تحقیق درباره اندازه گیری و کتاب ارشاد

دانلود پایان نامه

به این ترتیب اگر چه گسترش اراضی شور پدیده ای خوشایند در کشاورزی تلقی نمی شود. اما چنانچه آن را به منزله واقعیتی ازواقعیت های کشاورزی مملکت از یک طرف و قلت محصولاتی که توان تحمل اراضی شور را داشته باشند از سوی دیگر پذیرفته و مورد توجه قرار داد. جایگاه کشت روناس به میزان بیشتری آشکار می گردد. اینکه در قرون گذشته روناس در مناطق تبریز، ارومیه ،اراک وفارس نیزکشت می شده است .علاوه براینکه سابقه کشت روناس در این مناطق را نشان می دهد ، احتمالا حاکی از کشت آن در اراضی شور نیز می تواند باشد(مروتی. وظیفه شناس ، 1389).


نتایج تحقیقی در رابطه بابررسی تحمل به شوری گیاه روناس، درشرایط مزرعه ای (4 سطح شوری آب آبیاری 2،7،14،17دسی زیمنس برمتر) ودردو روش کاشت بذری و قلمه ای بود نشان داد که اولا متوسط شوری عصاره اشباع خاک در طول دوره آزمایش ودر تیمارهایی که باآبهای آبیاری 2،7،14،17دسی زیمنس برمترآبیاری شده اند به ترتیب معادل 57/4،29/8، 91/13، 51/15 دسی زیمنس متربود. ثانیا کاشت روناس به صورت قلمه نسبت به روش بذری مناسب تر می باشد زیرامیزان کاهش عملکرد در روش کاهش قلمه ای کمتر از روش بذری است. این محقق ، میزان عملکرد خشک ریشه روناس در سطوح اول ، دوم ، سوم و چهارم شوری ودر روش کاشت بذری را به ترتیب 93/17،93/60، 15/13 و63/12تن در هکتار گزارش کرده است. میزان عملکرد خشک ریشه روناس در سطوح اول، دوم ،سوم و چهارم شوری و درروش کاشت قلمه ای به ترتیب 9340/21، 43/43 ،17/15، 23/12 تن در هکتار می باشد. بنابراین روش کاشت قلمه ای و بذری در شوری های بالا تاثیر چندانی بر عملکرد ندارد . ثالثا حدآستانه و شیب کاهش عملکرد ریشه خشک روناس در روش بذری به ترتیب معادل 88/3 دسی زیمنس بر متر و 38/2درصد می باشد. حد آستانه شیب کاهش عملکرد ریشه خشک روناس در روش قلمه ای به ترتیب معادل 9/3دسی زیمنس بر متر و 37/3درصد می باشد(بناکار، 1389 ).
در یک آزمایش گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل ودر قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و 18 تیمار تأثیر مقدار و نوع شوری خاک بر رشد و ترکیب شیمیایی روناس مورد ارزیابی قرارگرفت. تیمارها شامل 6 سطح شوری (0،‌ 3/.،‌ 6/.، 9/.، 2/1 و 5/1 در صد نمک در خاک) ،3 ترکیب نمکی (کلرور سدیم، سولفات سدیم و کلرور سدیم +‌ سولفا سدیم)‌ بودند. نتایج نشان داد که روناس گیاهی است فوق العاده مقاوم به شوری ‌و مقاومت‌ در آن‌ از نوع بردباری‌ است‌ و شوری‌ خاک‌ تا 3/. درصد را به‌ خوبی‌ تحمل می‌کند(دشتکیان .بحران.1386) .
