تحقیق درباره بازاریابی گردشگری و فن آوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

جدول شماره 4-3 : جدول فراوانی پاسخ گویان بر اساس تحصیلات ……………………………………………………………………. 36
جدول شماره 4-4 : جدول فراوانی به تفکیک میزان آشنایی با مفهوم گردشگری ………………………………….. 37
جدول شماره 4-5 : جدول فراوانی میزان استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه گردشگری…… 38
جدول شماره 4-6 :جدول فراوانی میزان تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور در ورود به رقابت بین المللی………………………………………………………………………………………………………. 39
جدول شماره 4-7 جدول فراوانی میزان آشنایی پاسخ گویان با مفهوم گردشگری هوشمند …………………… 40
جدول شماره 4-8 : جدول فراوانی میزان آشنایی پاسخ گویان با مفهوم گردشگری هوشمند……………………. 41
جدول شماره 4-9 جدول فراوانی میزان آشنایی پاسخ گویان با مفهوم گردشگری هوشمند………………………. 41
جدول شماره 4-10 جدول فراوانی میزان آشنایی پاسخ گویان با ابزارهای هوشمند…………………………….. 42
جدول شماره 4-11 جدول فراوانی میزان مجهز بودن شرکت های گردشگری به ابزارهای هوشمند ……….. 43
جدول 4-12 جدول فراوانی میزان استفاده شرکت های گردشگری به ابزارهای هوشمند…………………….. 44
جدول شماره4-13 جدول فراوانی میزان جذب گردشگر با ابزارهای هوشمند……………………………….. 44
جدول شماره 4-14 فراوانی پیش بینی جذب مشتری باابزارهای هوشمند در آینده………………………….. 45
جدول شماره 4-15 جدول فراوانی میزان تاثیر بازاریابی هوشمند در جذب گردشگر خارجی …………….. 46
جدول شماره 4-16 جدول فراوانی میزان آشنایی مسیولین با بازاریابی هوشمند ……………………………. 47
جدول شماره 4-17 جدول فراوانی میزان تاثیر آشنایی مسیولین با بازاریابی هوشمند در توسعه گردشگری ایران 48
جدول شماره 4-18 جدول فراوانی میزان آشنایی تاثیر توسعه گردشگری هوشمند بر تشویق گردشگران خارجی 49
مطلب مرتبط :   منبع مقاله درمورد انحراف معیار و استانداردها

جستجو در سایت ما :


جدول شماره 4-19 جدول فراوانی میزان تاثیر بازاریابی هوشمند در توسعه گردشگری کشور…………………. 50
جدول شماره 4-20 جدول فراوانی میزان تاثیر بازاریابی هوشمند بر ارز آوری از طریق گردشگری ورودی….. 50
جدول شماره 4-21 جدول فراوانی میزان استفاده آژانس ها از روش بازاریابی هوشمند برای بازاریابی گردشگری 51
جدول شماره 4-22 جدول فراوانی میزان تاثیر صرف بودجه در زمینه تبلیغات و بازاریابی هوشمند میتواند درافزایش
در آمد ارزی و فروش آژانسها …………………………………………………………………………….. 52