تحقیق درباره اندازه گیری و شهر اصفهان

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت ما :

µs/cm اسیدیته
PH کربنات


بی کربنات
HCO3- کلر
CL- سولفات
SO4 مجموع آنیون ها لسیم+میزیم
Meq/l سدیم مجموع
کاتیون ها
نسبت جذب سدیم محلول
SAR TDS
Mg/l سختی کل
Mg/l
6350 4/7 – 8/6 36 20/7 63/5 24 40/5 64/5 11/7 2350 1200
3-2- مشخصات اجرایی طرح
این تحقیق به منظور بررسی نیاز غذایی این گیاه در شرایط شوردرمزرعه تحقیقاتی رودشت اصفهان درسالهای زراعی 1390و1391 انجام شد. محدوده رودشت ، درفاصله حدود 40 تا 130 کیلو متری شرق شهر اصفهان و در دو طرف رودخانه زاینده رود واقع شده است. زاینده رود ، محدوده مزبور را به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم نموده است. بیشتر مساحت یکصد هزار هکتاری رودشت، تراس آبرفتی رودخانه زاینده رود می باشد که عمدتآ قسمت پایاب حوضه آبریز زاینده رود را شامل می گردد ودارای اراضی هموار و حاصلخیز می باشد و در صورت تامین منابع آب زراعی ، درصد زیادی از آن دارای توان تولیدی بالائی می باشد. آب و هوای محدوده ، گرم و خشک بوده و میزان بارش بین 60 تا 90 میلیمتر در نوسان می باشد. رطوبت نسبی کم ( حدود 20 درصد در تیر ماه ) و درجه حرارت ( حداکثر ) هوا حدود 37 درجه سانتیگراد در تیر ماه می باشد. خاکهای منطقه که برروی تراس آبرفتی قرار دارند، عمدتآ دارای بافت سنگین وعمیق بوده همراه با محدودیت های شوری و قلیائیت می باشد که میزان این محدودیت از غرب به شرق افزایش می یابد به نحوی که درحوالی ورزنه تا گاوخونی ،‌اراضی را به صورت غیر قابل استفاده کشاورزی تبدیل نموده اند.
در این تحقیق 4 سطح(0،50، 100،150)کیلوگرم درهکتار کود شیمیایی اوره (به صورت سرک) و4سطح (0،50،100 و150) کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل ( قبل از کاشت ) ،بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار موردبررسی قرار گرفت.آزمایش در شرایط خاک شور و آب شور EC=10ds/m انجام َشد. در کلیه تیمارها، کوددامی به میزان 40 تن در هکتار قبل از کاشت مصرف شد.گیاه از طریق بذردر شیارهایی به عمق 15 سانتی مترو با فاصله ردیف 40 سانتی متر کشت شد و روی آنها با خاک نرم پوشیده شد. کرتهای آزمایشی به ابعاد 3 متر در 4 متر بود. آبیاری درشش ماهه اول سال هر 12 روز یکبار و در شش ماهه دوم سال هر 24 روز یکبار انجام گردید.
به منظور بررسی تاثیر گیاه روناس برویژگیهای خاک از جمله EC وعصاره اشباع اندازه گیری شد. در پایان فصل شاخص هایی مانند عملکرد اندام هوایی، عملکرد دانه در گیاه، ، طول، عرض و سطح برگ، ارتفاع گیاه، میزان تولید ریشه، میزان کلروفیل، کاروتنوئید، فلاونوئید، پرولین دربرگ و میزان رنگدانه آلیزارین ریشه اندازه گیری شد.
3-3- مراحل کاشت
در تاریخ 20/12/90 مطابق نقشه کشت ،کاشت انجام گردید. درمهرماه زمین شخم زده شده بود. قبل از کاشت تیمار کودهای فسفره داده شد. و تیمار کود ازته بطور مساوی در قبل از کاشت و در زمان رشد رویشی داده شد. در تاریخ 18/2/91 با استفاده از وجین دستی هرگونه علف هرزکنترل گردید. در تاریخ 20/1/91 کلیه بذور کلیه کرتها به طور مناسب سبز شدند. در طول رشد ونموگیاه روناس بارها از طرح بازدید و صفات فنولوژیک مثل زمان گل رفتن و میوه دادن یادداشت گردید.
3-4- اندازه گیری صفات مورفولوژیکی گیاه روناس
زمانی که گیاه به میوه رفته بود ارتفاع چندگیاه از سطح زمین با خط کش اندازه گیری و نتایج به صورت میانگین کل برحسب سانتیمتر گزارش شد.