خرسندی(2011) آزمایشی به منظور تحمل به شوری گیاه روناس در مرحله جوانه زنی با 7 سطح شوری انجام داد. سطوح شوری شامل( 0،3،6،9،12،15،18 دسی زیمنس بر متر) بود. بذور استریل شده در پتری دیش های حاوی کاغذصافی آغشته به محلول شوری قرار داده شد ودر ژرمیناتور در تاریکی و با دمای 25 درجه سانتیگراد قرار داده شد . بعد از 22 روز درصد و سرعت جوانه زنی بذور اندازه گیری شد .
نتایج نشان داد، شوری باعث کاهش سرعت جوانه زنی گیاه روناس شده است . بیشترین تاخیر در جوانه زنی 9 روز و در سطح شوری 18 دسی زیمنس برمتر بود. 50 درصد جوانه زنی در سطح 12 دسی زیمنس برمتر نشان داده شدکه به عنوان ارزش آستانه شوری در مرحله جوانه زنی پیشنهاد شده است.
سپاسخواه (2009) محدودیت شوری آب آبیاری و مقدار آب خاک برای مهار رشد روناس را مورد مطالعه قرار داد و دو مدل متفاوت برای بررسی جذب آب ریشه ورشد ریشه تحت شرایط آب شور وتنش دریک آزمایش گلدانی رابیان کرد. تیمار آبیاری شامل 3 آبیاری با فواصل (2، 5 و 8 روز). تیمار شوری آب آبیاری( 0.5 7.5،15.5، و 23.5 ) دسی زیمنس بر متر ، نتایج آب نشان داد که حدبحرانی حجمی معادل مقدار آب خاک به خاک رطوبتی از 1462/0 -0 سانتی متر برای رشد روناس کمتر از 23/0-3 سانتیمتر است. ضریب آب قابل دسترس روناس حداقل 6/0است .علاوه بر این، پاسخ فاکتور رشدرویشی روناس به آب به ترتیب33/0-42/0 و وزن خشک ریشه و اندام هوایی است. تفاوت در تحمل رشد ریشه و اندام هوایی به شوری خاک و شوری آب آبیاری در انواع مختلف سطح استرس آب وجود ندارد. علاوه بر این، مقادیر آستانه شوری خاک و شوری آب آبیاری17.0 و 11.6 دسی زیمنس بر متر برای رشد زیاد، برای رشد ریشه، به ترتیب 15.3 و 8.5 دسی زیمنس بر متربود .
کاهش رشد به ازای هر واحد افزایش شوری خاک وشوری آب آبیاری رشد 2.0،3.7٪ در هر دسی زیمنس بر متر، به ترتیب. این ارزش ها 1.9، 3.1٪ در هر دسی زیمنس بر متر، به ترتیب برای رشد ریشه گیاه است. خسارت ناشی از نمک های مختلف برروی صفات مختلف روناس نشان داد که حد نهایی زنده مانی روناس در کلرور سدیم کمتر از سولفات سدیم و درصد خسارت وارده به ازاء افزایش هر واحد شوری در کلرورسدیم به مراتب بیشتر بوده است. افزایش شوری بدون توجه به نوع نمک در میزان بالا باعث کاهش تعداد بوته واز بین رفتن گیاه گردید. افزایش شوری باعث کاهش طول ریشه وساقه ،سطح برگ، میزان آب مصرفی، وزن ریشه و ساقه و برگ ورشد نسبی گردید. (دشتکیان، 1379).
نتایج نشان داد که روناس تاشوری 14 دسی زیمنس برمتررا بدون تنش تحمل میکند. افزایش شوری در مقادیر بالاترباعث کاهش تعداد بوته درهرگلدان، وزن خشک ساقه ،ریشه و سطح برگ گردید. با افزایش شوری غلظت پرولین آزاد برگ ها افزایش یافت (دشتکیان ، بحرانی ،1389) .
مطلب مرتبط :   مقاله درمورد نظریه پاره گروه بزهکار آلبرت کوهن و نظریه یادگیری اجتماعی

جستجو در سایت ما :


