تحقیق درباره اندازه گیری عملکرد و اندازه گیری

دانلود پایان نامه

برای اندازه گیری مقدار عملکرد یک متر مربع اندام هوایی ، از هر کرت به اندازه یک متر مربع اندام هوایی گیاه برداشت شد و با ترازو وزن گردید و اعداد برحسب کیلوگرم قرائت شد. برای اندازه گیری عمکرد وزن هزار میوه از هر تیمار چند خوشه رسیده همراه با میوه برداشت شد و به مدت 48 ساعت در آون 70 درجه سانتیگراد میوه ها خشک گردید و وزن هزار میوه آنها اندازه گیری شد .


در تاریخ 17/11/91 به منظور اندازه گیری عملکرد ریشه و میزان ماده موثره ی ریشه به فاصله 30 سانتی متر سطح زمین توسط بیلچه زمین را شخم عمیق زده و ریشه ها از خاک بیرون آورده شد. سپس ریشه هااز سطح خاک جمع آوری شدند و طول ریشه ها توسط خط کش قرائت شد. سپس ریشه ها به آزمایشگاه منتقل شدو پس از شست وشوگل و لای ریشه با آب ولرم توسط ترازو وزن تر ریشه ها قرائت و ثبت شد .
جهت خشک کردن ریشه آنها به مکانی سایه آفتاب منتقل شدند.پس از مدت 15 روز ریشه های خشک شده به وسیله ترازو توزین و وزن خشک آنها اندازه گیری شد و سپس به وسیله آسیاب ریشه های خشک شده را به صورت پودرجهت اندازه گیری ماده موثره ی ریشه در آورده شد.
3-5- اندازه گیری میزان کلروفیل a، b وab و کارتنوئید های برگ به روش اسپکتوفتومتری
برای اندازه گیری محتوی کلروفیل برگ از روش آرنون (1949) استفاده شد. در این روش ، 1/0 گرم از قطعات برگ خرد شده ازبرگ های جوان وبالغ در د اخل هاون چینی ریخته شد و با اضافه کردن 3میلی لیتر استون 80 درصدبه آن بطور کامل کوبیده شد.سپس7 میلی لیتر استون به آن اضافه شد و نمونه حاصل با استفاده از قیف بوخنر متصل به پمپ خلاء صاف گردید و مجددا برای حل شدن باقیمانده کلروفیل برگها نمونه را با استون 80 درصد به حجم 15 میلی لیتر رسانده به طوری که مواد باقیمانده در بالای صافی فاقد کلروفیل گردد. عصاره حاصل به مدت 15 دقیقه دردستگاه سانتریفیوژ با سرعت 5000دور در دقیقه (rmp) سانتریفیوژ گردید. آنگاه میزان جذب نوری هر یک از نمونه ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر درطول موج 663و 645 و470 نانومتر خوانده شد. از استون 80 درصد به عنوان محلول شاهد استفاده گردید. ABS66محتوی کلروفیل a، b و a+b (میلی گرم درگرم وزن تر برگ ) با استفاده از روابط آرنون بصورت زیر محاسبه شد(3-1) :
Chlorophyll (a) = [12.7 (ABS 663) -2.69 (ABS645) ] × V/1000×W
Chlorophyll (b) = [22.9 (ABS 645) -4.69 (ABS663) ] × V/1000×W
Chlorophyll (a+b) = [20.2 (ABS 645) -8.02 (ABS663) ] × V/1000×W
Cartenoed=[100A470-3.27(chl a )-0.04(chl b)]/227
در این معادلات، غلظت کلروفیل برحسب میکروگرم کلروفیل در هرگرم وزن تر نمونه ،Vحجم نمونه استخراج شده ، Wوزن تر نمونه ،(ABS 645) جذب نوردر طول موج 645 نانومتر و (3) جذب نور در طول موج 663 نانومتر می باشد.
