دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی نقش خصوصیات شرکت (در قالب عوامل مدل های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی) …

اکتبر 28, 2020 0 Comments

(جدول ۴-۱۹ نتایج آزمون F(آزمون چاو))
(جدول ۴-۲۰ نتایج آزمون هاسمن)
(جدول ۴-۲۱ نتایج آزمون t)
(جدول ۴-۲۲ نتایج ضریب همبستگی)
(نمودار۴-۱ نتایج آزمون جارک-برا برای مدل اول تحقیق )
(نمودار۴-۲ نتایج آزمون جارک -برا برای مدل دوم تحقیق )
(نمودار۴-۳ باقیمانده های مدل اول و دوم تحقیق )
(نمودار ۴-۴ باقیمانده های مدل سوم و چهارم تحقیق)
نمودارهای پراکنش
(نمودارهای ۴-۱ رابطه ی بین رقابت در بازار محصولات با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های ۱و۲ تحقیق)
(نمودارهای ۴-۲ رابطه ی بین نوسان بازده سهام صنعت با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های ۱و۲ تحقیق)
(نمودارهای ۴-۳ رابطه ی بین نوسان بازده سهام با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های ۱و۲ تحقیق)
(نمودارهای ۴-۴ رابطه ی بین نوسان سود شرکت با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های ۱و۲ تحقیق)
(نمودارهای ۴-۵ رابطه ی بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های ۱و۲ تحقیق)
(نمودارهای ۴-۶رابطه ی بین میزان وجوه نقد نگه داری شده با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های ۱و۲ تحقیق)
(نمودارهای ۴-۷ رابطه ی سطح تقسیم سود با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های ۱و۲ تحقیق)
(نمودارهای ۴-۸ رابطه ی جریانات نقدی آزاد با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس مدل های ۱و۲ تحقیق)
(نمودارهای ۴-۹ رابطه ی بین نسبت دارایی های ثابت مشهود با متغیرهای میزان هموارسازی سود تقسیمی براساس – مدل های ۱و۲ تحقیق)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.