2-2-1- اصلاح خاک های شور
آیرز(1985) گزارش نمود : تاکنون جهت کاهش اثرات منفی شوری بر ویژگی های خاک وگیاه ، تکنیک ها و راهکارهای مختلف فیزیکی وشیمیایی وبیولوژیکی پیشنهاد شده است که بسیاری ازاین تکنیکهاتوسط کشاورزان به کار گرفته شده است. مصرف بهینه کودهای آلی و شیمیایی واستفاده از ارقام متحمل به شوری وخشکی از مهم ترین گزینه های افزایش عملکرد گیاهان وکاهش اثرات منفی تنش شوری می باشد .
به عنوان مثال نتایج تحقیقات نشان دادکه کشت گیاه روناس موجب بهبود ویژگی های فیزیکو شمیایی خاک های شور -سدیمی منطقه اردکان شده است. به نحوی که سرعت نفوذ آّب به خاک درسال اول 20 برابر افزایش یافته است لذا میتوان از این ویژگی در راستای آبشویی و اصلاح خاک های شور و سدیمی استفاده کرد (کریمی ،1389) .
ریزوم های روناس باعث تثبیت ازت درخاک می شود. به این ترتیب ،کاهش نیاز به مصرف کودهای ازته به هنگام کشت روناس وگیاه بعدی که در تناوب آن قرارمی گیردرا می توان انتظار داشت (مروتی. وظیفه شناس ، 1389) .
کشت گیاه روناس به عنوان کشت توام بویژه در سال های اولیه پس از احداث باغهای پسته در منطقه اردکان سابقه طولانی دارد وکشاورزان اردکانی معتقدند که کشت این گیاه موجب بهبود ویژگی های خاک های متاثر از نمک می گردد(کریمی ،1389).

2-3- استفاده های دارویی
قدمت کاربردی و دارویی روناس از دوره صفویه و در کتاب ارشاد الزراعه به صورت مکتوب درآمده است . بسیاری از مواردی که در ارشادالزراعه به انها اشاره می شود. درمنابع جدیدهم به چشم می خورد. دکتر زرگری به نقل ازدکتر لکلرک مدعی است که ریشه روناس اثرمدر ، صفرابر و به طور خفیفی مقوی و ملین دارد و ازآن میتوان درحبس البول وعدم دفع ادرار، ورم و احتقان کلیه، آلبومینوری ، وجودصفرا درخون ورفع یبوست های سخت با اخذ نتیجه قاطع استفاده کرد.
جوشانده ریشه روناس حالت اسهال و درد را در سل روده تسکین داده وبرای آن قابلیت اشتها آورو قاعده آور دارد. دیگر موارد استفاده دارویی از ریشه روناس تاثیرگذاری آن در کاهش اوره خون و دفع سنگ کلیه به ویژه از نوع فسفات و درمان راشیتیسم است. (زرگری، 1375) .
از قسمت های هوایی روناس در تعلیف دام استفاده می شود. نقش شاخ و برگ روناس در تعلیف زمانی چشم گیر تر می شود که به ارتفاع یک متر و نیم می رسد. به این ترتیب علوفه قابل ملاحظه ای در سالهای کشت تولید شده و در اختیار دام قرار می گیرد (حمید نژاد ،1374).
روناس از جمله گیاهانی است که دارای اثرات ضد قارچی به خصوص بیماری های انسانی دارد، نتایج پژوهش اثرات ضد قارچی عصاره آبی حاصل ازریشه ،بذر وساقه وبرگ روناس برروی رشد میلسیوم های P.drechsleri نشان داد ،رشد میلسیوهای این قارچ در حضور کلیه عصاره های آبی به جزء عصاره ی حاصل از برگ ها کاهش یافت. بیشترین کاهش رشد توسط عصاره حاصل از ریشه ها مشاهده گردید. ریشه ها احتمالا محل تجمع ماده موثره با خاصیت ضد قارچی بوده و با فاصله گرفتن از ریشه میزان آن کاهش می یابد.
این گیاه قابلیت جلوگیری ازرشد بیمارگرهای گیاهی نظیر P.drechsleri را دارد. اثرمحدود کنندگی عصاره های این گیاه روی سایر بیمارگرهای گیاهی در دست بررسی است (سرپله و همکاران ،1389).

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درمورد شرکت پذیرفته شده در بورس و نرخ بازده مورد انتظار

نتایج بررسی عصاره استخراجی از گیاه روناس بر بیماری سالک پوستی موش نشان داد که این استفاده از عصاره روناس، سرعت روند کاهش وزن در موش های مبتلا به سالک پوستی را کند می کند (فتاحی بافقی همکاران ، 1389) .