تحقیق درباره تجزیه واریانس و تحلیل آماری

دانلود پایان نامه
از پودر خشک شده ریشه روناس 5/0 گرم را با 10 میلی لیتر متانول در دمای 50 درجه سانتی گراد به مدت 1 ساعت در بن ماری قرارداده شد .سپس نمونه هابه مدت 20 دقیقه با دور 4000 دور در دقیقه سانتیریفوژ شدند. و بعد از آن محلول رویی تحت خلاء کاهش یافت و باقی مانده در 1میلی لیتر متانول حل گردید و میزان جذب آلیزارین در طول موج 572 نانومتر خوانده شد و بااستفاده از منحنی استاندارد آلیزارین(نمودار3-2) مقدار جذب بر حسب غلظت محاسبه و بر حسب میلی گرم بر لیتر وزن خشک بیان گردید.

جستجو در سایت ما :


3-10- محاسبات آماری


داده های حاصل از اندازه گیری صفات مختلف با استفاده ازنرم افزارآماری Excel، MSATA و SAS تجزیه و تحلیل آماری شده و میانگین داده ها با استفاده ازآزمون چند دامنه ای دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند و در نهایت ،مناسب ترین تیمار معرفی شد.

3-1 نمودارمنحنی استاندارد پرولین (میکرومول برگرم وزن تر )

3-2 نمودارمنحنی استاندارد آلیزارین (میلی گرم برلیتر وزن خشک )

فصل چهارم
نتایج و بحث
4-1تجزیه واریانس ومقایسه میانگین صفات
4-1-1 کارتنوئید
تجزیه واریانس صفت کارتنوئید نشان داد که سطوح مختلف کود اوره و فسفر واثرات متقابل کود اوره و فسفردر سطح احتمال یک درصد، برروی کارتنوئیدمعنی دار بود (جدول1). مقایسه میانگین سطوح مختلف کودفسفر برروی کارتنوئید نشان داد که، افزایش سطح کودفسفر باشاهد اختلاف معنی داری دارد درحالیکه بین دوسطح 50 و 100 کیلوگرم اختلاف معنی داری مشاهده نشد (جدول 4) . اثر کوداوره برروی میزان کارتنوئید نشان داد که بیشترین میزان کارتنوئید در شرایط عدم استفاده ازکود اوره وکمترین آن مربوط به تیمار150 کیلوگرم کود اوره بوده است (جدول 3). با توجه به جدول 5 مشاهده شد که سطح کود ازته 100 کیلوگرم در هکتار و سطح 150 کیلوگرم کود فسفر در هکتار بیشترین میزان کارتنوئید و کمترین میزان کارتنوئید مربوط به 100 کیلوگرم کود اوره و فسفر می باشد .
4-1-2- کلروفیل
تجزیه واریانس صفت کلروفیل نشان دادکه سطوح مختلف کود فسفر واثرات متقابل کود ازته وفسفردرسطح احتمال یک درصد برای کلروفیل b در گیاه روناس معنی دار بوده است (جدول 1) .
درجدول 3 مقایسه میانگین بین سطوح مختلف کود اوره برای کلروفیل b بانمونه شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نشده است. اما بین سطوح مختلف کود فسفر بیشترین مقدار برای 150 کیلوگرم در هکتار کود فسفر و کمترین آن مربوط به 100کیلوگرم در هکتار کود فسفر بوده است (جدول4). در جدول 5 ،اثر متقابل کود اوره و فسفر برروی رنگدانه های فتوسنتزی نشان داد که ، بیشترین میزان کلروفیل b مربوط به میزان 150 کیلوگرم کود فسفرو نمونه شاهد اوره و کمترین آن مربوط به تیمار شاهد فسفرو 100 کیلوگرم کود اوره بوده است یعنی باافزایش اوره وکاهش فسفرمقدارکلروفیل نیزکاهش یافته است. درجدول تجزیه واریانس(جدول 2) میزان کلروفیل a,ab گیاه روناس بین سطوح مختلف کودفسفر ،کود نیتروژن و اثرات متقابل کود نیتروژن و فسفر اختلاف معنی داری در سطح احتمال1% مشاهده نشد.
4-1-3- فلاونوئید کل
در جدول 1 ، تجزیه واریانس فلاونوئید به ترتیب در طول موج 270 نانومتر میزان فسفر در سطح احتمال 5% و اثرات متقابل در سطح احتمال 1% معنی دار شده است نتایج جدول5 ، مقایسه میانگین اثرات متقابل نیتروژن و فسفر نشان داد دامنه تغییرات برای فلاونوئید در طول موج 270 نانومتر بین 826/0تا 421/0نانومتر است که نشان می دهد با افزایش میزان مصرف فسفروکاهش میزان مصرف اوره میزان ترکیبات فنلی دربرگ کاهش می یابد .درجدول مقایسه میانگین فسفر با افزایش مصرف کود فسفر تا100کیلوگرم درهکتار میزان فلاونوئید افزایش وبعداازآن باافزایش کودمیزان فلاونوئید کاهش یافت (جدول4). درجدول3باافزایش میزان کود اوره میزان فلاونوئید درگیاه روند افزایشی داشته است. درجدول (5) با افزایش میزان مصرف فسفرتا 150 کیلوگرم در هکتار کودو کاهش میزان مصرف اوره میزان ترکیبات فنلی دربرگ کاهش می یابد .
4-1-4- آنتوسیانین برگ
اثرات متقابل کود اوره وفسفر اختلاف معنی داری درسطح احتمال 1% برای میزان آنتوسیانین برگ نشان داد (جدول 1). مقایسه میانگین اثرات متقابل کودهای نیتروژن وفسفردرجدول نشان دادکه بیشترین میزان آنتوسیانین مربوط به تیمار 50 کیلوگرم کود فسفر و عدم مصرف کود اوره وکمترین آن مربوط به تیمار شاهد است ( جدول5) .
4-1-5- پرولین برگ