3-6- اندازه‌گیری میزان پرولین به روش Bates و همکاران(1973)
از بافت تازه برگ 5/0 گرم رادرهاون کوبیده ودرون لوله آزمایش ریخته شد. سپس10میلی‌لیتر سولفوسالیسیلیک اسید 3% به لوله آزمایش اضافه شد. لوله ها در دستگاه سانتریفیوژ با دور 6000 به مدت 10-15 دقیقه در دمای 4 درجه سانتی‌گراد قرار داده شد ، سپس 2میلی‌لیتر از عصاره رویی را در لوله آزمایش جدید ریخته و 2میلی‌لیتر اسید نین‌هیدرین و 2 میلی‌لیتراسیداستیک‌گلایسیال به آن اضافه گردید وبه خوبی هم زده ‌شد. همزمان مقدار 2میلی‌لیتر از محلولهای استاندارد صفر، 4، 8، 12، 16 و 20 میلیگرم در لیتر پرولین را درون لولههای جدید ریخته و 2 میلی‌لیتر اسید نین‌هیدرین و 2 میلی‌لیتر اسیداستیک‌گلایسیال به آنها افزوده و سپس به خوبی مخلوط شد. نمونهها به مدت 1 ساعت درحمام آب گرم و بعد درون یخچال با دمای 4 درجه قرار داده شد.مقدار 50/4 میلی‌لیتر تولوئن به نمونهها اضافه وبه مدت20 ثانیه در دستگاه ورتکس بهم زده شد . استانداردهای پرولین محلول در فاز تولوئن را به اندازه لازم در کووِت دستگاه اسپکتروفتومتر ریخته شد مقدار پرولین در طول موج 520 نانومتر خوانده و بااستفاده ازمنحنی استاندارد پرولین (نمودار3-1) غلظت این ماده محاسبه وبرحسب میکرومول برگرم وزن تر بیان گردید .
3-7- سنجش میزان فلاونوئید به روش اسپکتوفتومتری
اندازه گیری فلاونوئید ها به روش اسپکتوفتومتری با استفاده از روش کریزک و همکاران (1998) انجام گرفت. دیسکهای برگی تهیه شده به اندازه 01/.گرم درهاون چینی محتوی اتانول اسیدی (الکل اتلیک واسید استیک گلاسیال به نسبت حجمی 1:99) ساییده شد وپس ازآن که به حجم 10 میلی لیتر محتوی اتانول اسیدی سانتریفوژ مدل unicam 5625 عصاره به مدت ده دقیقه درحمام آب گرم با دمای 80 درجه سانتیگراد قرار گرفت .شدت جذب در طول موج های 300 نانومتر خوانده شد. برای محاسبه درصد غلظت فلاونوئید برگ فرمول (3-2) مورد استفاده قرار گرفت .
مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود مشتریان ناراضی و کاربرد مستقیم

Fla=ABC(300nm)V/700*100
حجم عصاره V=

جستجو در سایت ما :


3-8- سنجش میزان آنتوسیانین ها
از روش(کریزک وهمکاران 1993) جهت اندازه گیری مقدار آنتوسیانین های برگ استفاده شد.01/ از دیسکهای برگ توزین شده را در هاون چینی با مقدار متانول اسیدی خالص (متانول خالص و اسید کلریدریک خالص ( به نسبت حجمی 1:99) کاملا سائیده وعصاره در لوله های آزمایش سر پیچ دار ریخته شد و به مدت 24 ساعت در تاریکی و دمای 25 درجه سانتی گراد قرار گرفت .سپس به مدت 10 دقیقه با سرعت 4000دوردر دقیقه سانتریفوژ و جذب روشنایی درطول موج 550 نانومتراندازه گیری گردید. برای محاسبه غلظت ضریب خاموشی 3300سانتیمتربر مول در نظر گرفته شد(3-3).
A=£bc
عرض کووت b= غلظت محلول مورد نظر c=
£=33000cm/mol جذب خوانده شده A=