سهامی عام، فصلنامه مطالعات حسابداری،ش ۴،ص ۱۴۸ ـ ۱۳۰
 6. خادم، علی و ناظمی ، امین ( ۱۳۸۵ ) ” بررسی رابطه بین کیفیت سودوبازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران،بررسی های حسابداری و حسابرسیش۴۰
 7. خانی،عبداله و زیبـا قجاونـد.( ۱۳۹۱ ) تاثیر متغیرهای حسابداری و بازار عدم تقارن اطلاعاتی بـر هزینه سرمایه سـهام عـادی،،تحقیقات حسابداری و حسابرسی شماره ۲
 8. خوبانی، محمدعلی.(۱۳۸۹ ) بررسی رابطه کیفیت سود باعدم تقارن اطلاعاتی پایان‌نامه کارشناسی ارشد. مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی رجاء قزوین.
 9. خوشطینت، محسن؛یوسفی اصل، فرزانه( ۱۳۸۶ ) رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه‌کاری، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره ۲۰
 10. رضازاده، جواد؛ آزاد عبدالله ( ۱۳۸۷ ) رابطه‌ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه‌کاری در گزارشگری مالی، بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، دوره۱۵، شماره۵۴، زمستان
 11. فخاری، حسین و صمدی، ولی الله. (۱۳۸۹٫ )آثار هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری،ش ۱
 12. قائمی، محمد حسین؛وطن پرست، محمدرضا (۱۳۸۴)،” بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دربورس اوراق بهادار تهران،” بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، سال دوازدهم شماره۴۱ پاییز۱۳۸۴، صص۸۵تا ۱۰۳٫
 13. کردتبار، حسین و رسائیان، امیر(۱۳۸۹). بررسی رابطه مدیریت سود مبتنی بر کل اقلام تعهدی اختیاری و برخی از ابزارهای نظام راهبری شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه. حسابداری مالی،( ش ۶ صص ۵۰ ـ ۷۹ )
 14. کرمی، غلامرضا؛ عمرانی، حامد؛ (۱۳۸۹) “تأثیر چرخه عمر شرکت و سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت” بررسی های حسابداری و حسابرسی: ۷۹-۹۶
 15. محمدی، هاجر (۱۳۹۰ ) تحلیل ارتباط بین تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانکارشناسی ارشد. دانشکده علوم اداری و اقتصاد. دانشگاه اصفهان
 16. نظری محسن و پارسایی منا، ( ۱۳۹۱ ) ” بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” بررسی های حسابداری و حسابرس شماره ۴۷ سال ۱۴٫
 17. نمازی، محمد. شیرزاد ، جلال.(۱۳۸۴). بررسی رابطه ساختار سرمایه با سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس، بررسی های حسابداری وحسابرسی،ش۴۲
 18. نوروش، ایرج ؛ و علی ابراهیمی کردلر (۱۳۸۷)، « بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد»، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ۴۲ ص ۹۷ تا ۱۲۴٫

منابع انگلیسی:

 1. Ashbaugh, H., Collins, D. W., & LaFond, R. (2004). Corporate governance and the cost of equity capital. (Working Paper Series).
 2. Basiddiq, H., Hussainey, K. (2010). Is Asymmetric Information Associated with UK Dividend Policy?, Forthcoming Journal of Applied Accounting Research
 3. Capstaff, J., Klæboe, A., Andrew, P.M. (2004). Share Price Reaction to Dividend Announcements: Empirical Evidence on the Signaling Model from the Oslo Stock Exchange, Multinational Finance Journal, vol.8, no.1 & 2, pp. 115–۱۳۹
 4. Charitou A., N. Lambertides, and G. Theodoulou. 2011. ‘‘Dividend Increases and Initiations, Debt Policy and DefaultRisk in Equity Returns.’’ Journal of Financial and Quantitative Analysis, forthcoming.
 5. Dale Buckmaster, Ronald M. Copeland and Paul E. Dascher. 1977. The Relative Predictive Ability of Three AccountingIncome Models. Accounting and Business Research, pp.177-186.
 6. DeAngelo, H., L. DeAngelo, and D. J. Skinner. 1992. ‘‘Dividends and Losses.’’ Journal of Finance 47 (December): 1837–۱۸۶۳٫
 7. DeAngelo, H., L. DeAngelo and R. M. Stulz. 2006. ‘‘DividendPolicy and the Earned/Contributed Capital Mix: A Test of theLife-Cycle Theory.’’ Journal of Financial Economics 81 (August): 227–۲۵۴٫
 8. Dielman, E. T., and H. R. Oppenheimer. 1984. ‘‘AnExamination of Investor Behavior during Periods of LargeDividend Changes.’’ Journal of Financial and QuantitativeAnalysis 19 (June): 197–۲۱۶٫
 9. Dobson, J., W. Tawarangkoon, and U. Dufrene. 1996. ‘‘The Pricing of Dividend Consistency.’’ Journal of Economics and Finance 20 (June): 47–۶۱٫